Jogi doktrína gyakorlat

Követelmények és tantárgyi program

Jogi doktrína gyakorlat tantárgyból

Tárgykód: AJJOE274L2

Jogász szak levelező tagozat

2016/2017. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: Jogi doktrína előadás (AJJOE273L2)

Óraszám/félév: 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a Jogi doktrína c. tantárgy elméleti tananyagát gyakorlati ismeretekkel egészítse ki. A tárgy feladata megalapozni a jogi szövegek befogadásának (megértésének és értelmezésének), valamint előállításának (megszerkesztésének és megfogalmazásának) készségét. A jogi nyelven belüli írás, olvasás, fogalmazás alapismereteinek elsajátítása készít fel a hallgatókat, valamint a jogtudományi szövegek befogadására és tudományos igényű szövegek (dolgozatok, referátumok ismertetések stb.) előállítására.

2.    A tantárgy tematikus leírása, vizsgakövetelmények:

A félév során az órarendben megadott időpontban 2 óra konzultációra kerül sor.

1. A gyakorlati jegy megszerezhető egy 3 oldalnál nem hosszabb terjedelmű írásbeli házi dolgozat elkészítésével, amelynek részleteit a gyakorlatvezető a gyakorlat alkalmával közli. A feladatot az interneten található munkafüzet-kiegészítés feladataiból, vagy a nyomtatott munkafüzetből lehet kiválasztani. A dolgozatot el lehet küldeni e-mailben (joghegyi@uni-miskolc.hu) vagy le lehet adni személyesen a két Jogi doktrína előadás konzultáció bármelyikén.

2. Aki a házi dolgozatot nem készíti el, az a második gyakorlat konzultációjának időpontjában írhatja meg a dolgozatot.

3. Aki a szorgalmi időszak végéig nem készíti el a házi dolgozatot és a konzultáción sem írja meg a feladatot, az nem kap aláírást. Az aláírás pótlására, valamint az elégtelen gyakorlati jegy javítására a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákon van lehetőség. A vizsgára három alkalommal a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni, majd a három sikertelen kísérlet után további egy alkalommal dékáni engedéllyel lehet aláírás-pótló vizsgára jelentkezni. A dékáni engedélyhez szükséges formanyomtatvány a honlapról letölthető.

 

3. Kötelező tananyag

Jogi doktrína munkafüzet, letölthető munkafüzet-kiegészítés, valamint a szemináriumon elhangzottak.

 

4. Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 46/565-186, e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. február 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza