Kereskedelmi jog jogesetmegoldó (szabadon választott)

Tantárgyi program

szabadon választható tárgy – IV. évf. jogász levelező

2010/11/I.

 

Dr. Barta Judit

 

 

Tantárgy kódja:         AJKERALT01L (1. félévben)

 

Tantárgy teljes (és rövidített neve): Kereskedelmi jog jogesetmegoldó (munkafüzetben található gyakorlati feladatok és más jogesetek alapján) – szabadon választható

 

félévi óraszám: 2 óra

 

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): beszámoló

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 2 kredit

 

Tantárgyfelelős tanszék: Kereskedelmi Jogi Tanszék

 

A tárgy előadója: Dr. Barta Judit egyetemi docens

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód):

Polgári jog 2. - AJPJT259N4

 

Ajánlott évfolyam: IV. évf. levelező tagozat számára

 

Előadás: 2010. XI. 19. (péntek) – 14-16-ig – III. ea. – 12 fő alatt nem indul!

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A kereskedelmi jog elsajátítása és megismertetése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e nagy ívű és széles jogterület elméleti szabályaival, hanem lehetőség szerint, annak joggyakorlatával és jogalkalmazási problémáival is megismerkedjenek. A gyakorlati példák bemutatásával, jogesetek megoldása révén oktatjuk a gazdasági életben leggyakrabban előforduló szerződéstípusok sajátos normáit. E szabályok alkalmazásához szükséges készségek kialakítása segíti a felkészülést a gyakorló jogászi munkára.

Az értékpapírjog keretében az előadásokon az értékpapírjog kibocsátásánál és az egyes értékpapír típusoknál megismertek ismétlése, rögzítése a tárgy oktatásának célja.

 

Tananyag magyar leírása:

Az előadások tematikáját követve, a legfontosabb gazdasági szerződésekhez kapcsolódó jogesetek feldolgozása, megoldása:

1. Önálló kereskedelmi ügynöki szerződés

2. Szállítási szerződés

3. Franchising

4. Fővállalkozási és tervezési szerződés

5. Építési és szerelési szerződés

6. Szállítmányozási szerződés

7. Helyiségbérlet

8. Lízing

9. Koncessziós szerződés

10. A biztosítási szerződések

11. Bankkártya szerződés

12. Bankhitelszerződés és bankkölcsönszerződés

13. Bankgarancia ügylet

14. Faktoring

15. Értékpapírjog

 

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények):

Az aláírás és a megfelelt minősítés feltétele az előadáson való jelenlét. A kiválóan megfelelt minősítéshez néhány jogeset önálló, írásban történő megoldása és beadása szükséges.

Az értékelés háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg.

 

Tananyag részletezése:

1) Harsányi Gyöngyi: Az értékpapírok és értékpapír ügyletek joga Kiadó: Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány Budapest, 2009.

 

2) Barta – Harsányi – Kovács – Miskolczi – Ujváriné: Kereskedelmi Szerződések (Novotni Kiadó, Miskolc, 2009. november) és az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok

 

3) Kereskedelmi Jogi Munkafüzet I. (Üzleti szerződések – Értékpapírjog – Fogyasztóvédelmi Jog) korszerűsítés alatt

 

 

Vissza