Jogszociológia

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév

Jogász osztatlan képzés

Tantárgy Neptun-kódja:

AJJOE294N9

Tárgyfelelős intézet:

JTI Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgyelem: Kötelező

 

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): -

Javasolt félév: 9. félév – őszi

 

Óraszám: 2/hét

Előfeltétel: Nincs

Számonkérés módja: Kollokvium

 

Kreditpont: 2 kredit

 

 

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának célja, hogy a korábbi tanulmányok során elsajátított tételes jogi ismereteket szélesebb, társadalmi összefüggésekbe helyezze, és megismertessen azokkal a társadalmi tényezőkkel, melyek szerepet játszanak a jog érvényesülésében, működésében. Megismerkedünk a jogszociológia nemzetközi és hazai szakirodalmában jellemző fő kutatási irányokkal és a vizsgálatok fő eredményeivel a jogismeret, jogtudat, a jogalkalmazás, a joghoz való hozzájutás, valamint az előítéletek és a hátrányos megkülönböztetés területén. Ezen túl áttekintjük a joggyakorlatot vizsgáló magyar empirikus kutatások legfontosabb eredményeit is.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3

képesség: K6, K13, K16, K22, K23

attitűd: A5, A10

autonómia és felelősség: F3

 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás: kedd 8.00, XXI. ea.

1. 2018. szeptember 11. Általános tájékoztató, a követelmények megbeszélése; A jogszociológiai vizsgálódások célja és jellemzői

2. 2018. szeptember 18. A jogalkalmazási folyamat szociológiai vizsgálata

3. 2018. szeptember 25. A jogi alapelvek érvényesülésének szociológiai feltételei

4. 2018. október 2. A bírói ténymegállapítási folyamat szociológiája

5. 2018. október 9. A joghoz való hozzájutás

6. 2018. október 16. Területi eltérések a magyar büntetéskiszabási gyakorlatban

7. 2018. október 23. Oktatási szünet/ünnepnap

8. 2018. október 30. Oktatási/dékáni szünet

9. 2018. november 6. Zárthelyi dolgozat (önkéntes)

10. 2018. november 13. A professzionális jogalkalmazás alternatívái

11. 2018. november 20. A jogismeret fogalma, típusai, a jogi attitűd és jogtudat kutatása

12. 2018. november 27. A jogászképzés néhány szociológiai aspektusa

13. 2018. december 4. A globalizáció és a jog

14. 2018. december 11. Elővizsga

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Önkéntes zárthelyi dolgozat a foglalkozások anyagából, rákérdezve a tematikus blokkokra és azok összefüggéseire.

 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Teljesítés módja: írásbeli kollokvium ötfokozatú értékeléssel, a tételsor 4 tételének kidolgozása.

A sikeres félévközi önkéntes ZH kiváltja a kollokvium első felének számonkérését. A ZH és a kollokvium eredményének átlaga adja a végleges érdemjegyet.

 

Teljesítés értékelése: az ötfokozatú értékelés az alábbi százalékos megoszlás alapján alakul ki:

Jeles (5): 88–100 %

Jó (4): 75–87 %

Közepes (3): 63–74 %

Elégséges (2): 51–62 %

Elégtelen (1): 0–50 %

 

Vizsgakérdések (A kérdések után a tankönyv oldalszáma található)

(Letölthető innen)

1. A jogszociológia és a jogelmélet elhatárolása (a vizsgált tárgy és a fennálló jogrendszerhez való viszony alapján) (5-12)

2. A jogászi és nem-jogászi jogelméletek (12-17)

3. A jogszociológia vizsgálódások szintjei (18-20)

4. Mi a szillogizmus és miért nem alkalmazható a bírói döntéshozatalban? (21-24)

5. Melyek a bírói döntéshozatalt befolyásoló objektív és szubjektív tényezők? (táblázat alapján) (24-26)

6. Sorolja fel a bírói döntést befolyásoló nem nyilvános objektív tényezőket (négyet)! (27-35)

7. Foglalja össze a jogi alapelvek érvényesülését vizsgáló kutatás legfontosabb eredményeit! (41-51)

8. Milyen megállapításokhoz vezetett a magyar bíróságok büntetéskiszabási gyakorlatának vizsgálata? (53-65)

9. A jog és nyelv kutatások legfontosabb megállapításai (67-73)

10. Milyen pszichológiai tényezők játszanak szerepet a laikusok vallomásaiban? (77-82)

11. A tisztességes eljáráshoz való jog részjogosítványai (85-93)

12. A jogi segítségnyújtás intézményének jogpolitikai indokai (93-96)

13. A magyar kirendelt védői rendszer problémái (97-101)

14. Hasonlítsa össze a közvetítő, a bíró és az adminisztrátor eljárását! (103-108)

15. Az alternatív vitarendezés fogalma, típusai és jellemzői (108-112)

16. A közvetítői tevékenység Magyarországon (113-118)

17. A ’Romani kris’ (118-121)

18. Jogismeret fogalma (123-129)

19. Jogi attitűd fogalma és az azt befolyásoló tényezők (130-132)

20. Jogtudat fogalma (133-137)

21. A jogászképzés néhány szociológiai aspektusa (144-156)

22. A globalizáció hatásai a jogra és a jogászságra (157-173)

 

Kötelező irodalom:

1. Bencze Mátyás – Vinnai Edina (szerk.): Jogszociológiai előadások. Egyetemi jegyzet. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.

2. Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak. Budapest: Napvilág Kiadó, 2003.

3. Cotterrell, Roger: The Sociology of Law. An Introduction. (2nd ed.) London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 1992.

 

Ajánlott irodalom:

1. Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a bírói ítélkezésben. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011.

2. Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Budapest: Kulturtrade, 1997.

3. Frank, Jerome: Law and the Modern Mind. New York: Anchor Books, 1963.

 

 

Vissza