Osztatlan jogász képzés (MA)

Karunkon nappali és levelező tagozaton folyik jogász osztatlan képzés. A képzési idő 10 félév. A két tagozaton egységes tanrend és követelményszint szerint folyik az oktatás.

Hallgatóink kreditrendszerben tanulnak, ami egyéni tanulmányi rend kialakítását  és egyéni előrehaladás lehetőségét biztosítja. Az ajánlott (minta) tanterv célszerű lehetőséget kínál arra, hogy a tantárgyakat milyen időbeosztásban érdemes felvenni ahhoz, hogy a képesítési követelményekben rögzített minimális képzési idő alatt a hallgató oklevelét megszerezze.

Az ajánlott (minta) tanterv szerint a hallgatók az első tanévben állam- és jogtörténeti tárgyakat, római jogot, bevezető jellegű tantárgyakat, közgazdaságtant, filozófiát, latint tanulnak.

A második és harmadik évben a polgári jog, büntetőjog, jog- és állambölcselet, munkajog, közigazgatási jog és alkotmányjog területére és az ezekhez kapcsolódó egyéb jogterületekre terjed ki az oktatás.

A negyed- és ötödéven oktatott kötelező tárgyak: nemzetközi jog, pénzügyi jog, büntetőeljárási jog, büntetésvégrehajtási jog, kereskedelmi jog, polgári eljárásjog, agrárjog, környezetjog, európajog, valamint egyéb tantárgyak (pl. kriminológia, pszichológia).

A 10. félévben a hallgatók szakdolgozatot készítenek, melynek sikeres megvédése után záróvizsgát tesznek.

A tanulmányok sikeres befejezése után hallgatóink jogi doktori oklevelet kapnak. Az oklevél átvételének feltétele középfokú C típusú nyelvvizsga.

Vissza