Jog- és állambölcselet III.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Jog- és Állambölcselet III. (záróvizsga felkészítő) c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOE278L10

 

Jogász szak, levelező tagozat

2018/19. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Szabolcs egy. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hegyi Szabolcs egy. docens

Előtanulmányi kötelezettség: Jog- és Állambölcselet II.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy célja, hogy az V. évfolyamos joghallgatók záróvizsgára való felkészülését elősegítse, oly módon, hogy a különböző szemeszterekben és különböző tárgyak keretében elsajátított tananyagot összefoglalja, és a záróvizsga tételeken végighaladva az azokkal kapcsolatos elvárásokat tudatosítsa, az esetleges változásokat ismertesse.

 

2.    Félévközi számonkérés módja, az aláírás feltétele:

Az aláírást mindenki megkapja, aki a tárgyat felvette.

  

3.         Számonkérés követelményei

A tárgy végén, felkészítő jellegénél fogva nincs számonkérés.

A záróvizsga tételei a következők: (a tételek után a tananyagnál megadott művek rövidítései és oldalszámai szerepelnek.

 

Államelmélet

 

 1. Az újkori politikai gondolkodás. ÁE I, 117-128. o.
 2. A klasszikus szerződéselméletek. ÁE I, 139-157. o.
 3. A republikanizmus. ÁE I, 167-189. o.
 4. A liberális gondolkodás fejlődése és alapelemei. ÁE I, 189-211. o.
 5. A konzervativizmus. ÁE I, 221-241. o.
 6. A szocializmus. ÁE I, 241-265. o.
 7. Autoritás és legitimitás. ÁE II, 41-65. o.
 8. A politikai kötelezettség igazolását célzó elméletek. ÁE II, 65-81. o.
 9. Az anarchizmus és a polgári engedetlenség problémája. ÁE II, 81-89. o.
 10. Autoritás és szuverenitás; az önkormányzás elve. ÁE II, 91-103. o.
 11. Joguralom és politikai moralitás. ÁE II, 103-119. o.
 12. A demokrácia fogalomtörténeti összefüggései; a többségi elv igazolási problémái. ÁE II, 119-126. és 130-137. o.
 13. Az alkotmányos korlátok problémája; az alkotmánybíróságok igazolása. ÁE II, 141-163.o.
 14. A közszféra és a magánszféra viszonyrendszere. ÁE II, 163-181. o.
 15. Az életformák sokszínűsége és az állam feladatai. ÁE II, 191-206. o.
 16. Az egyéni szabadság korlátozásának elvei. ÁE II, 206-217. o.
 17. A társadalmi igazságosság elméletei (Nozick, Rawls, Hayek, Marx). ÁE II, 217-234. o.
 18. A jóléti állam ÁE II, 234-243. o.
 19. A nemzet mint a közösségi identitás alapja; a nemzeti identitás a mérsékelt államban. ÁE II, 254-271. o.
 20. Az abszolút szuverenitás. ÁE II, 271-289. o.
 21. A totalitarizmus. ÁE II, 289-307. o.

 

II. Jogelmélet

 

 1. Természetjogtan. JT, 9-31. o.
 2. Jogpozitivizmus. JT, 31-51. o.
 3. Történeti és szociológiai jogelméletek. JT, 51-71. o.
 4. A jog társadalomelméleti megragadása: Luhmann, Habermas. JT, 167-189. o.
 5. A jogpozitivizmus kibontakozása: Austin, Kelsen. JT, 189-201. és 129-145. o.
 6. Modern jogpozitivizmus: Hart, Raz. JT, 243-261. és 273-285. o
 7. Antipozitivista jogkoncepciók: Fuller, Dworkin. JT, 231-243. és 261-273. o.
 8. XX. századi természetjogtan: Radbruch, Finnis. JT, 145-157. és 285-299. o.
 9. Jogelméleti módszertan – A jogról való gondolkodás sokfélesége. RJ, 11-30. o
 10. Analitikai jogelmélet – A jog fogalma. RJ, 31-52. o.
 11. Normatív jogelmélet – A jog értelme. RJ, 53-78. o.
 12. A jog normativitása – Érvényesség, kényszer és szankció a jogban. RJ, 79-100. o.
 13. A szabályalapú döntéshozatal sajátosságai és korlátai. RJ, 101-138. o.
 14. Jogosultság és kötelezettség. RJ, 139-158. o.
 15. A jog rendszerszerűsége. RJ, 159-176. o.
 16. Jogalkotástan – A jog alkothatósága és a jogalkotói akarat korlátai. RJ, 177-196. o.
 17. Ítélkezés-elmélet – Jogi metodológia. RJ, 197-218. o.
 18. Kritikai jogi gondolkodás - A jog határai. RJ, 219-238. o.
 19. A normák értelmezése. JD, 165-189. o.
 20. Jogi argumentáció. JD, 189-215. o.
 21. A tények megállapítása. JD, 237-253. o.

 

 1. Kötelező tananyag
 2. Államelmélet. A mérsékelt állam eszméje és elemei. I. Elmélettörténet. II. Alapelvek és alapintézmények. (Szerk.: Bódig Mátyás – Győrfi Tamás) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. (a tételsorban ÁE I, II)
 3. Rendszeres jogelmélet (Szerk.: Szabó Miklós) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015. (a tételsorban RJ)
 4. Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (Szerk.: Szabó Miklós) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. (a tételsorban JT)
 5. Szabó Miklós: Ars Iuris. A jogdogmatika alapjai. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006. (a ttételsorban JD)
 6. Campbell, Tom: The Legal Theory of Ethical Positivism, Aldershot, Dartmouth, 1999.

 

Ajánlott irodalom

 1. Szigeti Péter-Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete, Napvilág, Bp. 1998.
 2. Hart, Herbert: A jog fogalma, (ford.: Takács Péter) Bp. Osiris, 1995.
 3. Dworkin, Ronald: Law’s Empire, Fontana, London, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

Ügyintézés: Hódosi Gabriella, A/6 222. joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2019. február 4.

 

                                                                                   Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

 

Vissza