Jog- és állambölcselet gyakorlat II.

Követelmények és tantárgyi program

Jog- és állambölcselet 2. gyakorlat (Jogelmélet) tantárgyból

Tárgykód: AJJOE279N4

Jogász szak, nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatói: Dr. Gedeon Magdolna egy. docens Dr. Hegyi Szabolcs egy. docens, Dr. Vinnai Edina egy. docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: Jog- és állambölcselet 2. előadás (AJJOE278N4)

Óraszám/hét: 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (ötfokozatú minősítés)

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

Az elméleti tantárgycsoport részeként a szeminárium a jogelméleti gondolkodás legjelentősebb hagyományainak, a jogpozitivizmusnak és a különböző antipozitivista elméleteknek a tanulmányozására szolgál. Emellett a jogelméleti előadásokon szóba kerülő problémák elmélettörténeti hátterét igyekszik megvilágítani.

 

2. A kurzus során feldolgozott témakörök

 1. A jogpozitivizmus – áttekintés
 2. Hans Kelsen normativista jogpozitivizmusa és annak kritikája
 3. Az imperatív jogelmélet (Jeremy Bentham, John Austin) és kritikája
 4. Herbert Hart modern jogpozitivizmusa
 5. A jog és az erkölcs kapcsolata Herbert Hart jogelméletében
 6. Joseph Raz (a jog autoritás-elmélete és a módszertani jogpozitivizmus)
 7. Lon Fuller antipozitivista elmélete
 8. Ronald Dworkin antipozitivista elméle
 9. A temészetjogtan története
 10. Modern természetjogtan (Gustav Radbruch, John Finnis)
 11. Történeti jogelméletek
 12. Szociológiai jogelméletek
 13. A jog társadalomelméleti megközelítései I. (Niklas Luhmann)
 14. A jog társadalomelméleti megközelítései II. (Jürgen Habermas)
 15. Minősítés, pót-zárthelyi dolgozat

 

Az egyes csoportok gyakorlatainak időbeli beosztása

 

 

Feldolgozott témakör

J-201

Hegyi Szabolcs

szerda

10.00

A/6. 220.

J-202

Gedeon Magdolna

szerda

14.00

A/1. 308.

J-203

Gedeon Magdolna kedd

14.00

A/6. 220.

J-204

Vinnai Edina

kedd

12.00

A/6. 220.

1.

Tájékoztató, követelmények ismertetése

02.14.

02.14.

02.13.

02.13.

2.

A jogpozitivizmus – áttekintés

02.21.

02.21.

02.20.

02.20.

3.

Hans Kelsen normativista jogpozitivizmusa és annak kritikája

02.28.

02.28.

02.27.

02.27.

4.

Az imperatív jogelmélet (Jeremy Bentham, John Austin) és kritikája

03.07.

03.07.

03.06.

03.06.

5.

Herbert Hart modern jogpozitivizmusa

03.14.

03.14.

03.13.

03.13.

6.

1. zárthelyi dolgozat

03.21.

03.21.

03.20.

Szünet

03.20.

Szünet

 

 

 

 

03.27.

03.27.

7.

Joseph Raz (a jog autoritás-elmélete és a módszertani jogpozitivizmus)

03.28.

03.28.

 

 

8.

Tanítási szünet

04.04.

04.04.

04.03.

04.03.

 

Joseph Raz (a jog autoritás-elmélete és a módszertani jogpozitivizmus)

 

 

04.10.

04.10.

9.

Lon Fuller és Ronald Dworkin antipozitivista elmélete

04.11.

04.11.

04.17.

04.17.

10.

A természetjogtan története; Modern természetjogtan (Gustav Radbruch, John Finnis)

04.18.

04.18.

04.24.

04.24.

11.

Történeti és szociológiai jogelméletek; A jog társadalomelméleti megközelítései (Niklas Luhmann és Jürgen Habermas)

04.25.

04.25.

05.01.

Szünet

05.01.

Szünet

12.

2. zárthelyi dolgozat

05.02.

05.02.

05.08.

05.08.

13.

Pót-zárthelyi dolgozat

05.09.

05.09.

05.15.

05.15.

14.

Minősítés, félévzárás

05.16.

05.16.

 

 

 

3. Tananyag

1. Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (Szerk.: Szabó M.) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. (Második, bővített kiadás) vonatkozó fejezetei.

2. Győrfi Tamás: A kortárs jogpozitivizmus perspektívái. Bíbor, Miskolc, 2006.

3. Nigel E. Simmonds: Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law and Rights. London: Sweet & Maxwell, 2008.

 

4. Ajánlott irodalom

1. Herbert Hart: A jog fogalma. Budapest: Osiris, 1995.

2. A Hart utáni jogelmélet alapproblémái. (szerk: Bódig Mátyás – Győrfi Tamás – Szabó Miklós) Miskolc: Bíbor, 2004.

3. Dworkin, Ronald: Law’s Empire. Fontana, London, 1986.

 

4. Követelmények

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való részvétel, és a Tanszék által közreadott ún. minimum-kérdések elsajátítása. A félév során két gyakorlatról lehet hiányozni.

A gyakorlati jegyet a hallgatók egy félév közben és a szorgalmi időszak végén – a tanrendben meghatározott időpontban a letölthető tételsor témáiból – egy 40 pontos írásbeli számonkérés (ún. szöveghiányos teszt és/vagy kifejtős kérdések) keretében szerezhetik meg. Mindkét ZH-n a 20 pontból minimum 11 pontot el kell érni. A gyakorlaton az egyes hallgatói aktivitásokat (érdemi hozzászólás, kiselőadás tartása, a gyakorlatvezetővel egyeztetett házi dolgozat készítése) a gyakorlat vezetője plusz pontokkal honorálhatja.

A gyakorlati jegy (1) elégtelen 0 és 16, (2) elégséges 17 és 22, (3) közepes 23 és 28, (4) jó 29 és 34, (5) jeles 35 és 40 közötti pontszám esetén.

j-201 eredmények 

Miskolc, 2018. február 1.                                       

                                                                                                                      Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza