Jogi informatika 3.

Követelmények és tantárgyi program

Jogi informatika 3.

Jogi asszisztens szak, nappali tagozat

Tárgykód: AJKOI711JAN3

2013/2014. tanév 1. félév

 

 1. Alapadatok

A tantárgy megnevezése: Jogi informatika 3.

Tárgykód: AJKOI711JAN3

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tanszék: Közigazgatási Jogi Tanszék (tanszékvezető: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens)

  

2.    Az oktatás célja

A tárgy oktatásának célja az, hogy megismertesse a hallgatókkal az informatika, a jogi informatika és az informatikai jog elméleti kérdéseit, a jogi informatika egyes főbb szakterületeit (közigazgatás, országgyűlés, számítógépes jogszabály-nyilvántartás) továbbá az adatvédelem és az információs társadalom jogi aspektusait.

 

3.    Előtanulmányi kötelezettség

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI701JAN2          

 

4.    Az előadások látogatása, a félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az indexbe történő bejegyzéssel kell. A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

  

5.    Tananyag

1.) Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban (Virtuóz Kiadó Budapest, 2002.) c. monográfia 2.5. fejezete, valamint az 5.1.-5.4. fejezetek.

2.) Az előadások anyaga

3.) E-tananyag 19. és 21. modul meghatározott részei (elérhető: http://miskolc.infotec.hu/repository.php?ref_id=1156&cmd=render )

     Az e-tananyag a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0049 projekt keretében készült

 

6.    Kötelező jogszabályok:

- Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény – 1-6., 17 és 20-23. §§

- 2004. évi CXL. törvény  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól vonatkozó fejezetei

 

7.   Ajánlott irodalom:

- Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész (szerk.: Ficzere Lajos) XVII. fejezet Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

- Torma András: Az információ jelentősége a közigazgatásban Virtuóz Kiadó Budapest 2002. kötelezően megadottakon kívüli fejezetei

- Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs 2004-2007. évi számai

 

9. Egyéb tudnivalók

A tárgy leckekönyvi jegyzője és a további esetleges előadók nem járulnak hozzá sem az előadáson elhangzottak rögzítéséhez sem pedig azok nyilvánosságra hozatalához, az alkalmazott technológiára tekintet nélkül. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a hallgató indokolt kérelmére az oktató kifejezett hozzájárulását adja a kizárólag saját célú felhasználáshoz. Az oktatók és alkalmazottak semmilyen körülmények között nem járulnak hozzá ahhoz, hogy róluk képi felvételek készüljenek. Fentiek megszegése fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.

 

Miskolc, 2013. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza