A Kar

Állam- és Jogtudományi Kar

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás minőségi javítása volt. A Karon intézeti keretek között 1981. szeptember 1-én indult meg az oktatás 120 fő nappali és 60 fő levelező tagozatos joghallgatóval. 1983-ban az intézet Karrá alakult. Az oktatói kar más jogi karokról, gyakorlati munkahelyekről szerveződött. Az elmúlt 25 évben a Karnak stabil, felkészült, tudományos eredményekkel rendelkező oktatói gárdája alakult ki. Számos volt joghallgató vált a Kar oktatójává, többen ma már a kar vezetői közé tartoznak. Jogász szakunk 2006-ban „Kiválósági Hely”címet kapott három másik jogi karé mellett. Részese a Kar Miskolci Egyetem részére a 2008. szeptember 6-i évnyitón átadott „Felsőoktatási Minőségi Díj”-nak, amit az Egyetem elsőként nyert el a felsőoktatási intézmények között.

 

A Kar szervezeti struktúrája 1987-ben jelentősen átalakult. Jelenleg öt – tudományterületenként elkülönülő intézet működik, amelyben 14 intézeti tanszék végzi munkáját. Azóta tovább bővült az oktatási és tudományos tevékenység: 1992-ben akkreditálták a Karra a doktori képzést, ami ma Deák Ferenc Doktori Iskolaként működik. A Doktori Iskola 2006-ban az országban egyedül kapta meg „Kiválósági Hely” címet a jogi karok közül. A doktori képzés biztosít keretet oktatóink tudományos előrehaladásához és fokozatszerzéséhez. Jelenleg 11 professzor, 24 docens, 13 adjunktus és 17 tanársegéd végez oktatói és kutatói tevékenységet. Közülük néhányan a gyakorlati életben is tevékenykednek alkotmánybíróként, bíróként, ügyészként, ügyvédként vagy a közigazgatás területén.

 

2001-ben a Kar kiterjesztette képzését a felsőfokú szakképzés területére. Jelenleg 6 középiskolában felügyeli és irányítja a jogi asszisztensi felsőfokú szakképzést. 2008-től hallgatói jogviszony keretében a Kar is folytat felsőfokú szakképzést. A képzés egyrészt elősegíti az érettségizettek továbbképzését, ezzel nagyobb lehetőséget biztosítva az elhelyezkedésükhöz, másrészt „előtanulmányként” segíti a jogász- illetve az igazgatási alapszakos képzésben való részvételt.

 

Karunk az elmúlt években folyamatosan bővítette képzési kínálatát. Az igazságügyi igazgatási,  a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, valamint az igazgatásszervező „bachelor” alapszakok elsősorban hivatali ügyintézők és munkatársak képzését segíti elő a közigazgatásban, és egyéb jogi jártasságot megkívánó munkahelyeken ellátandó feladatokra. 2008-ban indítottuk el az új képzési struktúrába illeszkedő közigazgatási mesterszakot, amely a három éves alapképzési szakos hallgatóinknak, valamint más egyetemen, főiskolán szerzett diplomával rendelkezőknek nyújt lehetőséget mesterfokozatú diploma megszerzésére. A jogászképzésen belül lehetőséget teremtettünk a szaknyelvi képzésre. Hallgatóink angol és német nyelvű kurzuson vehetnek részt 8 féléven keresztül. A képzés gyakorlatias jellegét a kiscsoportos szemináriumi foglalkozások megőrzése mellett a minta-tárgyalóterem szolgálja. Ez ad lehetőséget arra, hogy perbeszédversenyeket, mintatárgyalásokat „életszerű” körülmények között lehessen megrendezni és lefolytatni. Ezek által is a munkaerőpiacon való nagyobb megfelelést segítjük elő.

 

1993-tól folyamatosan bővül a diplomával rendelkezők továbbképzési lehetősége. Karunk posztgraduális képzés keretében nem csak jogász végzettséggel rendelkezők továbbképzését szervezi, hanem közgazdasági, mérnöki, orvosi, gyógyszerészi, pedagógus végzettséggel rendelkezők számára is kínál szakirányú továbbképzést.

 

A jogászképzés és a Kar egyéb képzései iránt megnyilvánuló érdeklődés eredményeként hallgatóink száma évről évre gyarapodott. Jelenleg közel 2500 a hallgatóink száma a különböző képzési formákon.

 

A Kar fejlődését mutatja a nemzetközi kapcsolataink bővülése is. A szomszédos országokon túlmenően számos más ország neves egyetemeivel tartunk szakmai kapcsolatot. Oktatóink, hallgatóink rendszeresen vesznek részt külföldi részképzésen, az Erasmus programban, perbeszédversenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon. Sokan szereznek második diplomát külföldi intézményekben. Különösen kiemelkedő a Kar nemzetközi együttműködése Németországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Angliával, de voltak professzoraink vendégtanárok az Amerikai Egyesült Államokban és távol-keleti országokban. A kapcsolatnak köszönhetően külföldi professzorok is tartanak idegen nyelvű képzéseket, előadásokat hallgatóinknak.

 

A fiatal oktató-kutató gárda és a hallgatók közötti jó kapcsolatot a számtalan közös rendezvény, így különösen a selmeci hagyományokat ápoló szakestek vagy a hallgatói öntevékeny szervezetek által rendezett szakmai konferenciák szolgálják.

Vissza