Jogi alaptan

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév

Jogi felsőoktatási szakképzés

 

Tantárgy Neptun kódja:

Nappali tagozat: AJJOE811JFN1

Tárgyfelelős intézet:

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgyelem: Kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina, PhD egyetemi docens

 

 

Közreműködő oktató(k): Dr. Gedeon Magdolna, PhD egyetemi docens

Javasolt félév: 1. félév – őszi

 

Óraszám: Nappali: 2 óra/hét

Előfeltétel: -

Számonkérés módja: Kollokvium

 

Kreditpont: 2 kredit

 

 

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának feladata, hogy megismertessen a jog intézményrendszerének és az annak bázisát képező állami-politikai intézményrendszernek az alapvető szerkezetével és működésével, legfontosabb fogalmaival. Feladatát a legalapvetőbb összefüggések és ismeretek megalapozásában látja, mellyel bevezetést nyújt a jogi-igazgatási jelenségek elmélyültebb megismeréséhez is.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3

képesség: K1, K2, K23

attitűd: A5

autonómia és felelősség: F1

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás: hétfő 8.00 XXI. ea.

1. 2018. szeptember 10. Általános tájékoztató, a követelmények megbeszélése; A jogszabály: Jogi norma; Jogszabály; A jogszabályok szerkezete; A jogszabályok tipológiája; A jogszabályok rendszerezése; A jogszabályok érvényessége és hatálya

2. 2018. szeptember 17. A jogrendszer: A jog rendszerszerűsége; A jogági tagozódás; A jogszabályi hierarchia; A jogrendszer egységének biztosítása; A joghézag problémája

3. 2018. szeptember 24. A jogcsalád: A jogrendszerek sokfélesége és összehasonlítása; A »common law« jogcsalád keletkezése és sajátos jegyei; A római-germán jogcsalád keletkezése és sajátos jegyei; Egyéb jogrendszerek; A szocialista jog; Az iszlám jog

4. 2018. október 1. A jogképződés: A jogforrás fogalma és fajtái; A jogalkotói jog; A jogalkotás menete; A bírói jog; A szokásjog

5. 2018. október 8. A jogérvényesülés: Érvényesség, érvényesülés, hatásosság; A jogkövetés; Jogtudat és jogismeret; A jog megkerülése; A jogalkalmazás; A jogi eljárás; A jogértelmezés; Laikusok részvétele a bíráskodásban

6. 2018. október 15.Zárthelyi dolgozat (önkéntes)

7. 2018. október 22. Oktatási szünet/ünnepnap

8. 2018. október 29. Oktatási szünet/dékáni szünet

9. 2018. november 5. A jogviszony és a felelősség: A jogviszonyok szerkezete és fajtái; A jogviszony elemei; A jogi tények; A felelősség fogalma; A felelősség fajtái; A jogi felelősség; A felelősségi formák

10. 2018. november 12. A modern állam:Az abszolutista állam jegyei: szuverenitás, hadsereg, bürokrácia, fiskalitás; Az abszolutista állam jegyei: laicizáció, diplomácia, gyarmatosítás, jogrendszer; A polgári állam kialakulása; az alkotmányosság; A polgári állam: törvényesség, intézményesültség, demokratizmus; A jóléti állam; A totális állam

11. 2018. november 19. Az államszervezet: A hatalommegosztás; A törvényhozás; A végrehajtás; A bíráskodás; A szervezet

12. 2018. november 26. Államtipológia: Államtipológia – államtípus; Az államforma; Az alkotmányforma; A kormányforma; Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: centralista rendszerek – pluralista rendszerek

13. 2018. december 3. Európa: Európa kialakulása; Európa régiói; Az Európai Unió formálódása; Az Európai Unió intézményei és jogforrásai

14. 2018. december 10. Elővizsga 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Önkéntes zárthelyi dolgozat a tananyag első feléből, ami a ZH-ig az előadáson/konzultáción elhangzott.

 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Teljesítés módja: szóbeli vagy írásbeli kollokvium ötfokozatú értékeléssel.

A sikeres félévközi önkéntes ZH kiváltja a kollokvium első felének számonkérését. A ZH és a kollokvium eredményének átlaga adja a végleges érdemjegyet.

Teljesítés értékelése: az ötfokozatú értékelés az alábbi százalékos megoszlás alapján alakul ki:

Jeles (5): 88–100 %

Jó (4): 75–87 %

Közepes (3): 63–74 %

Elégséges (2): 51–62 %

Elégtelen (1): 0–50 %

 

Vizsgakérdések (A kérdések után a tankönyv oldalszáma található)

A tételsor letölthető innen

Kötelező irodalom:

  1. Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. Miskolc: Bíbor, 2012. (Erre a könyvre épülnek az előadások és a vizsgakérdések is. A tankönyv korábbi kiadásai nem megfelelőek, a tételek oldalszámai és a tananyag is erre az újabb kiadásra épül!)
  2. Egresi Katalin, Pongrácz Alex, Szigeti Péter, Takács Péter: Államelmélet. Győr: Széchenyi István Egyetem ÁJK, 2016.
  3. Berman, Harold: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1983.

 

Ajánlott irodalom:

  1. Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc: Bíbor, 2012.
  2. Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest: Osiris, 2005.
  3. Schwarze, Jürgen: EU Kommentar. Baden-Baden: Nomos, 2012.

Vissza