Jogi doktrína

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Jogi doktrína tantárgyból

Tárgykód: AJJOE273D2, AJJOE273DIG2

Jogász szak levelező és diplomás levelező tagozat

2018/19. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: Jogi doktrína gyakorlat

Óraszám/félév: 8 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tárgy propedeutikai jellegű, elsődlegesen a jog gyakorlati célú befogadására kíván felkészíteni. A jogi tanulmányok elején a jog önmagáról és saját működéséről alkotott képét rekonstruálja. Ennek alapját a jog szövegekben és szövegekként való megragadhatósága, s a joggyakorlatnak, mint szövegmunkálatnak a bemutatása képezi. Az elméleti hátteret a jog pozitivitása és a jogpozitivizmus képezi, ahonnan kiindulva a jogi nyelv és a jogi szövegek sajátosságaival, típusaival, kezelésével ismerkedik meg a hallgatóság. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező tananyag jellege és terjedelme a vizsga sikeres teljesítése érdekében évközi készülést igényel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása 

1.     2019. április 6. szombat, 12.20-15.40, XXI. ea.

A nyelv és a jogi nyelv; A szöveg jellegzetességei; A jogi szövegek típusai; A jogi szövegek használata – jogalkalmazási modellek; A jogalkalmazás folyamata; Jogi adatbázisok és elektronikus jogi forráskutatás; A jogszabály, mint jogi szöveg; A kvázi-jogszabályok és ezek típusai

2.    2019. május 4. szombat, 12.20-15.40, XXI. ea.

Precedensek és döntvények; A kommentár; A jogtudomány műfajai és szövegei; A jogi tájékoztatás műfajai és szövegei; Az állami jogalkalmazás működési szövegei; A nem állami jogalkalmazás (jogkövetés) szövegei; Jogi szövegek írásának szabályai és konvenciói; az egyetemen felmerülő szövegek írásának jellegzetességei

 

3.    Félévközi számonkérés módja

Az évfolyammal egyeztetendő helyen és időpontban önkéntes zárthelyi dolgozat megírása, amely siker esetén jegymegajánlás alapját képezheti.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

Az aláírást mindenki automatikusan megkapja, aki a tárgyat felvette.

A vizsga írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékeléssel, melyen a kérdéssorban szereplő A) és B) részhez tartozó tananyagból 2-2 kérdést kell megválaszolni. A vizsga értékelésének szabályai: elérhető összpontszám: 4*4=16 pont, 0-7 pont: nem felelt meg; 8-12 pont: megfelelt; 13-16 pont: kiválóan megfelelt.

5. Tananyag

Kötelező tananyag:

 

 

1. Szabó Miklós – Vinnai Edina – Ződi Zsolt: Jogi doktrína előadásvázlatok, 2016 kiadás. (Letölthető innen: 1-6 fejezetek, 7-12. fejezetek)

2. Az előadások anyaga

Ajánlott irodalom:

  1. Szabó Miklós: Trivium. Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára. [Prudentia Iuris 14.] Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001) 45-107. o.
  2. Jogi doktrína előadásvázlat, Miskolci Egyetem, 2015. (Internetről letölthető segédanyag.)
  3. Jogi doktrína munkafüzet, Miskolci Egyetem 2013. (Elméleti rész 7-37.o.)
  4. Nöth, W.: Handbook of Semiotics. Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 1990.
  5. Szabó M.: Nyelvi átfordítások a jogban, In: Szabó Miklós (szerk.) Nyelvében a jog: Nyelvhasználat a jogi eljárásban, Miskolc, Bíbor Kiadó, 2010. pp. 9-28. (Prudentia iuris; 28.)
  6. Szabó M.-Kiss B.-Boda Zs. (szerk.): Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
  7. Waveli, B.: Language and Reason. Berlin-New York- Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

Ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. 222. joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2019. február 1.                                                                                      Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza