Jogi alapismeretek (GTK) nappali és levelező tagozat

 

Tantárgyi tematika (nappali tagozat)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Jogi alapismeretek c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT13GT1N

 

(Pénzügy-számvitel szak – I. félév

Gazdálkodás és Menedzsment szak – 2. félév)

Gazdálkodás és Menedzsment szak nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

A hallgatók megismertetése az alapvető jogi fogalmakkal, amelyre ráépülnek a polgári jog alapvető szabályai. Az oktatás során kiemelten foglalkozunk a gazdasági életben előforduló jogintézményekkel és az ehhez kapcsolódó gyakorlat problémáival.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások ideje, helye: Kedd 10-12-ig – A/1. 107.

1. Jogi alapfogalmak: jog, jogforrás, jogrendszer, jogviszony, jogi tények, jogalkalmazás

   Személyek joga: természetes személyek, jogi személyek

2. Gazdasági társaságok működési szabályozása, Csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás

3. Dologi jog: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése, közös tulajdon, tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése, korlátolt dologi jogok

4. Szellemi alkotások joga: szerzői jog, szabadalom, használati minta, újítás, formatervezési minta, védjegy,

5. Öröklési jog.

6. Kötelmi jog általános rész I. kötelem, kötelmi jogviszony, szerződéstani alapelvek, a szerződés fogalma, a szerződés megkötése

7. Kötelmi jog általános rész II. szerződés érvénytelensége; hatálytalansága, szerződés módosulása, módosítása

8. Kötelmi jog általános rész III. szerződés megszűnése, teljesítés; szerződésszegés; szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9. Felelősségtan (általános, speciális szabályok)

10. Szerződéstípusok I. adásvétel, szállítás, megbízás, bizomány, fuvarozás

11. Szerződéstípusok II. vállalkozási szerződés, bérlet, haszonbérlet, biztosítás

12.   Szerződéstípusok III. bankszámlaszerződés, lízing, koncesszió, licencia

13. Munkajog

14. Büntetőjog

15. Közigazgatási jog

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel írásban történik (60% - megfelelt).

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel írásban történik (60% - megfelelt).

 

5.    Kötelező tananyag

-  Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi ismeretek (megjelenés alatt)

-  előadásokon elhangzott tananyag

 

 

6.    Ajánlott irodalom

- Kriston – Sápi- Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2014.)

- Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Gazdasági jog (megjelenés alatt, elektronikus tananyag)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2016. szeptember 13.

 

Polgári Jogi Tanszék

                                                                                  Dr. Leszkoven László

                                                                                  egyetemi docens

 

 

Tantárgyi tematika (levelező tagozat)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 

A Jogi alapismeretek c. tantárgyból

 

tárgykód: AJPJT13GT1L

 

 

 

(Pénzügy-számvitel szak – Pénzintézeti szakirány)

 2016/2017. tanév I. félév

 Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László, egyetemi docens

 Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

 Tantárgy oktatója: Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

 Előtanulmányi kötelezettség: -

 

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 9 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

 

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A hallgatók megismertetése az alapvető jogi fogalmakkal, amelyre ráépülnek a polgári jog alapvető szabályai. Az oktatás során kiemelten foglalkozunk a gazdasági életben előforduló jogintézményekkel és az ehhez kapcsolódó gyakorlat problémáival.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Előadások ideje, helye:

IX. 16. (péntek) 13.20-15.50-ig – A/6. I. em. 117/A.

X. 07. (péntek) 13.20-15.50-ig - A/6. I. em. 117/A.

X. 21. (péntek) 10.00-12.30-ig - A/6. I. em. 117/A. 

1. Jogi alapfogalmak: jog, jogforrás, jogrendszer, jogviszony, jogi tények, jogalkalmazás

   Személyek joga: természetes személyek, jogi személyek

2. Gazdasági társaságok működési szabályozása, Csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás

3. Dologi jog: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése, közös tulajdon, tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése, korlátolt dologi jogok

4. Szellemi alkotások joga: szerzői jog, szabadalom, használati minta, újítás, formatervezési minta, védjegy,

5. Öröklési jog.

6. Kötelmi jog általános rész I. kötelem, kötelmi jogviszony, szerződéstani alapelvek, a szerződés fogalma, a szerződés megkötése

7. Kötelmi jog általános rész II. szerződés érvénytelensége; hatálytalansága, szerződés módosulása, módosítása

8. Kötelmi jog általános rész III. szerződés megszűnése, teljesítés; szerződésszegés; szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9. Felelősségtan (általános, speciális szabályok)

10. Szerződéstípusok I. adásvétel, szállítás, megbízás, bizomány, fuvarozás

11. Szerződéstípusok II. vállalkozási szerződés, bérlet, haszonbérlet, biztosítás

12.   Szerződéstípusok III. bankszámlaszerződés, lízing, koncesszió, licencia

13. Munkajog

14. Büntetőjog

15. Közigazgatási jog

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel írásban történik (60% - megfelelt).

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel írásban történik (60% - megfelelt).

 

5.    Kötelező tananyag

-  Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi ismeretek (megjelenés alatt)

-  előadásokon elhangzott tananyag

 

6.    Ajánlott irodalom

- Kriston – Sápi- Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2014.)

- Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Gazdasági jog (megjelenés alatt, elektronikus tananyag)

 

Egyéb tudnivalók:

Miskolc, 2016. szeptember 13.

Polgári Jogi Tanszék

                                                                                Dr. Leszkoven László

                                                                                  egyetemi docens

 

Vissza