Bevezetés a jogtudományba

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA szak

 

Tantárgy Neptun-kódja:

Levelező tagozat: AJJOE140MBAL1

Tárgyfelelős intézet:

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgyelem: Kötelező
 

 

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina, PhD egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): Dr. Gedeon Magdolna, PhD egyetemi docens

Javasolt félév: 1. félév – őszi

 

Óraszám: Levelező: 12 óra/félév

Előfeltétel: -

Számonkérés módja: Kollokvium

 

Kreditpont: 4 kredit

 

 

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának feladata, hogy megismertessen a jog intézményrendszerének és az annak bázisát képező állami-politikai intézményrendszernek az alapvető szerkezetével és működésével, legfontosabb fogalmaival. A feladatát a legalapvetőbb összefüggések és ismeretek megalapozásában látja, mellyel bevezetést nyújt a jogi-igazgatási jelenségek elmélyültebb megismeréséhez is.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T5, T7

képesség: K4

attitűd: A6

autonómia és felelősség: F2

 

Tantárgy tematikus leírása:

Konzultáció:

A félév során az órarendben megadott időpontokban 12 óra konzultációra kerül sor. A konzultációkon való részvétel ajánlott. A konzultációk tematikája az írott tananyagot követi:

1. 2018. szeptember 15. szombat 8.30-11.50 (XII. ea.)

A jogi norma és a jogszabály; A jogrendszer tagozódása és a jogrendszerek csoportosítása

2. 2018. október 19. péntek 17.50-19.20 (XIX. ea.)

A jogképződés és a jogérvényesülés; A jogviszony és a jogi felelősség

3. 2018. november 17. szombat 16.00-19.20 (XIX. ea.)

A modern állam kialakulása és jegyei; A modern állam funkciói; Az államok osztályozása

4. 2018. december 7. péntek 13.20-15.00 (A/1. 308.)

Európa: Európa kialakulása; Európa régiói; Az Európai Unió formálódása; Az Európai Unió intézményei és jogforrásai

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Önkéntes zárthelyi dolgozat a tananyag első feléből, ami a ZH-ig az előadáson/konzultáción elhangzott.

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Teljesítés módja: szóbeli vagy írásbeli kollokvium ötfokozatú értékeléssel.

A sikeres félévközi önkéntes ZH kiváltja a kollokvium első felének számonkérését. A ZH és a kollokvium eredményének átlaga adja a végleges érdemjegyet.

Teljesítés értékelése: az ötfokozatú értékelés az alábbi százalékos megoszlás alapján alakul ki:

Jeles (5): 88–100 %

Jó (4): 75–87 %

Közepes (3): 63–74 %

Elégséges (2): 51–62 %

Elégtelen (1): 0–50 %

 

Vizsgakérdések (A kérdések után a tankönyv oldalszáma található)

A tételsor letölthető innen.

 1. A jogi normák általános és specifikus jegyei (11-14. o.)
 2. A jogi norma logikai és grammatikai szerkezete (14-16. o.)
 3. A jogszabály fogalma (16-18. o.)
 4. A jogszabály szerkezete (19-23. o.)
 5. A jogszabályok tipológiája tartalmuk szerint (23-24. o.)
 6. A jogszabályok rendszerezésének technikái (24-27. o.)
 7. A jogszabályok érvényessége és hatálya (27-32. o.)
 8. A jog rendszerszerűsége (33-36. o.)
 9. A jogági tagozódás – áttekintés (37-40. o.)
 10. Az egyes alapjogágak és a másodlagos jogágak (40-44. o.)
 11. A jogszabályi hierarchia (44-49. o.)
 12. A joghézag és a jogrendszer egységét biztosító elvek (49-54. o.)
 13. A jogösszehasonlítás – áttekintés (55-59. o.)
 14. A római-germán jogcsalád (60-66. o.)
 15. A „common law” jogcsalád (66-71. o.)
 16. A szocialista jogcsalád és a vallási és tradicionális jogrendszerek (72-76. o.)
 17. A jogforrás (80-83. o.)
 18. A jogalkotás fajtái és jegyei (84-88. o.)
 19. A törvényhozás menete (89-92. o.)
 20. A bírói jog (93-97. o.)
 21. A szokásjog (98-100. o.)
 22. Jogérvényesülés és jogkövetés (101-104. o.)
 23. A jogalkalmazás (105-108. o.)
 24. A jogi eljárás menete és az első fokú bírósági eljárás (109-114. o.)
 25. Ítélet és végzés; másodfokú eljárás és rendkívüli perorvoslatok (114-118. o.)
 26. A jogértelmezés (118-119. o.)
 27. Laikusok részvétele a bíráskodásban (119-124. o.)
 28. A jogviszonyok szerkezete és fajtái (125-129. o.)
 29. A jogviszony elemei, a jogviszonyok tárgya (129-133.o.)
 30. A jogviszony tárgya és a jogi tények (133-136. o.)
 31. Felelősség és felelősségrevonás (136-139. o.)
 32. A felelősség alapja és fajtái (139-144. o.)
 33. Az állam fogalma (147-153. o.)
 34. Az államszerkezet (153-157. o.)
 35. Az abszolutista állam jegyei (157-163. o.)
 36. A polgári állam kialakulása és jegyei I. (163-167. o.)
 37. A polgári állam jegyei II. intézményesültség és demokrácia (168-170.o.)
 38. A jóléti állam (170-174.o.)
 39. A totális állam (175-178.o.)
 40. A hatalommegosztás.(179-181.o.)
 41. A törvényhozás (182-185.o.)
 42. A végrehajtás (185-189. o.)
 43. A bíráskodás (190-195. o.)
 44. A szervezet (195-200.o.)
 45. Államtipológia – államtípus és államforma (201-207.o.)
 46. Az alkotmányforma (207-209. o.)
 47. A kormányforma (210-215. o.)
 48. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: centralista rendszerek (215-218. o)
 49. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: pluralista rendszerek (218-220. o.)
 50. Európa kialakulása (221-2268. o.)
 51. Európa régiói (226-233. o.)
 52. Az Európai Unió kialakulása, az alapító szerződések (233-238. o.)
 53. Az EU intézményrendszere (238-239.o.)
 54. Az EU jogforrási rendszere (239-240.o.)

Kötelező irodalom:

 1. Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. Miskolc: Bíbor, 2012. (Erre a könyvre épülnek az előadások és a vizsgakérdések is. A tankönyv korábbi kiadásai nem megfelelőek, a tételek oldalszámai és a tananyag is erre az újabb kiadásra épül!)
 2. Egresi Katalin, Pongrácz Alex, Szigeti Péter, Takács Péter: Államelmélet. Győr: Széchenyi István Egyetem ÁJK, 2016.
 3. Berman, Harold: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1983.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc: Bíbor, 2012.
 2. Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest: Osiris, 2005.
 3. Schwarze, Jürgen: EU Kommentar. Baden-Baden: Nomos, 2012.

 

 

Vissza