Jog- és állambölcselet I.

Követelmények és tantárgyi program

 

Jog- és állambölcselet I.

 

JOGÁSZ OSZTATLAN KÉPZÉS (nappali tagozat)

2017-2018-es tanév, I. félév.

Tantárgy kódja: AJJOE278N3

 

Tantárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: AJJOE275N1, AJJOE279N3 (e)

Félév végi számonkérés típusa: kollokvium

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 3 kredit

 

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy az elméleti tantárgycsoport részét képezi. Célja azoknak az államelméleti és politikai filozófiai alapfogalmaknak, elveknek és összefüggéseknek a megismertetése, amelyek segítséget nyújtanak a jogállam közjogi kategóriáinak, illetve az alkotmányos demokráciák politikai berendezkedésének megértéséhez.

 

A tárgyban feldolgozott témakörök:

 1. A kurzus ismertetése
 2.  Az állam mint politikai intézmények rendszere. Szabadság, hatalom, törvény
 3. Autoritás és legitimitás
 4. Politikai kötelezettség
 5. Szuverenitás
 6. Joguralom
 7. Demokrácia
 8. Alkotmányosság
 9. Közszféra és magánszféra
 10. A magánszféra elhatárolása
 11. Szociális kérdés
 12. Nemzet
 13. Abszolút szuverenitás
 14. Totalitarizmus
 15. Áttekintés, konzultáció.

 

A kurzus időbeosztása, előadásai:

1.

szeptember 13.

A kurzus ismertetése

2.

szeptember 19.

Az állam mint politikai intézmények rendszere. Szabadság, hatalom, törvény

3.

szeptember 26.

Autoritás és legitimitás

4.

október 3.

A politikai kötelezettség

5.

október 10.

Szuverenitás

6.

október 17.

Joguralom

7.

október 24.

Demokrácia

8.

október 31.

Alkotmányosság

9.

november 7.

Közszféra és magánszféra  + Önkéntes zh

10.

november 14.

A magánszféra elhatárolása

11.

november 21.

Szociális kérdés

12.

november 28.

Nemzet

13.

december 5.

Abszolút szuverenitás

14.

december 12.

Totalitarizmus

 

Számonkérés: A számonkérésre szóbeli vagy írásbeli kollokvium formájában kerül sor. A vizsgán a hallgatóknak két tételt kell kidolgozniuk, az értékelés ötfokozatú skálán történik. Pusztán az egyik tétel kidolgozása nem elegendő a sikeres vizsgához. A félév során egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, amely fakultatív, pótlására nincs lehetőség. Elmulasztása nincs kihatással a kollokviumon nyújtott teljesítmény értékelésére, azonban „jó” vagy „jeles” értékelésű dolgozat esetén a hallgató felmentést kap a vizsgán a tananyag - illetve a tételsor - első feléből (9-140. o., 1-17. tétel). A félév során a tankönyv és az előadások anyaga kerül számonkérésre, semmilyen „rövidített jegyzet” elsajátítása nem elegendő a sikeres vizsgához!

 

Tételsor:

1. rész

 1. Az állam mint politikai intézmények rendszere
 2. Szabadság-felfogások
 3. Szabadság és állam
 4. Az autoritás fogalmi jellemzői
 5. Autoritásigény, legitimitás, az autoritás igazolására vonatkozó elméletek típusai
 6. Az autoritás igazolásának történeti összefüggései és a legitimitás feltételei
 7. A beleegyezés és a fair-play elmélet
 8. A kommunitárius elmélet
 9. Anarchizmus, polgári engedetlenség
 10. A szuverenitás fogalma, a szuverenitást igazoló érvek
 11. Önkormányzás és morális tagság
 12. Joguralom
 13. A demokrácia fogalmának történeti összefüggései
 14. A demokratikus autoritás intézményelméleti vonatkozásai
 15. A többségi elv igazolási problémái
 16. Az alkotmányosság intézményi háttere, az alkotmányos korlátok igazolási problémái
 17. Az alkotmánybíróságok igazolása

2. rész

 1. A közszféra és a magánszféra fogalmi elhatárolása
 2. A közszféra és a magánszféra viszonyrendszerének elmélettörténeti áttekintése
 3. Az állam semlegessége
 4. Az egyéni szabadság korlátozásának elvei
 5. A szociális kérdés és a mérsékelt állam
 6. Nozick és Rawls igazságosságelmélete
 7. Marx és Hayek igazságosságelmélete
 8. A jóléti állam történeti típusai és a szociális állampolgárság
 9. A modern nemzetfogalom kialakulása
 10. A nemzet mint a közösségi identitás alapja
 11. Nemzeti identitás a mérsékelt államban
 12. Az abszolút szuverenitás fogalmi jellemzői
 13. Az abszolút szuverenitás gondolatának továbbélése
 14. A totalitarizmus politikai filozófiai karaktere
 15. A totalitarizmus kialakulásának tényezői és intézményes jellegzetességei
 16. A totalitarizmus és az állam, a totalitarizmus tanulságai

 

Tananyag: Bódig Mátyás — Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet. A mérsékelt állam eszméje és elemei. II. Alapelvek és alapintézmények. Miskolc: Bíbor, 2002., továbbá az előadásokon elhangzottak

 

Ajánlott olvasmányok:

Takács Péter (szerk.): Joguralom és jogállam. Budapest, 1995.

Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Osiris Kiadó, 1998.

Kis János: Alkotmányos demokrácia - Három tanulmány. Indok, 2000.

 

Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186, e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

2017. szeptember 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

Vissza