Jogi informatika

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév

Jogi informatika

Tantárgy neve:

Jogi informatika

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI811JFN2

Levelező: AJKOI811JFL2

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): dr. Szabó Balázs, dr. Czékmann Zsolt

Javasolt félév: 2. félév - tavaszi

Előfeltétel:

Nappali: AJKOI811JFN1 Bevezetés az informatikába

Levelező: AJKOI811JFL1 Bevezetés az informatikába

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 10 óra/félév

Számonkérés módja:

Kollokvium

Kreditpont: 3

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek az informatika alapjaival, így különösen az informatika fogalmával, tárgyával és módszerével, az informatika kialakulásával, az informatika tagozódásával, a nyilvántartások jelentőségével az informatikában. Bepillantást nyerhetnek a hallgatók az információs rendszerek és az információkezelés eszközeinek világába. Elektronikus közigazgatás informatikai alapjainak bemutatása.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T4, T5, T9

képesség: K1, K3, K10, K18

attitűd: A10

autonómia és felelősség: F3

 

Tantárgy tematikus leírása:

1.     Az információs fogalma és jelentősége

2.     Az információs társadalom I. (fogalma, kialakulása)

3.     Az információs társadalom II.(mintaállamok bemutatása)

4.     Informatika és közigazgatás

5.     E-kapcsolatok rendszere

6.     Az e-kormányzat fogalma, jelentősége

7.     A közigazgatási szervek közötti elektronikus viszonyrendszer

8.     A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat I.

9.     A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat II.

10.   Az Európai Unió tagállamai közötti adatcsere

11.   Infokommunikációs jog a mindennapokban (B2C, C2C kapcsolatok)

12.   E-aláírás fogalma

13.   E-aláírás technológiája

14.   Számítógépes nyilvántartások

 

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A kollokviumot írásban kell teljesíteni.

A kollokviumi vizsga értékelése a következőképpen történik:

Elégtelen (1) 0 – 11 pont

Elégséges (2) 12 – 15 pont

Közepes (3) 16– 19 pont

Jó (4) 20 – 22 pont

Jeles (5) 23 – 25 pont

Kötelező irodalom:

  1. Elektronikus tananyag – elérhető a félév elején meghatározott online felületről.

 

  1. TORMA András – CSÁKI Gyula Balázs – CZÉKMANN Zsolt: E-kormányzati szolgáltatások a gazdasági szférában Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest 2011. (e-tananyag letölthető a Kari honlapról)
  2. Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.

 

Ajánlott irodalom:

  1. TORMA András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban, Virtuóz Kiadó, Budapest 2002.
  2. BUDAI Balázs Benjámin: Az elektronikus közigazgatás jogi környezete E-government Tanulmányok 2005 E-government Alapítvány Budapest, 2005.
  3. Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

 

Miskolc-Egyetemváros, 2019. február 04.

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza