Jogi alapismeretek (EÜK)

Tantárgyi program

 

JOGI ALAPISMERETEK c. tantárgy

 

Védőnő szakirány

 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak BSC

Ápolás és betegellátás alapszak BSC

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak BSC

 

I. évfolyam, nappali tagozat

2012/2013-as tanév, 1. félév

 

Tantárgy kódja: AJPJT03EF1N

 

Tantárgy teljes (és rövidített neve): Jogi alapismeretek

 

Heti (félévi) óraszám: heti 1 óra előadás

 

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): kollokvium

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 1 kredit

 

Tantárgyfelelős tanszék: Polgári Jogi Tanszék

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód): -

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:


A tantárgy célja, hogy átfogó ismereteket adjon a hallgatók számára a közjogi és magánjogi ismeretek egyes részterületeiről, ennek keretében áttekintést nyújtson a hallgatóknak a polgári jog, gazdasági jog, munkajog, a büntetőjog és az Európai Unió jogának alapjairól, gyakorlati példák alátámasztásával.

 

Tananyag leírása:


Jogi alapfogalmak: A jog fogalma és funkciói. Jogforrások, jogrendszer, jogviszony, jogi tények, jogalkalmazás.

A személyek joga: A jogalanyok jogképessége, az ember cselekvőképessége, a gondnokság alá helyezés. Egyes jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek. Személyiségvédelem.

A gazdasági társaságok joga: A társaságok alapítására vonatkozó alapvető szabályok. A társaságok ügyvezetése és ellenőrzése. Az egyes gazdasági társaságok. A gazdasági társaságok megszűnése és működésének zavarai.

A tulajdonjog: A tulajdonjog alapvető alkotmányos szabályai. A tulajdonjogviszony. A tulajdonjog megszerzése. A közös tulajdon szabályai. A tulajdonjog védelme. A tulajdonjog megszűnése. Korlátolt dologi jogok.

Öröklési jogi alapismeretek: A törvényes öröklés rendje. Az osztályrabocsátás. Ági öröklés. Özvegyi jog. A végintézkedésen alapuló öröklés rendje. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága. A hagyatéki tartozások.

Kötelmi jog: A kötelem fogalma. Kötelemkeletkeztető tényállások. Jogalap nélküli gazdagodás. Felelősségtan.

A szerződések közös szabályai.  Szerződéstani alapelvek. A szerződések létrejötte, a szerződések érvénytelensége és hatálytalansága. A szerződés módosítása, az egyezség. A szerződés megszűnése teljesítés nélkül. A szerződés teljesítése. A szerződésszegés. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek.

Szerződési alaptípusok: Az adásvételi szerződés. A szállítási szerződés. A közüzemi szerződés. A vállalkozási szerződés. A letét. A fuvarozási szerződés. A megbízási szerződés. Bankszámlaszerződések, pénzkezelési megbízások. A bizomány és a szállítmányozás. A bérleti és a haszonbérleti szerződés. A biztosítási szerződés.

Általános munkajogi ismeretek. Az individuális munkajog alapvető szabályai. A munkaviszony keletkezése. A munkajogviszony jogellenes megszüntetése. A munkaidő, pihenőidő, rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok. A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelőssége.

Büntetőjogi alapismeretek. A büntető anyagi jog.

Közigazgatási alapismeretek. A közigazgatási szervezetrendszer.

Az Európai Unió joga: Az Európai Unió története és fejlődése. Az Európai Unió intézményrendszere. Az Európai Unió jogforrási rendszere.

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények):


Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik. A vizsga írásban történik (60% - megfelelt).

 

Tananyag részletezése:


BÍRÓ György (szerk.): Jogi ismeretek (nem jogász hallgatók számára), Novotni Kiadó, Miskolc, 2009

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: -


Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

 

Vissza