Jogi doktrína

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Jogi doktrína tantárgyból

Tárgykód:AJJOE273N2

Jogász szak nappali tagozat

2016/17. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: Jogi doktrína gyakorlat

Óraszám/hét: 1 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tárgy propedeutikai jellegű, elsődlegesen a jog gyakorlati célú befogadására kíván felkészíteni. A jogi tanulmányok elején a jog önmagáról és saját működéséről alkotott képét rekonstruálja. Ennek alapját a jog szövegekben és szövegekként való megragadhatósága, s a joggyakorlatnak, mint szövegmunkálatnak a bemutatása képezi. Az elméleti hátteret a jog pozitivitása és a jogpozitivizmus képezi, ahonnan kiindulva a jogi nyelv és a jogi szövegek sajátosságaival, típusaival, kezelésével ismerkedik meg a hallgatóság. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező tananyag jellege és terjedelme a vizsga sikeres teljesítése érdekében évközi készülést igényel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

1.    2017. február 9.   A félév áttekintése, követelmények, tananyag ismertetése

2.    2017. február 16. A nyelv és a jogi nyelv

3.    2017. február 23. A szöveg jellegzetességei; A jogi szövegek típusai

4.    2017. március 2.  A jogi szövegek használata – jogalkalmazási modellek; A jogalkalmazás folyamata

5.    2017. március 9.  Jogi adatbázisok és elektronikus jogi forráskutatás

6.    2017. március 16. A jogszabály mint jogi szöveg

7.    2017. március 23. Zárthelyi dolgozat (önkéntes)

8.    2017. március 30. Tanítási szünet

9.    2017. április 6.     A kvázi-jogszabályok és ezek típusai

10.  2017. április 13.   Precedensek és döntvények; A kommentár

11.  2017. április 20.   A jogtudomány műfajai és szövegei; A jogi tájékoztatás műfajai és szövegei

12.  2017. április 27.   Az állami jogalkalmazás működési szövegei; A nem állami jogalkalmazás (jogkövetés) szövegei

13.  2017. május 4.     Jogi szövegek írásának szabályai és konvenciói; az egyetemen felmerülő szövegek írásának jellegzetességei

14.   2017. május 11.    Elővizsga

 

3.    Félévközi számonkérés módja

A tananyag A) és B) részre oszlik. A félév folyamán lehetőség van önkéntes ZH megírására. Az önkéntes ZH anyaga az A) részből feltett 3 kérdés, amelyekre a maximális elérhető pontszám 3*4 =12 pont. A ZH értékelése háromfokozatú, (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt), az alábbiak szerint: nem felelt meg 0-5; megfelelt 6-9; kiválóan megfelelt: 10-12 pont. Aki a ZH értékelése során megfelelt, vagy kiválóan megfelelt eredményt ér el, a vizsgán mentesül az A) rész számonkérése alól. A végső minősítés eltérő minősítések esetén a magasabb lesz. (Kiválóan megfelelt és megfelelt esetén a kiválóan megfelelt).

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

Az aláírást mindenki automatikusan megkapja, aki a tárgyat felvette.

A vizsga írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékeléssel, melyen a kérdéssorban szereplő A) és B) részhez tartozó tananyagból 2-2 kérdést kell megválaszolni. A vizsga értékelésének szabályai: elérhető összpontszám: 4*4=16 pont, 0-7 pont: nem felelt meg; 8-12 pont: megfelelt; 13-16 pont: kiválóan megfelelt.

 

5. Tananyag

Kötelező tananyag:

  1. Szabó Miklós – Vinnai Edina – Ződi Zsolt: Jogi doktrína előadásvázlatok, 2016 kiadás. (Letölthető innen: 1-6 fejezetek, 7-12 fejezetek

 Figyelem, a 2016-os anyag jelentősen eltér a 2015-ös előadásvázlatok anyagától!

2. Az előadások anyaga

Ajánlott irodalom:

  1. Szabó Miklós: Trivium. Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára. [Prudentia Iuris 14.] Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001) 45-107. o.
  2. Jogi doktrína előadásvázlat, Miskolci Egyetem, 2015. (Internetről letölthető segédanyag.)
  3. Jogi doktrína munkafüzet, Miskolci Egyetem 2013. (Elméleti rész 7-37.o.)
  4. Nöth, W.: Handbook of Semiotics. Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 1990.
  5. Szabó M.: Nyelvi átfordítások a jogban, In: Szabó Miklós (szerk.) Nyelvében a jog: Nyelvhasználat a jogi eljárásban, Miskolc, Bíbor Kiadó, 2010. pp. 9-28. (Prudentia iuris; 28.)
  6. Szabó M.-Kiss B.-Boda Zs. (szerk.): Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
  7. Waveli, B.: Language and Reason. Berlin-New York- Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

Ügyintézés: Hódosi Gabriella, A/6 222, joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. február 1..

 

                                                                                   Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

Vissza