Jogszociológia

Követelmények és tantárgyi program

Jogszociológia tantárgyból

Tárgykód: AJJOE271L9

Jogász szak levelező tagozat

Tárgykód: AJJOE276D7

Jogász szak diplomás levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/félév: 6 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, hogy a korábbi tanulmányok során elsajátított tételes jogi ismereteket szélesebb, társadalmi összefüggésekbe helyezze, és megismertessen azokkal a társadalmi tényezőkkel, melyek szerepet játszanak a jog érvényesülésében, működésében. Megismerkedünk a jogszociológia nemzetközi és hazai szakirodalmában jellemző fő kutatási irányokkal és a vizsgálatok fő eredményeivel a jogismeret, jogtudat, a jogalkalmazás, a joghoz való hozzájutás, valamint az előítéletek és a hátrányos megkülönböztetés területén. Ezen túl áttekintjük a joggyakorlatot vizsgáló magyar empirikus kutatások legfontosabb eredményeit is.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. 2017. november 18. szombat 8.30-11.50 (XXXII. ea.)

A jogszociológiai vizsgálódások célja és jellemzői; A jogalkalmazási folyamat szociológiai vizsgálata; A jogi alapelvek érvényesülésének szociológiai feltételei; Területi eltérések a magyar büntetéskiszabási gyakorlatban; A bírói ténymegállapítási folyamat szociológiája

2. 2017. december 1. péntek 16.00-17.40 (XX. ea.)

A joghoz való hozzájutás; A professzionális jogalkalmazás alternatívái; Jogismeret, jogi attitűd, jogtudat; A jogászképzés néhány szociológiai aspektusa; A globalizáció és a jog

 

3. Félévközi számonkérés módja

A félév közben önkéntes ZH írására van lehetőség. A zárthelyi dolgozat tárgya az addig elhangzott előadások és a tankönyv megadott fejezetei. A sikeres ZH feltétele az elérhető pontok több mint felének megszerzése. Sikeres ZH esetén a hallgató a vizsgán mentesül a ZH-ig elsajátított anyagrész alól, és a ZH érdemjegye beszámít a vizsgajegybe.

 

4. Vizsgakövetelmények

A vizsga módja: írásbeli kollokvium ötfokozatú értékeléssel. A sikeres kollokvium feltétele az elérhető pontok több mint felének a megszerzése.

 

Vizsgakérdések (A kérdések után a tankönyv oldalszáma található)

(Letölthető innen)

 

1. A jogszociológia és a jogelmélet elhatárolása (a vizsgált tárgy és a fennálló jogrendszerhez való viszony alapján) (5-12)

2. A jogászi és nem-jogászi jogelméletek (12-17)

3. A jogszociológia vizsgálódások szintjei (18-20)

4. Mi a szillogizmus és miért nem alkalmazható a bírói döntéshozatalban? (21-24)

5. Melyek a bírói döntéshozatalt befolyásoló objektív és szubjektív tényezők? (táblázat alapján) (24-26)

6. Sorolja fel a bírói döntést befolyásoló nem nyilvános objektív tényezőket (négyet)! (27-35)

7. Foglalja össze a jogi alapelvek érvényesülését vizsgáló kutatás legfontosabb eredményeit! (41-51)

8. Milyen megállapításokhoz vezetett a magyar bíróságok büntetéskiszabási gyakorlatának vizsgálata? (53-65)

9. A jog és nyelv kutatások legfontosabb megállapításai (67-73)

10. Milyen pszichológiai tényezők játszanak szerepet a laikusok vallomásaiban? (77-82)

11. A tisztességes eljáráshoz való jog részjogosítványai (85-93)

12. A jogi segítségnyújtás intézményének jogpolitikai indokai (93-96)

13. A magyar kirendelt védői rendszer problémái (97-101)

14. Hasonlítsa össze a közvetítő, a bíró és az adminisztrátor eljárását! (103-108)

15. Az alternatív vitarendezés fogalma, típusai és jellemzői (108-112)

16. A közvetítői tevékenység Magyarországon (113-118)

17. A ’Romani kris’ (118-121)

18. Jogismeret fogalma (123-129)

19. Jogi attitűd fogalma és az azt befolyásoló tényezők (130-132)

20. Jogtudat fogalma (133-137)

21. A jogászképzés néhány szociológiai aspektusa (144-156)

22. A globalizáció hatásai a jogra és a jogászságra (157-173)

 

5. Kötelező tananyag

Tankönyv: Bencze Mátyás – Vinnai Edina (szerk.): Jogszociológiai előadások. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.

Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak. Budapest, Napvilág Kiadó, 2003.

Cotterrell, Roger: The Sociology of Law. An Introduction. (2nd ed.) Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1992.

 

6. Ajánlott irodalom

Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a bírói ítélkezésben. Budapest, Gondolat Kiadó, 2011.

Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Budapest, Kulturtrade, 1997.

Frank, Jerome: Law and the Modern Mind. Anchor Books, New York, 1963.

 

 

Egyéb tudnivalók

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186,        e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. augusztus 31.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza