Jog- és állambölcselet gyakorlat II.

Jog- és állambölcselet gyakorlat II.

2017/2018. tanév, II. félév

Jogász szak, levelező tagozat

 

 

Tantárgy kódja: AJJOE279L4

Félévi óraszám: 2 óra

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy (öt fokozatú minősítés)

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség: 1 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék

Oktató: Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tanulmányi kód): AJJOE278L4

Intézeti ügyintéző: Hodosi Gabriella (A/6. 222.)

 

Tantárgy célja: Az elméleti tantárgycsoport részeként a szeminárium a jogelméleti gondolkodás legjelentősebb hagyományainak, a jogpozitivizmusnak és az antipozitivista elméleteknek a tanulmányozására szolgál. Emellett a jogelméleti előadásokon szóba kerülő problémák elmélettörténeti hátterét igyekszik megvilágítani.

 

Tananyag:

Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (Szerk.: Szabó M.) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. (Második, bővített kiadás) vonatkozó fejezetei.

Nigel E. Simmonds: Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law and Rights. London: Sweet & Maxwell, 2008.

 

Ajánlott irodalom:

Herbert Hart: A jog fogalma. Budapest: Osiris, 1995.

A Hart utáni jogelmélet alapproblémái. (szerk: Bódig Mátyás – Győrfi Tamás – Szabó Miklós) Miskolc: Bíbor, 2004.

 

A kurzus során feldolgozásra kerülő témakörök:

  1. Jogpozitivizmus: John Austin, Hans Kelsen, Herbert Hart, Joseph Raz
  2. Antipozitivizmus: Lon L. Fuller, Ronald Dworkin 
  3. Természetjogtan: Gustav Radbruch, John Finnis
  4. Történeti és szociológiai jogelméletek: Niklas Luhmann, Jürgen Habermas

 

A tananyag elsajátítása önálló felkészülést igényel, a konzultáción csak a tematika áttekintésére van lehetőség. A felkészülés során felmerülő kérdések megválaszolásában a tárgyjegyző a joghegyi@uni-miskolc.hu címen is rendelkezésre áll.

 

Minősítés:

Az aláírás feltétele az ún. minimumkérdésekből kapott kérdésekből összeállított kérdéssor min. 60%-os teljesítése.

A gyakorlati jegyet a hallgatók a szorgalmi időszak végén – a tanrendben meghatározott időpontban a letölthető tételsor témáiból – írásbeli számonkérés keretében szerezhetik meg. 

eredménylista

Miskolc, 2018. február 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza