Jogi informatika gyakorlat 1.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Jogi informatika gyakorlat 1. c. tantárgyból

Tárgykód: AJKOI711JAN1

Jogi asszisztens szak, Levelező tagozat

2012/2013. tanév 1. félév

 

 

1. Alapadatok

A tantárgy megnevezése: Jogi informatika

Tárgykód: AJKOI711JAN1

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tanszék: Közigazgatási Jogi Tanszék (tanszékvezető: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens)

 

2.    Az oktatás célja

       A tárgy oktatásának célja az, hogy megismertesse a hallgatókkal az informatika, a jogi infor­ma­ti­ka és az informatikai jog elméleti kérdéseit, a jogi informatika egyes főbb szakterületeit (köz­igazgatás, országgyűlés, számítógépes jogszabály-­nyil­vántartás) továbbá az adat­vé­delem és az információs társadalom jogi aspektusait.

           

3.    Az előadások látogatása, a félév elfogadásának feltételei

       A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az indexbe történő bejegyzéssel kell. A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

4.    Tananyag

1.) Az előadások anyaga

 

5.    Kötelező jogszabályok:

            - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

 

6.   Ajánlott irodalom:

       - Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész (szerk.: Ficzere Lajos) XVII. fejezet Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

       - Torma András: Az információ jelentősége a közigazgatásban Virtuóz Kiadó Budapest 2002. kötelezően megadottakon kívüli fejezetei

       - Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs 2004-2007. évi számai

 

7. Egyéb tudnivalók

A tárgy leckekönyvi jegyzője és a további esetleges előadók nem járulnak hozzá sem az előadáson elhangzottak rögzítéséhez sem pedig azok nyilvánosságra hozatalához, az alkalmazott technológiára tekintet nélkül. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a hallgató indokolt kérelmére az oktató kifejezett hozzájárulását adja a kizárólag saját célú felhasználáshoz. Az oktatók és alkalmazottak semmilyen körülmények között nem járulnak hozzá ahhoz, hogy róluk képi felvételek készüljenek. Fentiek megszegése fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.

 

Miskolc, 2012. június

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza