Kereskedelmi jogi gyakorlat I.

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) KERESKEDELMI JOGI GYAKORLAT I. c. tantárgyból

tárgykód: AJKER252N7

Jogász osztatlan szak IV. évf. nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:    Dr. Barta Judit e. docens

                                   Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Kereskedelmi jog I.AJKER251N7 fv.

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy(gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A kereskedelmi jog elsajátítása és megismertetése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e nagy ívű és széles jogterület elméleti szabályaival, hanem lehetőség szerint, annak joggyakorlatával és jogalkalmazási problémáival is megismerkedjenek. A gyakorlati példák bemutatásával, jogesetek megoldása révén oktatjuk a gazdasági életben leggyakrabban előforduló szerződéstípusok sajátos normáit. E szabályok alkalmazásához szükséges készségek kialakítása segíti a felkészülést a gyakorló jogászi munkára.

Az értékpapírjog keretében az előadásokon az értékpapírjog kibocsátásánál és az egyes értékpapír típusoknál megismertek ismétlése, rögzítése a tárgy oktatásának célja.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 1. Kereskedelmi jog, kereskedelmi szerződés. Szerződéskötés a gazdasági életben.
 1. 2.      Fizetési módok.
 1. Közvetítői szerződések. Bizományi szerződés
 1. Jogbérleti szerződés.
 2. Faktoring
 3. Pénzügyi lízing
 1. Szállítmányozás.
 2. Vállalkozási szerződések, közös szabályok, tervezés, kivitelezés.
 1. Helyiségbérlet.
 2. Hitel- és számlaszerződések: betétszerződés, takarékbetét-szerződés, fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés, bankkártya-szerződés.
 1. Biztosítás I.
 1. Biztosítás II.
 1. Értékpapírjog I.
 1. Értékpapírjog II.
 1. Értékpapírjog III.

 

Gyakorlati foglalkozások:

 

401.

hétfő

8-10

A/6. 203.

Dr. Barta Judit egy. doc.

402.

hétfő

12-14

A/1. 310.

Dr. Harsányi Gyöngyi egy. doc.

403.

hétfő

10-12

A/6. 203.

Dr. Barta Judit egy. doc.

404.

hétfő

14-16

A/1. 308.

Dr. Harsányi Gyöngyi egy. doc.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék jelenléti ív aláírásával ellenőriz. A gyakorlatokról legfeljebb 2 alkalommal lehet hiányozni. Ezt meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kap aláírást, amit külön írásbeli beszámolóval kell pótolnia. A pótlási lehetőség feltétele a gyakorlatok legalább 50%-án való jelenlét.

Az aláírás megszerzésének pótlása a vizsgaidőszak első két hetében, a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban, írásban történik a teljes félév anyagából!

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése.

A félév során két (2) zárthelyi dolgozat megírása kötelező, melynek időpontjai a 42. hét (2017. október 16.) és a 47. hét (2017. november 20.). Az egyes számonkérések anyaga az addig elhangzott előadások témakörei. A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.

A gyakorlat értékelése ötfokozatú (1-2-3-4-5) gyakorlati jeggyel történik. A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok eredménye, a gyakorlati foglalkozásokon tanúsított aktivitás, és eredményesség, az esetleges külön szorgalmi feladatok vállalása és megoldása alapján kerül meghatározásra. A sikertelenül megírt, meg nem írt, illetve javítandó zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó szeminárium alkalmával történik.

Az elégtelen gyakorlati jegy javítása, a vizsgaidőszak első két hetében, a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban, írásban történik!

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

5.    Kötelező tananyag

1. Szerk.: Majoros Tünde: Barta Judit-Fazakas Zoltán-Harsányi Göngyi-Miskolci Bodnár Péter-Szuchy Róbert-Ujváriné Antal Edit: Kereskedelmi Szerződések alapvető szabályai Patrocínium Kiadó, Budapest, 2015.

 

6.         Ajánlott irodalom

-

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

 

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

 

Vissza