Levelező - Közigazgatási büntetőjog - AJBKR101ISZL4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási büntetőjog c. tantárgyból

tárgykód: AJBKR101ISZL4

igazgatásszervező szak levelező tagozat

2014/15 tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Közigazgatási büntetőjog gyakorlat (együttes tárgyfelvétel)

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: szóbeli vizsga (kollokvium)

Kreditpont: 3

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel és a vonatkozó szabályozással. A tantárgy tematikájába a következő témakörök tartoznak: a büntetőjog, a közigazgatási büntetőjog és a szabálysértési jog fogalma, a szabálysértési anyagi jog általános és különös része, szabálysértési eljárás alapvető jogintézményei.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

I. Február 13. (péntek) 16:10-19:30; A/1. 308. ea. – Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Alapfogalmak: büntetőjog, közigazgatási büntetőjog, szabálysértési jog. A közigazgatási büntetőjog és a szabálysértési jog története. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok; a hatály. A szabálysértés megvalósulási szakaszai és elkövetői. A szabálysértési felelősség. A szabálysértési felelősségre vonás akadályai (a szabálysértési felelősséget kizáró és megszüntető okok). A közigazgatási büntetőszankció fogalma, jellemzői. A szabálysértési szankciók: a büntetések.

 

II. Március 28. (szombat) 8:30-11:50; A/1 308. – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A szabálysértési szankciók: az intézkedések. A szabálysértési büntetések kiszabásának, illetve az intézkedések alkalmazásának szabályai. A halmazati büntetés és az ismételt elkövetésre vonatkozó büntetés. A mentesítés. Szabálysértési jog Különös Része (Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések. Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni – kiemelt - szabálysértések. Közlekedési – kiemelt – szabálysértések.)

 

III. Május 8. (péntek) 16:10-19:30 óra; A/1 308. – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A szabálysértési eljárás szabályai. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok. A szabálysértési eljárásban részt vevő személyek. A bizonyítás általános szabályai. Kényszerintézkedések. Általános eljárási szabályok. A szabálysértési hatóság határozatai. Helyszíni eljárás. A szabálysértési hatóság előtti eljárás szabályai. A jogorvoslati rendszer. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésekre vonatkozó szabályok. A fiatalkorúak szabálysértéseire vonatkozó rendelkezések, a becsületsértési ügyekre vonatkozó külön rendelkezések. Végrehajtás a szabálysértési eljárásban.

 

3. Aláírás feltétele

A tanrendben előírt közigazgatási büntetőjog tárgyak előadásain a hallgató köteles részt venni. Közigazgatási büntetőjog tárgyból az év végi aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A hallgatók kötelesek Szabálysértési törvénnyel részt venni az előadásokon. Az előadásokon való részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az előadásokon való részvételét a tárgy felelőse igazolta.

 

4. Vizsgára bocsátás feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét. A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és válaszol az oktató által a kihúzott tételhez nem kapcsolódó kérdésekre. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

 • Az előadásokon elhangzottak;
 • Jacsó Judit – Sántha Ferenc: Közigazgatási büntetőjog. Egyetemi jegyzet. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014.; Jegyzetet kiegészítő tansegédlet, amely a tanszék honlapján elektronikus formában érhető el.
 • A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről vonatkozó részei;
 • Gábor Máthé: Codification of Administrative Penal Law in Hungary. In: European Administrative Penal Law (Ed. by G. Máthé – N. Kis). Budapest, 2004, pp. 11-73.

 

6. Ajánlott irodalom

 • Torma András (szerk.): Szabálysértési jog. Virtuóz Kiadó 2001, 1-148. o.
 • Kalas Tibor (szerk.): Közigazgatási jog 2. Magyar közigazgatási jog. Általános rész II. Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. a vonatkozó részek. 171-245. oldalak.
 • Nyitrai Péter: Útkereső jogfejlődés a szabálysértési jogban (In: Szabadfalvi József (szerk.): Facultas Nata. Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006.
 • Tisza Tamás: A közúti közlekedés szabályainak megsértéséért való közigazgatási felelősség egyes elméleti kérdéseiről – különös tekintettel a felelősség büntetőjogi kapcsolataira. Ügyészek Lapja, 2001/5.
 • Nagy Marianna – Kis Norbert: Európai közigazgatási büntetőjog. HVG-ORAC, Budapest 2007. 1-300.
 • Kis Norbert: Szupranacionális közigazgatási büntetőjog az Európai Unióban. In: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin (szerk.): Az európai büntetőjog kézikönyve, Magyar Közlönykiadó, Budapest, 2008. 373-427.
 • Nagy Mariann: Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.
 • Dr. Bisztriczki László – Dr. Kántás Péter: A szabálysértési törvény magyarázata Szabálysértési jog a közigazgatási szankciók rendszerében, Hvg Orac, Budapest, 2014.
 • Norbert Kis: Problems of Administrative (Non-criminal) Punitive Systems in the European Union. In: European Administrative Penal Law (Ed. by G. Máthé – N. Kis). Budapest, 2004, pp. 75-135.

 

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A tanulmányi ügyintéző az igazgatásszervező alapszak II. évfolyamán: Dobozi Zsoltné (20-79-es mellék), email: jogjulia@uni-miskolc.hu A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2015. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

 

 

Vissza