Jogi ismeretek (MAK) nappali és levelező tagozat

TANTÁRGYI TEMATIKA

Jogi ismeretek

Műszaki Anyagtudományi Kar - BSc szak

Anyagmérnök szak

I. évf. levelező

2018/2019 tanév I. félév

 

Tantárgy neve:

Jogi ismeretek

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJT10KO1BL

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

 

Tárgyfelelős:

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév:

őszi

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

10 óra/félév

Számonkérés módja:

gyakorlati jegy

Kreditpont:

2

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, elsősorban a magánjog területén.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás:

-        Átfogóan ismeri az adott képzési terület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.

-        Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat.

képesség:

-        Megért, illetve értelmez összefüggő szövegeket, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegeket, táblázatokat, adatsorokat, vizuális szövegeket mozgó-, állóképeket, térképeket, diagramokat.

-        Megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, ahhoz a hozzáférhető források legszélesebb körét használja.

attitűd:

-        Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.

-        Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.

autonómia és felelősség:

-        Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.

-        Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit fejleszti és olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására.

Tantárgy tematikus leírása:

 

2018. IX. 29. (szombat) 8-13-ig – IV. ea.

2018.  X. 27. (szombat) 8-13-ig – IV. ea.

 

 1. Jogi alapfogalmak: jog, jogforrás, jogrendszer, jogviszony, jogi tények, jogalkalmazás.
 2. Személyek joga: természetes személyek, személyiségvédelem
 3. Szellemi alkotások joga: szerzői jog, szabadalom, használati minta, újítás, formatervezési minta, védjegy
 4. Jogi személyek általános és különös szabályai
 5. Dologi jog I.: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése
 6. Dologi jog II.: közös tulajdon, tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése, korlátolt dologi jogok
 7. Öröklési jog I.: törvényes öröklés
 8. Öröklési jog II.: Végintézkedésen alapuló öröklés
 9. Kötelmi jog általános rész I. kötelem, kötelmi jogviszony, okirat típusok, a szerződés fogalma, a szerződés megkötése
 10. Kötelmi jog általános rész II. szerződés érvénytelensége; hatálytalansága, szerződés módosulása, módosítása, a szerződés megszűnése
 11. Kötelmi jog általános rész III. a szerződés teljesítése; szerződésszegés;
 12. Szerződéstípusok I. adásvétel, megbízás
 13. Szerződéstípusok II. vállalkozás, bérlet, hitel, kölcsön, letét
 1. Felelősségtan (általános, speciális szabályok)

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A tantárgy teljesítése a félév során egy zárthelyi dolgozat megírásával történik, melynek értékelése:

 

> 90%: jeles;

81 – 90%: jó;

71 – 80%: közepes;

61 – 70%: elégséges;

< 60%: elégtelen

Kötelező irodalom jegyzéke:

 1. Kriston – Sápi – Pusztahelyi: Polgári jogi alapok. Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze, 2. kiadás
 2. Peter Smuk (edt.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc 2014.
 2. Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017.
 3. Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog. Novotni Alapítvány 2017.
 4. Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Novotni Kiadó, 2016.
 5. Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. Patrocínium Kiadó, 2017.

Boele-Woelki, K, Einhorn, T, Girsberger, D, Symeonides, S (edt.) Convergence and Divergence in Private International Law: Liber Amicorum Kurt Siehr. Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2010.

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

a Jogi ismeretek c. tantárgyból

Műszaki Anyagtudományi Kar - BSc szak

Anyagmérnök szak

I. évf. nappali

2018/2019 tanév I. félév

Tantárgy neve:

Jogi ismeretek

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJT10KO1NB

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

 

Tárgyfelelős:

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév:

őszi

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

2 óra/hét

Számonkérés módja:

gyakorlati jegy

Kreditpont:

2

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, elsősorban a magánjog területén.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás:

-        Átfogóan ismeri az adott képzési terület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.

-        Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat.

képesség:

-        Megért, illetve értelmez összefüggő szövegeket, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegeket, táblázatokat, adatsorokat, vizuális szövegeket mozgó-, állóképeket, térképeket, diagramokat.

-        Megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, ahhoz a hozzáférhető források legszélesebb körét használja.

attitűd:

-        Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.

-        Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.

autonómia és felelősség:

-        Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.

-        Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit fejleszti és olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására.

Tantárgy tematikus leírása:

 

            Kedd 16-18-ig – IV. ea.

 

 1. Jogi alapfogalmak: jog, jogforrás, jogrendszer, jogviszony, jogi tények, jogalkalmazás.
 2. Személyek joga: természetes személyek, személyiségvédelem
 3. Szellemi alkotások joga: szerzői jog, szabadalom, használati minta, újítás, formatervezési minta, védjegy
 4. Jogi személyek általános és különös szabályai
 5. Dologi jog I.: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése
 6. Dologi jog II.: közös tulajdon, tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése, korlátolt dologi jogok
 7. Öröklési jog I.: törvényes öröklés
 8. Öröklési jog II.: Végintézkedésen alapuló öröklés
 9. Kötelmi jog általános rész I. kötelem, kötelmi jogviszony, okirat típusok, a szerződés fogalma, a szerződés megkötése
 10. Kötelmi jog általános rész II. szerződés érvénytelensége; hatálytalansága, szerződés módosulása, módosítása, a szerződés megszűnése
 11. Kötelmi jog általános rész III. a szerződés teljesítése; szerződésszegés;
 12. Szerződéstípusok I. adásvétel, megbízás
 13. Szerződéstípusok II. vállalkozás, bérlet, hitel, kölcsön, letét
 1. Felelősségtan (általános, speciális szabályok)

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A tantárgy teljesítése a félév során kettő zárthelyi dolgozat megírásával történik, melynek értékelése:

 

> 90%: jeles;

81 – 90%: jó;

71 – 80%: közepes;

61 – 70%: elégséges;

< 60%: elégtelen

Kötelező irodalom jegyzéke:

 1. Kriston – Sápi – Pusztahelyi: Polgári jogi alapok. Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze, 2. kiadás
 2. Peter Smuk (edt.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc 2014.
 2. Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017.
 3. Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog. Novotni Alapítvány 2017.
 4. Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Novotni Kiadó, 2016.
 5. Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. Patrocínium Kiadó, 2017.

Boele-Woelki, K, Einhorn, T, Girsberger, D, Symeonides, S (edt.) Convergence and Divergence in Private International Law: Liber Amicorum Kurt Siehr. Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2010.

Vissza