Polgári jogi alapismeretek I. (levelező)

TANTÁRGYI TEMATIKA

Jogi felsőoktatási szakképzés

Polgári jogi alapismeretek I.

2018/19/1. félév

nappali és levelező tagozat

Tantárgy neve:

Polgári jogi alapismeretek I.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPJT811JFN1 (nappali)

AJPJT811JFL1 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Közreműködő oktató(k):

Dr. Udvarhelyiné dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 1. félév

Előfeltétel: -

Óraszám:

nappali: 2 óra / hét

levelező: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a polgári jogi fogalmak, jogilag releváns kapcsolatok alapjaival és legalapvetőbb szabályaival, valamint képet kapjanak a magánjog területén legfontosabb és leggyakrabban előforduló jogviszonyok és szerződések működéséről.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T5, T6, T9

képesség: K1, K2, K4, K7, K8, K9, K11, K13, K17, K19, K23

attitűd: A2, A4, A7, A8, A10

autonómia és felelősség: F1, F2, F4, F5, F7, F8, F9

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

nappali: Szerda 12-14-ig A/6. 216.

 

levelező:

2018. X. 12. (péntek) 16-19.30-ig – A/1. 307. – dr. Kriston Edit – 4 óra

2018. XI. 23. (péntek) 12.30-15-ig – A/1. 307. – dr. Kriston Edit – 3 óra

2018. XI. 30. (péntek) 12.30-15-ig – A/1. 307. – dr. Kriston Edit – 3 óra

 

 1. Bevezetés a polgári jogba, annak elhelyezése. Jogviszony alanya, tárgya, tartalma
 2. Jogi tények. A polgári jog általános elvei
 3. Az ember jogképessége, cselekvőképessége
 4. Egyes nonprofit jogi személyek
 5. Személyiségvédelem
 6. Szellemi alkotások joga
 7. Dologi jog. Birtok, birtokvédelem
 8. Tulajdonjog tartalma, részjogosítványai és korlátai. Közös tulajdon
 9. Eredeti tulajdon-szerzésmódok
 10. Származékos tulajdon-szerzésmódok. Tulajdonvédelem
 11. Idegen dologbeli jogok
 12. Öröklési jog: Öröklésből való kiesés. Törvényes öröklés rendje. Özvegyi jog
 13. Végintézkedésen alapuló öröklés
 14. Kötelesrész. A örökös jogállása, felelőssége

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése, kollokvium teljesítésének módja:

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után. A vizsgáztatás írásbeli formában zajlik. Az értékelés 5 fokozatú skála szerint történik az alábbiak szerint:

0-59% - elégtelen

60-69% - elégséges

70-79% - közepes

80-89% - jó

90-100% - jeles

 

Kötelező irodalom:

 1. Kriston – Sápi – Pusztahelyi: Polgári jogi alapok. Novotni Kiadó, Miskolc 2014.
 2. Attila Menyhárd -Emőd Veress (edt.): New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International Publishing AG, 2017.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.
 2. Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog. (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)
 3. Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)
 4. Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás
 5. Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)

Vissza