Jogalkotástan 2.

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Jogalkotástan 2. c. tantárgyból

tárgykód: AJALK511ML2

közigazgatási mester szak levelező tagozat

2013/2014. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Bragyova András egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hallók Tamás egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Jogalkotástan 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A Jogalkotástan 2 tárgy jogszabály-szerkesztési ismeretekből áll. Bemutatásra kerül a jogalkotás kezdeményezésére jogosultak köre, a jogszabályszerkesztés főbb módszerei valamint a jogalkotási folyamat mozzanatai. A jogszabályok megismerhetősége szempontjából fontos szerepet kap a hivatalos lapok és a jogszabálygyűjtemények bemutatása is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Törvényhozási eljárás. Törvénykezdeményezés. Törvényjavaslat benyújtása, a törvényjavaslat tárgyalása. A törvény kihirdetésének változatai.

A Kormány rendeletalkotása.

A miniszteri rendeletalkotás.

Önkormányzati rendeletalkotás.

A jogszabály jelölése. A közjogi szervezetszabályozó eszközök jelölése.

 

 1. A jogszabály szövegének szerkezete.

Jogszabályszerkesztés: A jogszabályok módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

A jogszabály szövegezése: a jogi szaknyelv.

A jogtételek megfogalmazása.

A jogszabályszerkesztés egyéb szempontjai: koherencia, hatásvizsgálat, alkotmánybírósági és jogalkalmazói gyakorlat ismerete.

A jogalkotás hibái: a jogrendszer alapelveit sértő jogszabály, a szabályozás szükségességének hiánya, eredménytelen jogszabály, jogbiztonságot sértő jogszabály.

 

 1. A jogszabályszerkesztés gyakorlata: a jogszabály szerkesztője, a szerkesztés folyamata.

A jogszabályok hatályosulása, szerepe a jogalkalmazásban.

Dereguláció fogalmai, a jogi dereguláció kérdései. A dereguláció és a hatályosulás összefüggése.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. A vizsga szóban történik.

4.    Számonkérés követelményei

Kollokvium, az értékelés öt fokozatú. A számonkérés az írott tananyag ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

Vizsgakérdések Jogalkotástan 2. tárgyból

 1. A külső jogalkotási eljárás általában. A törvényhozási eljárás szakaszai. A törvénykezdeményezés fogalma és elemei.
 2. A törvényhozás parlamenti eljárást megelőző szakasza.
 3. A törvényjavaslat benyújtása, tárgyalásának menete.
 4. A bizottságok és a parlamenti képviselők szerepe a törvényjavaslat tárgyalásában. A határozathozatal. Az elfogadott törvény Országgyűlés elnöke általi aláírása és a köztársasági elnöknek történő megküldése. Az Országgyűlés kezdeményezésére történő előzetes alkotmányossági vizsgálat.
 5. Politikai vétó, alkotmányossági vétó. Promulgáció, publikáció, kihirdetés a gyakorlatban. Törvényalkotás kivételes eljárásban és kivételes sürgős eljárásban
 6. A Kormány rendeletalkotása. A miniszteri rendeletalkotás. Az önkormányzati rendeletalkotás.
 7. A jogszabályok megjelölése.
 8. A közjogi szervezetszabályozó eszközök (állami irányítás egyéb jogi eszközeinek) jelölése.
 9. A jogszabály szövegének szerkezete: a preambulum, a bevezető rész, általános rendelkezések
 10. A jogszabály szövegének szerkezete: részletes rendelkezések 
 11. A jogszabály szövegének szerkezete: záró rendelkezések
 12. A jogszabály szövegének szerkezete: melléklet, függelék, indokolás, nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok. A jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása.
 13. A jogszabály módosítása.
 14. A köznapi nyelv és a jogi nyelv kapcsolata. A jogi szaknyelv jellemzői. A jogi szaknyelv szókincse és stílusa.
 15. A jogszabály szövegezését meghatározó tényezők: az érthetőség fogalma és követelményei: egyszerűség, precizitás, világosság
 16. Az érthetőség további követelményei: definíciók, a jogszabály szövegének sajátossága, az óvatos alkalmazás kívánalma, bonyolult tárgykörök szabályozása.
 17. A jogszabály szövegezését meghatározó további tényezők: a kifejező erő, az adekvátság, a terjedelem.
 18. A konzekvens megjelenítés a szakasz és a mondat szintjén. A jelek és rövidítések használata. Az idő és a számok megjelenítése.
 19. A jogtételek tartalmuk szerinti megfogalmazása.
 20. A jogalkotás hibái: a jogrendszer alapelveit figyelmen kívül hagyó jogszabály, a szabályozás szükségességének elvét sértő jogszabály, a jogbiztonságot veszélyeztető jogszabály.
 21. A jogszabályszerkesztő fogalma és a vele szemben támasztott követelmények. A jogszabályszerkesztői munka
 22. A jogszabályszerkesztés folyamatának szakaszai, ciklikus jellege.
 23. A jogszabályok hatályosulása és hatékonysága. A hatályosulás és dereguláció összefüggése. A dereguláció fogalmai, a jogi dereguláció.
 24. A hatékony jogalkotás jelentősége és követelményei.

 

5.    Kötelező tananyag

Drinóczi Tímea – Petrétei József: Jogalkotástan. Dialóg Campus Kiadó, Bp., 2004.

Sári János: A jogalkotás és a jogforrási rendszer. Magyar Közigazgatás 1991. évi 8. szám.

David R. Miers - Alan R. Page: Legislation. Sweet & Maxwell, London, 1990. (2)

 

6.    Ajánlott irodalom

Peschka Vilmos: Jogforrás és jogalkotás Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965.

Faur Márta: Út a nyitott jogalkotás felé. Fundamentum 2003. évi 3. szám

Henry M. Hart - Albert M. Sacks: The Legal Process. Basic Problems in the Making and Application of Law. Westbury, New York, The Foundation Press, 1994.

 

Egyéb tudnivalók:

 

A kötelező jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.)- a jogalkotásra vonatkozó részek
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
 • 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet a jogszabályok jelöléséről
 • 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Jogalkotástanból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult Jogalkotástant, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 %-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése: A Jogalkotástan tantárggyal kapcsolatos adminisztratív ügyek intézése az A/6. épület 211-es szobájában történik. Ügyintéző: Szigeti Erika.

 

Miskolc, 2014. január 10.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza