Jogi informatika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Jogi informatika c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI134IÜ1

igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozatos hallgatói számára

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Czékmann Zsolt, Dr. Szabó Balázs

Óraszám/félév: 14 / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az informatika jogi aspektusaival kapcsolatos legfontosabb elméleti ismeretekkel és ezek gyakorlati vetületeivel, különös figyelmet fordítva az elektronikus közigazgatás, valamint az adatvédelem tárgykörére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az információs társadalom jogi alapkérdései, lényegi ismérvei és egyes modelljei
 2. Az IT kiépítésének lépései Magyarországon
 3. Elektronikus dokumentumok, elektronikus aláírás
 4. Elektronikus jogszabály-nyilvántartások
 5. Elektronikus közigazgatás: nyilvántartások, az elektronikus eljárásra vonatkozó szabályok, elektronikus cégeljárás
 6. Adatvédelem és információszabadság
 7. Kapcsolódó területek: elektronikus kereskedelem, informatikai bűnözés

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

4.    Számonkérés követelményei

A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az értékelés 5 fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Elektronikus tananyag – elérhető a félév elején meghatározott online felületről.
 1. Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban (Virtuóz Kiadó Budapest, 2002.) c. monográfia
 2. Veszprémi Bernadett - Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai In.: Közigazgatási jog Fejezetek szakigazgatásunk köréből szerk.: Lapsánszky András COMPLEX Kiadó Budapest, 2013 ISBN: 978 963 295 319 9
 3. CSÁKI Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. megjelölt részei
 4. Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.

 

6.    Ajánlott irodalom

1.  Balogh Zsolt György: Jogi informatika, Dialóg - Campus Kiadó, Pécs - Budapest, 1998.

2.  Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs számai

3.  PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.

4.  Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976.

 

Egyéb tudnivalók:

Szeptember 30.

(szombat)

12.20 – 17.30

XXI

Október 21.

(szombat)

12.20 – 17.20

XXI

November 17.

(péntek)

14.10 - 15.50

XVIII

 

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza