Jogi ismeretek (MFK)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Jogi ismeretek c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT03MF1N

Műszaki Földtudományi Kar – Bsc képzés

Földtudományi mérnöki alapképzés

Környezetmérnök Szak

I. évf. nappali

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr.Leszkoven László, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kaiser Klára tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, elsősorban a magánjog területén.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadások ideje és helye: Csütörtök 8-10-ig – II. ea.

 

 1. Jogi alapfogalmak: jog, jogforrás, jogrendszer, jogviszony, jogi tények, jogalkalmazás.
 2. Személyek joga: természetes személyek, személyiségvédelem
 3. Szellemi alkotások joga: szerzői jog, szabadalom, használati minta, újítás, formatervezési minta, védjegy
 4. Jogi személyek általános és különös szabályai
 5. Dologi jog: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése, közös tulajdon, tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése, korlátolt dologi jogok
 6. Öröklési jog.
 7. Zárthelyi dolgozat
 8. Kötelmi jog általános rész I. kötelem, kötelmi jogviszony, okirat típusok, a szerződés fogalma, a szerződés megkötése
 9. Kötelmi jog általános rész II. szerződés érvénytelensége; hatálytalansága, szerződés módosulása, módosítása, a szerződés megszűnése
 10. Kötelmi jog általános rész III. a szerződés teljesítése; szerződésszegés;
 11. Szerződéstípusok. adásvétel, megbízás, vállalkozás, bérlet, hitel, kölcsön, letét
 12. Felelősségtan (általános, speciális szabályok)
 13. Munkajog
 14. Büntetőjog

15. Zárthelyi dolgozat

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik. Mivel a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, ezért a félév során két zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. Az első zárthelyi dolgozat november 9-én, a második zárthelyi dolgozat december 14-én lesz. A félév végi gyakorlati jegy e két dolgozat érdemjegyének átlagából adódik. Mindkettő dolgozatnak el kell érnie az elégséges érdemjegyet a tantárgy teljesítéséhez. A zárthelyi dolgozatok írásban teljesítendők.  (50% - elégséges).

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli számonkérés. Az 50%-ot elért dolgozat elégséges.

A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

-  Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi ismeretek (elérhető a tanszék honlapján elektronikus tananyagként)

-  előadásokon elhangzott tananyag

 

6.    Ajánlott irodalom

- Kriston – Sápi- Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2014.)

- Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Gazdasági jog (megjelenés alatt, elektronikus tananyag)

 

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2017. szeptember 11.

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Leszkoven László

                                                                                              e. docens

Vissza