Jogi alaptan

 

 

Jogi alaptan

MTB, FOSZ szak levelező tagozat, 2015/2016. tanév I. félév

AJJOE130MTL1, AJJOE811JFL1

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tárgy az első félév során a jog jelenségvilágának megértéséhez szükséges legfontosabb fogalmak és intézmények megismeréséhez nyújt segítséget. Az ismeretek két nagy körét a jog felépülésének, szerveződési szintjeinek bemutatása, illetve működését tekintve a jog keletkezésének és alkalmazásának ismertetése képezi. A konzultációs előadás nincs teljes fedésben az írott tananyaggal: van, amit annál részletesebben, s van, amit kevésbé részletező módon tárgyalunk, módot adva konzultációs kérdésekre is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

                                                                                                        

2016. 10. 22. szombat                                                               8.30 - 12.40     V. ea.

1.  A jogszabály: Jogi norma;Jogszabály; A jogszabályok szerkezete; A jogszabályok tipológiája; A jogszabályok rendszerezése; A jogszabályok érvényessége és hatálya

2.  A jogrendszer:A jog rendszerszerűsége; A jogági tagozódás; A jogszabályi hierarchia; A jogrendszer egységének biztosítása; A joghézag problémája

3.  A jogcsalád: A jogrendszerek sokfélesége és összehasonlítása; A »common law« jogcsalád keletkezése és sajátos jegyei;A római-germán jogcsalád keletkezése és sajátos jegyei; Egyéb jogrendszerek; A szocialista jog; Az iszlám jog

4.  A jogképződés: A jogforrás fogalma és fajtái; A jogalkotói jog; A jogalkotás menete; A bírói jog; A szokásjog

5.  A jogérvényesülés: Érvényesség, érvényesülés, hatásosság; A jogkövetés; Jogtudat és jogismeret

6.  A jogérvényesülés: A jog megkerülése; A jogalkalmazás; A jogi eljárás; A jogértelmezés; Laikusok részvétele a bíráskodásban

7. A jogviszony és a felelősség: A jogviszonyok szerkezete és fajtái; A jogviszony elemei; A jogi tények

8.A jogviszony és a felelősség: A felelősség fogalma; A felelősség fajtái; A jogi felelősség; A felelősségi formák

 

2016. 11. 26. szombat                                                                8.30 - 12.40     V. ea.

9. A modern állam: Az állam fogalma és az államszerkezet; az abszolutista állam jegyei: szuverenitás, hadsereg, bürokrácia, fiskalitás; Az abszolutista állam jegyei: laicizáció, diplomácia, gyarmatosítás, jogrendszer

10. A modern állam: A polgári állam kialakulása; az alkotmányosság; A polgári állam: törvényesség, intézményesültség, demokratizmus; A jóléti állam; A totális állam

11. A modern állam: Az államszervezet: A hatalommegosztás; A törvényhozás; A végrehajtás; A bíráskodás; A szervezet

12. Államtipológia: Államtipológia – államtípus; Az államforma; Az alkotmányforma; A kormányforma

13. Államtipológia: Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: centralista rendszerek – pluralista rendszerek.

14. Európa: Európa kialakulása; Európa régiói

15. Európa: Az Európai Unió formálódása; Az Európai Unió intézményei és jogforrásai

 

3.    Félévközi számonkérés módja

Önkéntes zárthelyi dolgozat, melynek eredménye a félévi értékelésbe beszámít.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga szóbeli kollokvium, amely két tétel megválaszolásából áll. A vizsga anyaga a kötelező tananyag. A vizsga menete a személyazonosság ellenőrzéséből, a tételek kiadásából és megválaszolásából áll. A vizsga kezdete 8.00 óra, a vége 11.00 óra.

 

5.    Kötelező tananyag

Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. (3. bővített kiadás) Miskolc: Bíbor Kiadó, 2012.

Szilágyi Péter: Jogi alaptan. Budapest: Osiris, 1998.

John N. Adams – Roger Bronsword: Understanding Law. (4th ed.) London: Sweet & Maxwell, 2006.

6.    Ajánlott irodalom

Szabó Miklós: (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. (5. átdolgozott kiadás) Miskolc: Bíbor Kiadó, 2012.

Varga Csaba: A jogi gondolkodás paradigmái. Budapest: Szent István Társulat, 2004.

