Közigazgatási büntetőjog - diplomás levelező - AJBKR273D7

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Közigazgatási büntetőjog tantárgy

tárgykód: AJBKR273D7

jogász osztatlan képzés diplomás levelező tagozat

2016/17. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 4.

Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: szóbeli vizsga (kollokvium)

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel és a vonatkozó szabályozással. A tantárgy tematikájába a következő témakörök tartoznak: a büntetőjog, a közigazgatási büntetőjog és a szabálysértési jog fogalma, a szabálysértési anyagi jog általános és különös része, szabálysértési eljárás alapvető jogintézményei.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

2016. szeptember 30. (péntek) 14.10-17.30 óra; XXI. ea. – Dr. Jacsó Judit egyetemi docens  

Alapfogalmak: büntetőjog, közigazgatási büntetőjog, szabálysértési jog. A közigazgatási büntetőjog és a szabálysértési jog története. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok; a hatály. A szabálysértés megvalósulási szakaszai és elkövetői. A szabálysértési felelősség. A szabálysértési felelősségre vonás akadályai (a szabálysértési felelősséget kizáró és megszüntető okok). A közigazgatási büntetőszankció fogalma, jellemzői. A szabálysértési szankciók: a büntetések. A szabálysértési szankciók: az intézkedések. A szabálysértési büntetések kiszabásának, illetve az intézkedések alkalmazásának szabályai. A halmazati büntetés és az ismételt elkövetésre vonatkozó büntetés. A mentesítés.

2016. november. 5. (szombat) 9.00-12.00 óra; XX. ea. – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Szabálysértési jog Különös Része (Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések. Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni – kiemelt - szabálysértések. Közlekedési – kiemelt – szabálysértések.) A szabálysértési eljárás szabályai. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok. A szabálysértési eljárásban részt vevő személyek. A bizonyítás általános szabályai. Kényszerintézkedések.

2016. november 18. (péntek) 16.00-18.30 óra; XXI. ea. – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Általános eljárási szabályok. A szabálysértési hatóság határozatai. Helyszíni eljárás. A szabálysértési hatóság előtti eljárás szabályai. A jogorvoslati rendszer. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésekre vonatkozó szabályok. A fiatalkorúak szabálysértéseire vonatkozó rendelkezések, a becsületsértési ügyekre vonatkozó külön rendelkezések. Végrehajtás a szabálysértési eljárásban.

3. Aláírás feltétele

A tanrendben előírt közigazgatási büntetőjog tárgyak előadásain a hallgató köteles részt venni. Közigazgatási büntetőjog tárgyból az év végi aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A hallgatók kötelesek Szabálysértési törvénnyel részt venni a szemináriumokon és előadásokon. Az előadásokon való részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az előadásokon való részvételét a tárgy felelőse igazolta.

 

4. Számonkérés követelményei

A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és válaszol az oktató által a kihúzott tételhez nem kapcsolódó kérdésekre. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

-        Az előadásokon elhangzottak;

-        Jacsó Judit – Sántha Ferenc: Közigazgatási büntetőjog. Egyetemi jegyzet. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.; + A Jegyzetet kiegészítő tansegédlet, amely a tanszék honlapján elektronikus formában érhető el;

-        A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről vonatkozó részei;

-        Gábor Máthé: Codification of Administrative Penal Law in Hungary. In: European Administrative Penal Law (Ed. by G. Máthé – N. Kis). Budapest, 2004, pp. 11-73.

 

6. Ajánlott irodalom

-        Torma András (szerk.): Szabálysértési jog. Virtuóz Kiadó 2001, 1-148. o.

-        Kalas Tibor (szerk.): Közigazgatási jog 2. Magyar közigazgatási jog. Általános rész II. Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. a vonatkozó részek. 171-245. oldalak.

-        Nyitrai Péter: Útkereső jogfejlődés a szabálysértési jogban (In: Szabadfalvi József (szerk.): Facultas Nata. Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006.

-        Tisza Tamás: A közúti közlekedés szabályainak megsértéséért való közigazgatási felelősség egyes elméleti kérdéseiről – különös tekintettel a felelősség büntetőjogi kapcsolataira. Ügyészek Lapja, 2001/5.

-        Nagy Marianna – Kis Norbert: Európai közigazgatási büntetőjog. HVG-ORAC, Budapest 2007. 1-300.

-        Kis Norbert: Szupranacionális közigazgatási büntetőjog az Európai Unióban.
In: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin (szerk.): Az európai büntetőjog kézikönyve, Magyar Közlönykiadó, Budapest, 2008. 373-427.

-        Dr. Kántás Péter – Dr. Bisztriczki László: Szabálysértési jog a közigazgatási szankciók rendszerében, Hvg Orac, Budapest, 2010.

-        Nagy Mariann: Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.

-        Bisztriczki László dr., Kántás Péter dr.: Az új szabálysértési törvény magyarázata. Gyakorlati kérdések és válaszok a szabálysértési jog köréből, HVG-ORAC, Budapest, 2012.

-        Norbert Kis: Problems of Administrative (Non-criminal) Punitive Systems in the European Union. In: European Administrative Penal Law (Ed. by G. Máthé – N. Kis). Budapest, 2004, pp. 75-135.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2016. szeptember

 

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

 

Változások a jegyzetben

Vissza