Jogegyenlőség-jogkorlátozás-jogfosztás

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

Jogegyenlőség-jogkorlátozás-jogfosztás (1938-1944)

(AJJOTSV06MTN)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

nappali tagozatos munkaügyi-és társadalombiztosítási alapszakos hallgatók számára

 

2014/2015. I. félév

 

                   A szabadon választható tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az 1938-1944 közötti időszak jogkorlátozó-jogfosztó rendelkezéseivel, a Horthy-korszak alkotmány-és jogtörténeti aspektusaival. A hallgatók a speciális kollégium keretében megismerkedhetnek a korszakban megvalósított szabadságjog megvonások jogi, politikai, társadalmi hátterével, nemzetközi vonatkozásaival, és azzal, hogy az állami törvényeknek és rendeleteknek hogyan szereztek érvényt a helyi hatóságok.

                   Az aláírás megszerzésének a feltétele a foglalkozásokon való aktív részvétel. Az a hallgató tehát, aki a szemináriumok legalább 70%-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, a tantárgyból nem kaphat félévvégi aláírást, és mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja.

                   A tárgy oktatása a foglalkozásokra, az oktató által megjelölt irodalomra és az előadásokon kiadott segédanyagokra épül.

                   A félév elismerése írásbeli beszámolóval zárul  a szorgalmi időszak végén, amelynek értékelése három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik.

 

A tantárgy tematikája

 1. 1.        hét: A követelményrendszer ismertetése. Elméleti alapvetés: Az emberi jogok, szabadságjogok fogalma.
 2. 2.      hét: Jogkorlátozó-jogfosztó rendelkezések Németországban 1933 és 1944 között. A nürnbergi törvények jogtörténeti aspektusai
 3. 3.      hét: Jogkiterjesztés: az asszimiláció és az emancipáció jogtörténeti vonatkozásai Magyarországon. A befogadás „kérdőjelei”.
 4. 4.      hét: A Horthy-korszak állama és joga a szabadságjogok szabályozásának a tükrében.
 5. 5.      hét: Jogszűkítés a gazdaság és a kereskedelem terén. A strómanság jogtörténeti háttere.
 6. 6.      hét: Az 1939-es honvédelmi törvény és módosításai: A munkaszolgálat jogtörténeti háttere.
 7. 7.      hét: Házassági jogi szabályok a fajvédelmi törvény alapján és a bírósági gyakorlatban.
 8. 8.       hét: A jogkorlátozás és a jogfosztás bírósági gyakorlatáról I.: közjogi perek a zsidótörvényekkel összefüggésben.
 9. 9.       hét: A jogkorlátozás és a jogfosztás bírósági gyakorlatáról II.: magánjogi perek a zsidótörvényekkel összefüggésben.
 10. 10.  hét: Jogfosztás rendeletekkel 1944. március 19. után.
 11. 11.  hét: Az állami törvények és rendeletek helyi végrehajtása levéltári források tükrében.
 12. 12.  hét: Írásbeli beszámoló.
 13. 13.   hét: Jogkorlátozás és jogfosztás személyes elbeszélések tükrében. Összegzés. Félévzárás.

 

 

 

Ajánlott irodalom:

 1. Albrich, Thomas - Garscha, Winfried R. - Polaschek, Martin F.: Holocaust und Kriegsverbrechen vor Gericht. Studienverlag GmbH, 2006.
 2. Boros Zsuzsanna: Parlamenti viták a Horthy-korszakban. I-II. kötet. Rejtjel Kiadó. Budapest, 2006.
 3. Glatz Ferenc: Az 1944. év históriája. História Könyvek, 1984.
 4. Günther Grau: Homoszexualitás a Harmadik Birodalomban. Osiris Kiadó, 2001.
 5. Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből.  Budapest, 1995. 
 6. Halmai Gábor-Tóth Attila: Emberi jogok. Osiris Könyvkiadó. Budapest, 2008.
 7. Ian Kershaw: Hitler. Penguin books, 2009.
 8. Itzak B. Tatelbaum: Through our eyes. Children Witness The Holocaust. Canada, 2003.
 9. Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1920-1944. Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 140-164. oldal
 10. Kovács M. Mária: A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggéséről. In.: Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 128-140. oldal
 11. Lehotay Veronika: Adalékok a mezőcsáti járás zsidóságának gettósításához. Jogtörténeti Szemle. 2008. 2. szám. 52-59. oldal
 12. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. Franklin-társulat, 1938.   
 13. Nagyné Szegvári Katalin: Az első numerus clausus törvény végrehajtásáról. Jogtörténeti Tanulmányok IV. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1980. 219-236. oldal
 14. Németh István: Demokrácia és diktatúra Németországban 1918-1945. 2. kötet.: A Harmadik Birodalom. Összegzés és dokumentumok. L’ Harmattan Kiadó, 2007.
 15. Pelle János: A gyűlölet vetése. A zsidótörvények és a magyar közvélemény 1938-1944. Európa Könyvkiadó. Budapest, 2001.
 16. Saul Friedländer: Nazi Germany and the Jews. 1933-1945. Harper Perennial, 2009.
 17. Ruszoly József: Újabb magyar alkotmánytörténet. 1848-1949. Püski Kiadó. Budapest, 2002.
 18. Schweitzer Gábor: A „zsidótörvények” a Közigazgatási Bíróság ítélkezési gyakorlatában. Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 164-176. oldal
 19. Tanulmányok a Horthy-korszak államáról és jogáról. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1958.
 20. Vértes Róbert: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945. Polgár Kiadó.

 

Amennyiben kérdésük merül fel a speciális kollégiummal kapcsolatosan, a következő e-mail címen elérhetnek: joglehot@uni-miskolc.hu.

 

 

Miskolc, 2014. augusztus 28.

Dr. Lehotay Veronika

egyetemi tanársegéd

 

 

Vissza