A. Bradney – F. Cownie – J. Masson – A. Neal – D. Newell: How to Study Law. (5th ed.) London: Sweet & Maxwell, 2005.

 

Egyéb tudnivalók:

A tanulmányokra, az ismételt vizsgára, sikeres vizsga javítására, valamint a vizsgán való meg nem jelenésre a Tanulmányi követelményrendszerben előírt szabályok vonatkoznak.A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni. A vizsganapok jegyzékét a vizsgaidőszak megkezdését megelőzően egy hónappal függesztjük ki a tanszéki hirdetőtáblán, illetve ismertetjük az utolsó előadás alkalmával. Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Tételsor:

 

(A) tételsor 

 1. A jogi normák általános és specifikus jegyei (11-14. o.)
 2. A jogi norma logikai és grammatikai szerkezete (14-16. o.)
 3. A jogszabály fogalma (16-18. o.)
 4. A jogszabály szerkezete (19-23. o.)
 5. A jogszabályok tipológiája tartalmuk szerint (23-24. o.)
 6. A jogszabályok rendszerezésének technikái (24-27. o.)
 7. A jogszabályok érvényessége és hatálya (27-32. o.)
 8. A jog rendszerszerűsége (33-36. o.)
 9. A jogági tagozódás – áttekintés (37-40. o.)
 10. Az egyes alapjogágak és a másodlagos jogágak (40-44. o.)
 11. A jogszabályi hierarchia (44-49. o.)
 12. A joghézag és a jogrendszer egységét biztosító elvek (49-54. o.)
 13. A jogösszehasonlítás – áttekintés (55-59. o.)
 14. A római-germán jogcsalád (60-66. o.)
 15. A „common law” jogcsalád (66-71. o.)
 16. A szocialista jogcsalád és a vallási és tradicionális jogrendszerek (72-76. o.)
 17. A jogforrás (80-83. o.)
 18. A jogalkotás fajtái és jegyei (84-88. o.)
 19. A törvényhozás menete (89-92. o.)
 20. A bírói jog (93-97. o.)
 21. A szokásjog (98-100. o.)
 22. Jogérvényesülés és jogkövetés (101-104. o.)
 23. A jogalkalmazás (105-108. o.)
 24. A jogi eljárás menete és az első fokú bírósági eljárás (109-114. o.)
 25. Ítélet és végzés; másodfokú eljárás és rendkívüli perorvoslatok (114-118. o.)
 26. A jogértelmezés (118-119. o.)
 27. Laikusok részvétele a bíráskodásban (119-124. o.) 

(B) tételsor 

 1. A jogviszonyok szerkezete és fajtái (125-129. o.)
 2. A jogviszony elemei, a jogviszonyok tárgya (129-133.o.)
 3. A jogviszony tárgya és a jogi tények (133-136. o.)
 4. Felelősség és felelősségrevonás (136-139. o.)
 5. A felelősség alapja és fajtái (139-144. o.)
 6. Az állam fogalma (147-153. o.)
 7. Az államszerkezet (153-157. o.)
 8. Az abszolutista állam jegyei (157-163. o.)
 9. A polgári állam kialakulása és jegyei I. (163-167. o.)
 10. A polgári állam jegyei II. intézményesültség és demokrácia (168-170.o.)
 11. A jóléti állam (170-174.o.)
 12. A totális állam (175-178.o.)
 13. A hatalommegosztás.(179-181.o.)
 14. A törvényhozás (182-185.o.)
 15. A végrehajtás (185-189. o.)
 16. A bíráskodás (190-195. o.)
 17. A szervezet (195-200.o.)
 18. Államtipológia – államtípus és államforma (201-207.o.)
 19. Az alkotmányforma (207-209. o.)
 20. A kormányforma (210-215. o.)
 21. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: centralista rendszerek (215-218. o)
 22. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: pluralista rendszerek (218-220. o.)
 23. Európa kialakulása (221-2268. o.)
 24. Európa régiói (226-233. o.)
 25. Az Európai Unió kialakulása, az alapító szerződések (233-238. o.)
 26. Az EU intézményrendszere (238-239.o.)
 27. Az EU jogforrási rendszere (239-240.o.)

(a tételek után a Jogi alapfogalmak c. tankönyv oldalszámai találhatóak)

 

Miskolc, 2016. szeptember 1.

 

(Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék)

Vissza