Jog- és állambölcselet gyakorlat II.

Jog- és állambölcselet gyakorlat II. (Jogelmélet)

2016/2017. tanév, II. félév

Nappali tagozat

 

 

Tantárgy kódja: AJJOE279N4

Félévi óraszám: 2 óra/hét szeminárium

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy (öt fokozatú minősítés)

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség: 1 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Oktatók: Hegyi Szabolcs egyetemi docens; Gedeon Magdolna egyetemi docens; Vinnai Edina egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tanulmányi kód): AJJOE278N4

Intézeti ügyintéző: Hodosi Gabriella (A/6. 222.)

 

Tantárgy célja: Az elméleti tantárgycsoport részeként a szeminárium a jogelméleti gondolkodás legjelentősebb hagyományainak, a jogpozitivizmusnak és a különböző antipozitivista elméleteknek a tanulmányozására szolgál. Emellett a jogelméleti előadásokon szóba kerülő problémák elmélettörténeti hátterét igyekszik megvilágítani.

 

A kurzus során feldolgozott témakörök:

 1. A jogpozitivizmus – áttekintés
 2. Hans Kelsen normativista jogpozitivizmusa és annak kritikája
 3. Az imperatív jogelmélet (Jeremy Bentham, John Austin) és kritikája
 4. Herbert Hart modern jogpozitivizmusa
 5. A jog és az erkölcs kapcsolata Herbert Hart jogelméletében
 6. Joseph Raz (a jog autoritás-elmélete és a módszertani jogpozitivizmus)
 7. Lon Fuller antipozitivista elmélete
 8. Ronald Dworkin antipozitivista elméle
 9. A temészetjogtan története
 10. Modern természetjogtan (Gustav Radbruch, John Finnis)
 11. Történeti jogelméletek
 12. Szociológiai jogelméletek
 13. A jog társadalomelméleti megközelítései I. (Niklas Luhmann)
 14. A jog társadalomelméleti megközelítései II. (Jürgen Habermas)
 15. Minősítés, pót-zárthelyi dolgozat

 

Tananyag:

1. Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (Szerk.: Szabó M.) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. (Második, bővített kiadás) vonatkozó fejezetei.

2. Győrfi Tamás: A kortárs jogpozitivizmus perspektívái. Bíbor, Miskolc, 2006.

3. Nigel E. Simmonds: Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law and Rights. London: Sweet & Maxwell, 2008.

 

Ajánlott irodalom:

1. Herbert Hart: A jog fogalma. Budapest: Osiris, 1995.

2. A Hart utáni jogelmélet alapproblémái. (szerk: Bódig Mátyás – Győrfi Tamás – Szabó Miklós) Miskolc: Bíbor, 2004.

3. Dworkin, Ronald: Law’s Empire. Fontana, London, 1986.

 

 

Minősítés:

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való részvétel, és a Tanszék által közreadott ún. minimum-kérdések elsajátítása. A félév során két gyakorlatról lehet hiányozni.

A gyakorlati jegyet a hallgatók a szorgalmi időszak végén – a tanrendben meghatározott időpontban a letölthető tételsor témáiból – egy 40 pontos írásbeli számonkérés (ún. szöveghiányos teszt és kifejtős kérdések) keretében szerezhetik meg. A gyakorlaton az egyes hallgatói aktivitásokat (érdemi hozzászólás, kiselőadás tartása, a gyakorlatvezetővel egyeztetett házi dolgozat készítése) a gyakorlat vezetője plusz pontokkal honorálhatja.

A gyakorlati jegy (1) elégtelen 0 és 16, (2) elégséges 17 és 22, (3) közepes 23 és 28, (4) jó 29 és 34, (5) jeles 35 és 40 közötti pontszám esetén.

 

Az egyes csoportok gyakorlatainak időbeli beosztása

 

 

Feldolgozott témakör

J-201

Gedeon Magdolna szerda

14.00

A/1. 326.

J-202

Vinnai Edina

kedd 12.00

A/1. 326.

J-203

Hegyi Szabolcs kedd 14.00

A/1. 326.

J-204

Hegyi Szabolcs kedd 12.00

A/6. 220.

1.

Tájékoztató, követelmények ismertetése

02.08.

02.07.

02.07.

02.07.

2.

A jogpozitivizmus – áttekintés

02.15.

02.14.

02.14.

02.14.

3.

Hans Kelsen normativista jogpozitivizmusa és annak kritikája

02.22.

02.21.

02.21.

02.21.

4.

Az imperatív jogelmélet (Jeremy Bentham, John Austin) és kritikája

03.01.

02.28.

02.28.

02.28.

5.

Herbert Hart modern jogpozitivizmusa

03.08.

03.07.

03.07.

03.07.

6.

1. zárthelyi dolgozat

03.15.

szünet!

03.14.

03.14.

03.14.

7.

Joseph Raz (a jog autoritás-elmélete és a módszertani jogpozitivizmus)

03.22.

03.21.

03.21.

03.21.

8.

Tanítási szünet

03.29.

03.28.

03.28.

03.28.

9.

Lon Fuller és Ronald Dworkin antipozitivista elmélete

04.05.

04.04.

04.04.

04.04.

10.

A természetjogtan története; Modern természetjogtan (Gustav Radbruch, John Finnis)

04.12.

04.11.

04.11.

04.11.

11.

Történeti és szociológiai jogelméletek; A jog társadalomelméleti megközelítései  (Niklas Luhmann és Jürgen Habermas)

04.19.

04.18.

04.18.

04.18.

12.

2. zárthelyi dolgozat

04.26.

04.25.

04.25.

04.25.

13.

Pót-zárthelyi dolgozat

05.03.

05.02.

05.02.

05.02.

14.

Minősítés, félévzárás

05.10.

05.09.

05.09.

05.09.

 

j-203 eredmények

j-204 eredmények

 

Miskolc, 2017. február 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

Vissza