Jogi ismeretek (MFK)

TANTÁRGYI TEMATIKA

Műszaki Földtudományi Kar – Bsc képzés

Földtudományi mérnöki alapképzés

Környezetmérnök Szak

nappali tagozat

2018/2019 tanév I. félév

 

Tantárgy neve:

Jogi ismeretek

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJT03MF1N

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév:

őszi

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

heti 2 óra

Számonkérés módja:

gyakorlati jegy

Kreditpont:

2

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, elsősorban a magánjog területén.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

 

tudás:

-      Átfogóan ismeri az adott képzési terület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.

-      Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat.

képesség:

-      Megért, illetve értelmez összefüggő szövegeket, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegeket, táblázatokat, adatsorokat, vizuális szövegeket mozgó-, állóképeket, térképeket, diagramokat.

-      Megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, ahhoz a hozzáférhető források legszélesebb körét használja.

attitűd:

-      Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.

-      Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.

autonómia és felelősség:

-      Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.

-      Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit fejleszti és olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására.

Tantárgy tematikus leírása:

 

            Csütörtök 14-16-ig – XVIII. ea.

 

1. Jogi alapfogalmak: jog, jogforrás, jogrendszer, jogviszony, jogi tények, jogalkalmazás

   Személyek joga: természetes személyek, jogi személyek

2. Gazdasági társaságok működési szabályozása, Csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás

3. Dologi jog: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése, közös tulajdon, tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése, korlátolt dologi jogok

4. Szellemi alkotások joga: szerzői jog, szabadalom, használati minta, újítás, formatervezési minta, védjegy,

5. Öröklési jog.

6. Kötelmi jog általános rész I. kötelem, kötelmi jogviszony, szerződéstani alapelvek, a szerződés fogalma, a szerződés megkötése

7. Kötelmi jog általános rész II. szerződés érvénytelensége; hatálytalansága, szerződés módosulása, módosítása

8. Kötelmi jog általános rész III. szerződés megszűnése, teljesítés; szerződésszegés; szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9. Felelősségtan (általános, speciális szabályok)

10. Szerződéstípusok I. adásvétel, szállítás, megbízás, bizomány, fuvarozás

11. Szerződéstípusok II. vállalkozási szerződés, bérlet, haszonbérlet, biztosítás

12.   Szerződéstípusok III. bankszámlaszerződés, lízing, koncesszió, licencia

13. Büntetőjog

14. Közigazgatási jog

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik. 

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A 60%-ot elért dolgozat megfelelt.

A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

Értékelése:

> 90%: jeles;

81 – 90%: jó;

71 – 80%: közepes;

61 – 70%: elégséges;

< 60%: elégtelen

Kötelező irodalom:

-        előadások anyaga

-        Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi ismeretek ( elektronikus tananyag, megjelenés alatt)

 

Ajánlott irodalom:

-      Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc 2014.

-      Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017.

-      Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog. Novotni Alapítvány 2017.

-      Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Novotni Kiadó, 2016.

-      Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. Patrocínium Kiadó, 2017.

Vissza