Jogi ismeretek (GEIK) nappali tagozat

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Gazdasági jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT10GENB

Gépészmérnöki Kar – BSc képzés

- Műszaki menedzser alapszak (a+k) II. évf. 3. féléve

- Gazdaságinformatikus alapszak (a+k) I. évf. 1 féléve

nappali tagozat

2017/2018 tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr.Leszkoven László, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kaiser Klára tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, elsősorban a magánjog területén.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadások ideje és helye: Csütörtök 12-14-ig – A/1. 320.

 

 1. Jogi alapfogalmak: jog, jogforrás, jogrendszer, jogviszony, jogi tények, jogalkalmazás.
 2. Személyek joga: természetes személyek, személyiségvédelem
 3. Szellemi alkotások joga: szerzői jog, szabadalom, használati minta, újítás, formatervezési minta, védjegy
 4. Jogi személyek általános és különös szabályai
 5. Gazdasági társaságok joga
 6. A Ptk-ban szereplő egyéb jogi személyek
 7. Dologi jog: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése, közös tulajdon, tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése, korlátolt dologi jogok
 8. Öröklési jog.
 9. Zárthelyi dolgozat
 10. Kötelmi jog általános rész I. kötelem, kötelmi jogviszony, okirat típusok, a szerződés fogalma, a szerződés megkötése
 11. Kötelmi jog általános rész II. szerződés érvénytelensége; hatálytalansága, szerződés módosulása, módosítása, a szerződés megszűnése
 12. Kötelmi jog általános rész III. a szerződés teljesítése; szerződésszegés;
 13. Szerződéstípusok. adásvétel, megbízás, vállalkozás, bérlet, hitel, kölcsön, letét, merchandising, time-sharing.
 14. Felelősségtan (általános, speciális szabályok)

15. Zárthelyi dolgozat

 

3.    Félévközi számonkérés módja, vizsgakövetelmények

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. Az 50%-ot elért dolgozat elégséges.

A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A számonkérés két írásbeli dolgozat megírásából áll, melyek közül az egyiket a félév során, a tanszék által kijelölt időpontban, a másikat az elővizsga hetén lehet teljesíteni, a két dolgozat együttes eredménye alapján megajánlott jegy szerezhető. Mindkettő dolgozatnak el kell érnie az elégséges érdemjegyet a megajánlott jegyhez. Aki nem szerez megajánlott jegyet, annak a tantárgy teljesítésére a vizsgaidőszak alatt lesz lehetősége, szintén írásban.

A félévi vizsganapok időpontjai a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

4.    Kötelező tananyag

-          Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Gazdasági jog (2017., megjelenés alatt, elektronikus tananyag)

-          előadások anyaga

 

5.    Ajánlott irodalom

-          A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-          Kriston Edit – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Polgári jogi alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014.

-          Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi ismeretek (megjelenés alatt)

 

Egyéb tudnivalók: -

Miskolc, 2017. szeptember 11.

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Leszkoven László

                                                                                              e. docens

Vissza