Jogi ismeretek (MFK)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Jogi ismeretek c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT03MF1N

Műszaki Földtudományi Kar – Bsc képzés

Földtudományi mérnöki alapképzés

Környezetmérnök Szak

I. évf. nappali

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr.Leszkoven László, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kaiser Klára tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, elsősorban a magánjog területén.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadások ideje és helye: Csütörtök 8-10-ig – II. ea.

1. Jogi alapfogalmak: jog, jogforrás, jogrendszer, jogviszony, jogi tények, jogalkalmazás

   Személyek joga: természetes személyek, jogi személyek

2. Gazdasági társaságok működési szabályozása, Csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás

3. Dologi jog: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése, közös tulajdon, tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése, korlátolt dologi jogok

4. Szellemi alkotások joga: szerzői jog, szabadalom, használati minta, újítás, formatervezési minta, védjegy,

5. Öröklési jog.

6. Kötelmi jog általános rész I. kötelem, kötelmi jogviszony, szerződéstani alapelvek, a szerződés fogalma, a szerződés megkötése

7. Kötelmi jog általános rész II. szerződés érvénytelensége; hatálytalansága, szerződés módosulása, módosítása

8. Kötelmi jog általános rész III. szerződés megszűnése, teljesítés; szerződésszegés; szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9. Felelősségtan (általános, speciális szabályok)

10. Szerződéstípusok I. adásvétel, szállítás, megbízás, bizomány, fuvarozás

11. Szerződéstípusok II. vállalkozási szerződés, bérlet, haszonbérlet, biztosítás

12.   Szerződéstípusok III. bankszámlaszerződés, lízing, koncesszió, licencia

13. Munkajog

14. Büntetőjog

15. Közigazgatási jog

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik. A vizsga írásban történik (60% - megfelelt).

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A 60%-ot elért dolgozat megfelelt.

A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

-  Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi ismeretek (megjelenés alatt)

-  előadásokon elhangzott tananyag

 

6.    Ajánlott irodalom

- Kriston – Sápi- Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2014.)

- Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Gazdasági jog (megjelenés alatt, elektronikus tananyag)

 

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2016. szeptember 13.

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Leszkoven László

                                                                                              e. docens

Vissza