Jogegyenlőség-jogkorlátozás-jogfosztás

Jogegyenlőség-jogkorlátozás-jogfosztás (1938-1944)

(tárgykód: AJJOTALT10L4)

2014/2015. I. félév

 

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

levelező tagozatos joghallgatók számára

 

 

 1. 1.                                                                   A tantárgy feladata és célja

 

A szabadon választható tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az 1938-1944 közötti időszak jogkorlátozó-jogfosztó rendelkezéseivel, a Horthy-korszak alkotmány-és jogtörténeti aspektusaival. A hallgatók a speciális kollégium keretében megismerkedhetnek a korszakban megvalósított szabadságjog megvonások jogi, politikai, társadalmi hátterével, nemzetközi vonatkozásaival, és azzal, hogy az állami törvényeknek és rendeleteknek hogyan szereztek érvényt a helyi hatóságok.

 

 1. 2.                                                                   A konzultáció időpontja és helye: 2014. december 13. (szombat) 14.20.-15.50. XX. előadó
 2. 3.                                                                   A tantárgy tematikus leírás: a konzultáció témakörei

1)                                                      A követelményrendszer ismertetése. Elméleti alapvetés: Az emberi jogok, szabadságjogok fogalma.

2)                                                      Jogkorlátozó-jogfosztó rendelkezések Németországban 1933 és 1944 között.

3)                                                      A nürnbergi törvények jogtörténeti aspektusai.

4)                                                      Jogkiterjesztés: az asszimiláció és az emancipáció jogtörténeti vonatkozásai Magyarországon. A befogadás „kérdőjelei”.

5)                                                      A Horthy-korszak állama és joga a szabadságjogok szabályozásának a tükrében.

6)                                                      Jogszűkítés a gazdaság és a kereskedelem terén.

7)                                                       A strómanság jogtörténeti háttere.

8)                                                      Az 1939-es honvédelmi törvény és módosításai: A munkaszolgálat jogtörténeti háttere.

9)                                                      Házassági jogi szabályok a fajvédelmi törvény alapján és a bírósági gyakorlatban.

10)                                                  A jogkorlátozás és a jogfosztás bírósági gyakorlatáról I.: közjogi perek a zsidótörvényekkel összefüggésben.

11)                                                  A jogkorlátozás és a jogfosztás bírósági gyakorlatáról II.: magánjogi perek a zsidótörvényekkel összefüggésben.

12)                                                  Jogfosztás rendeletekkel 1944. március 19. után.

13)                                                  Az állami törvények és rendeletek helyi végrehajtása levéltári források tükrében.

14)                                                  Jogkorlátozás és az ember.

15)                                                  Összegzés.

 

 

 1. 4.      Félévközi számonkérés módja, a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének a feltétele a konzultáción való részvétel. A tárgy oktatása a konzultációra, az oktató által megjelölt irodalomra és az előadásokon kiadott segédanyagokra épül. A konzultáción való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi beszámoló letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni.

 

 1. 5.      Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

 A félév elismerése írásbeli beszámolóval zárul, amelynek értékelése három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik a vizsgaidőszakban megadott időpontokban.

 

 1. 6.      Kötelező tananyag:

A konzultáción elhangzottak és az oktató által megjelölt szakirodalom.

 

 1. 7.      Ajánlott irodalom:

 

 1. Albrich, Thomas - Garscha, Winfried R. - Polaschek, Martin F.: Holocaust und Kriegsverbrechen vor Gericht. Studienverlag GmbH, 2006.
 2. Bauer Yehuda: A History of the Holocaust. Franklin Watts, 2002.
 3. Boros Zsuzsanna: Parlamenti viták a Horthy-korszakban. I-II. kötet. Rejtjel Kiadó. Budapest, 2006.
 4. Glatz Ferenc: Az 1944. év históriája. História Könyvek, 1984.
 5. Günther Grau: Homoszexualitás a Harmadik Birodalomban. Osiris Kiadó, 2001.
 6. Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből.  Budapest, 1995. 
 7. Halmai Gábor-Tóth Attila: Emberi jogok. Osiris Könyvkiadó. Budapest, 2008.
 8. Ian Kershaw: Hitler. Penguin books, 2009.
 9. Itzak B. Tatelbaum: Through our eyes. Children Witness The Holocaust. Canada, 2003.
 10. Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1920-1944. Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 140-164. oldal
 11. Kovács M. Mária: A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggéséről. In.: Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 128-140. oldal
 12. Lebovits Imre: Zsidótörvények – zsidómentők. Ex Libris Kiadó, Budapest, 2007.
 13. Lehotay Veronika: A totalitárius rendszerek Hannah Arendt munkásságában. Sectio Juridica et Politica. Miskolc, 2009. 41-62. oldal
 14. Lehotay Veronika: Adalékok a mezőcsáti járás zsidóságának gettósításához. Jogtörténeti Szemle. 2008. 2. szám. 52-59. oldal
 15. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. Franklin-társulat, 1938.           
 16. Mondjátok el mi történt! A magyarországi holokausztról. Ex Libris, 2004.
 17. Nagyné Szegvári Katalin: Az első numerus clausus törvény végrehajtásáról. Jogtörténeti Tanulmányok IV. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1980. 219-236. oldal
 18. Németh István: Demokrácia és diktatúra Németországban 1918-1945. 2. kötet.: A Harmadik Birodalom. Összegzés és dokumentumok. L’ Harmattan Kiadó, 2007.
 19. Pelle János: A gyűlölet vetése. A zsidótörvények és a magyar közvélemény 1938-1944. Európa Könyvkiadó. Budapest, 2001.
 20. Saul Friedländer: Nazi Germany and the Jews. 1933-1945. Harper Perennial, 2009.
 21. Ruszoly József: Újabb magyar alkotmánytörténet. 1848-1949. Püski Kiadó. Budapest, 2002.
 22. Schweitzer Gábor: A „zsidótörvények” a Közigazgatási Bíróság ítélkezési gyakorlatában. Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 164-176. oldal
 23. Tanulmányok a Horthy-korszak államáról és jogáról. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1958.
 24. Vértes Róbert: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945. Polgár Kiadó.

 

 

Amennyiben kérdésük merül fel a speciális kollégiummal kapcsolatosan, a következő e-mail címen elérhetnek: joglehot@uni-miskolc.hu.

 

 

 

Miskolc, 2014. augusztus 31.

Dr. Lehotay Veronika

egyetemi tanársegéd

 

Vissza