Jogi informatika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Jogi informatika c. tantárgyból

 tárgykód: AJKO134IÜN1

igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozatos hallgatói számára

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ÁTI Közigazgatási Jogi Tsz.

Tantárgy oktatója: Dr. Czékmann Zsolt, egyetemi adjunktus

Óraszám/hét: 3 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az informatika jogi aspektusaival kapcsolatos legfontosabb elméleti ismeretekkel és ezek gyakorlati vetületeivel, különös figyelmet fordítva az elektronikus közigazgatás, valamint az adatvédelem tárgykörére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Információs alapfogalmak
 2. Az információs társadalom jogi alapkérdései, lényegi ismérvei
 3. Az információs társadalom kiépítésének Japán modellje
 4. Az információs társadalom kiépítésének Amerikai modellje
 5. Az információs társadalom kiépítésének Európai Uniós modellje
 6. Az IT kiépítésének lépései Magyarországon
 7. Elektronikus dokumentumok
 8. Elektronikus aláírás I.
 9. Elektronikus aláírás II.
 10. Elektronikus jogszabály-nyilvántartások
 11. Elektronikus közigazgatás I.
 12. Elektronikus közigazgatás II:
 13. Elektronikus közigazgatás III.
 14. Adatvédelem és információszabadság
 15. Kapcsolódó területek: elektronikus kereskedelem, informatikai bűnözés

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az indexbe történő bejegyzéssel kell. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

4.    Számonkérés követelményei

A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az értékelés 5 fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Elektronikus tananyag – elérhető a félév elején meghatározott online felületről.
 1. Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban (Virtuóz Kiadó Budapest, 2002.) c. monográfia
 2. Veszprémi Bernadett - Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai In.: Közigazgatási jog Fejezetek szakigazgatásunk köréből szerk.: Lapsánszky András COMPLEX Kiadó Budapest, 2013 ISBN: 978 963 295 319 9
 3. CSÁKI Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. megjelölt részei
 4. Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.

 

6.    Ajánlott irodalom

1.  Balogh Zsolt György: Jogi informatika, Dialóg - Campus Kiadó, Pécs - Budapest, 1998.

2.  Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs számai

3.  PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.

4.  Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976.

 

Egyéb tudnivalók:

 

Kedd

8.00-11.00.

C2F208.

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza