Nappali - Közigazgatási büntetőjog gyakorlat – AJBKR102ISZN4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási büntetőjog gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJBKR101ISZN4

igazgatásszervező szak nappali tagozat

2014/15 tanév II. félév

  

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Közigazgatási büntetőjog (együttes tárgyfelvétel)

Óraszám/hét: 1 óra/hét

Számonkérés módja: írásbeli beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A hallgatók a tantárgy keretében elmélyítik a közigazgatási büntetőjog szankciórendszerének szabályanyagát és annak gyakorlati alkalmazását. Ezen kívül az egyes kiemelt szabálysértések dogmatikai elemzésére és jogeseteken keresztül történő bemutatásra kerül sor. A tantárgy által a hallgatók az elméleti joganyag gyakorlati alkalmazására is képessé válnak.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

A gyakorlat anyaga igazodik a Közigazgatási büntetőjog c. tárgy tematikájához, annak gyakorlati szempontú feldolgozására kerül sor.

 

3. Aláírás feltétele

A tanrendben előírt közigazgatási büntetőjog gyakorlat foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az év végi aláírás feltétele a foglalkozásokon való jelenlét, ahonnan három hiányzás engedélyezhető. Ennél több hiányzás esetén a hallgatónak a szemináriumvezetőnél kell beszámolni az általa meghatározott feltételek szerint.

A hallgatók kötelesek Szabálysértési törvénnyel részt venni a szemináriumokon és előadásokon.

A Közigazgatási büntetőjog gyakorlat tárgy félévi követelményeinek teljesítését a gyakorlat vezetője ötfokozatú minősítéssel és aláírásával igazolja. Az értékelés alapja a 2015. március  17-ét követő szemináriumon az alább megjelölt témakörökből egy sikeres szemináriumi dolgozat megírása (8 kérdés – 30 pont).

A közigazgatási büntetőjog gyakorlat számonkérésének anyaga:

I. Szabálysértési szankciók. (A büntetések és intézkedések.  A szabálysértési büntetések kiszabásának, illetve az intézkedések alkalmazásának szabályai. A halmazati büntetés és az ismételt elkövetésre vonatkozó büntetés.)

II. Szabálysértési jog Különös Rész (Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések. Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni – kiemelt - szabálysértések. Közlekedési – kiemelt – szabálysértések)

 

4. Számonkérés követelményei

-

 

5. Kötelező tananyag

 • Az előadásokon elhangzottak;
 • Jacsó Judit – Sántha Ferenc: Közigazgatási büntetőjog. Egyetemi jegyzet. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014.; Jegyzetet kiegészítő tansegédlet, amely a tanszék honlapján elektronikus formában érhető el.
 • A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről vonatkozó részei;
 • Gábor Máthé: Codification of Administrative Penal Law in Hungary. In: European Administrative Penal Law (Ed. by G. Máthé – N. Kis). Budapest, 2004, pp. 11-73.

 

6. Ajánlott irodalom

 • Torma András (szerk.): Szabálysértési jog. Virtuóz Kiadó 2001, 1-148. o.
 • Kalas Tibor (szerk.): Közigazgatási jog 2. Magyar közigazgatási jog. Általános rész II. Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. a vonatkozó részek. 171-245. oldalak.
 • Nyitrai Péter: Útkereső jogfejlődés a szabálysértési jogban (In: Szabadfalvi József (szerk.): Facultas Nata. Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006.
 • Tisza Tamás: A közúti közlekedés szabályainak megsértéséért való közigazgatási felelősség egyes elméleti kérdéseiről – különös tekintettel a felelősség büntetőjogi kapcsolataira. Ügyészek Lapja, 2001/5.
 • Nagy Marianna – Kis Norbert: Európai közigazgatási büntetőjog. HVG-ORAC, Budapest 2007. 1-300.
 • Kis Norbert: Szupranacionális közigazgatási büntetőjog az Európai Unióban. In: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin (szerk.): Az európai büntetőjog kézikönyve, Magyar Közlönykiadó, Budapest, 2008. 373-427.
 • Nagy Mariann: Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.
 • Dr. Bisztriczki László – Dr. Kántás Péter: A szabálysértési törvény magyarázata Szabálysértési jog a közigazgatási szankciók rendszerében, Hvg Orac, Budapest, 2014.
 • Norbert Kis: Problems of Administrative (Non-criminal) Punitive Systems in the European Union. In: European Administrative Penal Law (Ed. by G. Máthé – N. Kis). Budapest, 2004, pp. 75-135.

 

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A tanulmányi ügyintéző az igazgatásszervező alapszak II. évfolyamán: Dobozi Zsoltné (20-79-es mellék), email: jogjulia@uni-miskolc.hu A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2015. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza