Jogi alaptan I.

Követelmények és tantárgyi program

Jogi alaptan 1. tantárgyból

Tárgykód: AJJOE134IÜ1

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gedeon Magdolna egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/félév: 14 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának feladata, hogy megismertessen a jog intézményrendszerének és az annak bázisát képező állami-politikai intézményrendszernek az alapvető szerkezetével és működésével, legfontosabb fogalmaival. A feladatát a legalapvetőbb összefüggések és ismeretek megalapozásában látja, mellyel bevezetést nyújt a jogi-igazgatási jelenségek elmélyültebb megismeréséhez is.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

A félév során az órarendben megadott időpontokban 14 óra konzultációra kerül sor. A konzultációkon való részvétel ajánlott. A konzultációk tematikája az írott tananyagot követi:

1. 2017. szeptember 16. szombat 14.10-18.20 (A/1. 320.)

A jogi norma és a jogszabály

2. 2017. október 13. péntek 14.10-17.30 (A/1. 320.)

A jogrendszer tagozódása és a jogrendszerek csoportosítása

3. 2017. november 11. szombat 12.20-16.30 (A/1. 320.)

A jogképződés és a jogérvényesülés

 

 

3. Félévközi számonkérés módja

A félév közben önkéntes ZH írására van lehetőség. A zárthelyi dolgozat tárgya az addig elhangzott előadások és a tankönyv megadott fejezetei. A sikeres ZH feltétele az elérhető pontok több mint felének megszerzése. Sikeres ZH esetén a hallgató a vizsgán mentesül a ZH-ig elsajátított anyagrész alól, és a ZH érdemjegye beszámít a vizsgajegybe.

 

4. Vizsgakövetelmények

A vizsga módja: írásbeli kollokvium ötfokozatú értékeléssel. A sikeres kollokvium feltétele az elérhető pontok több mint felének a megszerzése.

 

Vizsgakérdések (A kérdések után a tankönyv oldalszáma található)

 1. A jogi normák általános és specifikus jegyei (11-14. o.)
 2. A jogi norma logikai és grammatikai szerkezete (14-16. o.)
 3. A jogszabály fogalma (16-18. o.)
 4. A jogszabály szerkezete (19-23. o.)
 5. A jogszabályok tipológiája tartalmuk szerint (23-24. o.)
 6. A jogszabályok rendszerezésének technikái (24-27. o.)
 7. A jogszabályok érvényessége és hatálya (27-32. o.)
 8. A jog rendszerszerűsége (33-36. o.)
 9. A jogági tagozódás – áttekintés (37-40. o.)
 10. Az egyes alapjogágak és a másodlagos jogágak (40-44. o.)
 11. A jogszabályi hierarchia (44-49. o.)
 12. A joghézag és a jogrendszer egységét biztosító elvek (49-54. o.)
 13. A jogösszehasonlítás – áttekintés (55-59. o.)
 14. A római-germán jogcsalád (60-66. o.)
 15. A „common law” jogcsalád (66-71. o.)
 16. A szocialista jogcsalád és a vallási és tradicionális jogrendszerek (72-76. o.)
 17. A jogforrás (80-83. o.)
 18. A jogalkotás fajtái és jegyei (84-88. o.)
 19. A törvényhozás menete (89-92. o.)
 20. A bírói jog (93-97. o.)
 21. A szokásjog (98-100. o.)
 22. Jogérvényesülés és jogkövetés (101-104. o.)
 23. A jogalkalmazás (105-108. o.)
 24. A jogi eljárás menete és az első fokú bírósági eljárás (109-114. o.)
 25. Ítélet és végzés; másodfokú eljárás és rendkívüli perorvoslatok (114-118. o.)
 26. A jogértelmezés (118-119. o.)
 27. Laikusok részvétele a bíráskodásban (119-124. o.)

 

A tételsor letölthető innen.

 

5. Kötelező tananyag

Tankönyv: Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. [Prudentia Iuris 18.] Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012. (Harmadik, javított kiadás)

Varga Csaba: A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség. Bp., 1979.

Berman, H.: Law and Revolution.The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, 1983.

 

6. Ajánlott irodalom

Szabó M. (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, Bíbor, 2012.

Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Bp., Osiris, 2005

Schwarze, J.: EU Kommentar. Nomos, Baden-Baden, 2012.

 

Egyéb tudnivalók

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186,        e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza