Kereskedelmi jogi gyakorlat II.


KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) KERESKEDELMI JOGI GYAKORLAT II. c. tantárgyból
tárgykód: AJKER252N8
Jogász osztatlan szak IV. évf. nappali tagozat
2015/2016. tanév 2. félév


Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit docens, Dr. Harsányi Gyöngyi docens
Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jogi gyakorlat 1., AJKER252N7
Egyidejű felvétel: Kereskedelmi jog 2., AJKER271N8
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 1

1. A tantárgy feladata és célja
A gazdasági társaságok a gazdasági élet tipikus szereplői. A rájuk vonatkozó szabályok, a társasági jog általános része, továbbá az egyes társaságok joganyagának, a szervesen kapcsolódó cégjogi anyagi jognak az alapos ismerete egy képzett jogász számára elengedhetetlen követelmény.
A csőd-és felszámolási, a végelszámolási, kényszertörlési eljárások kapcsán célkitűzés e jogintézmények megértése, az eljárások folyamatának megismertetése és az összefüggések feltárása.
A tantárgy feladata annak biztosítása, hogy a hallgatók az előadáson elhangzott elméleti ismereteket jogeseteken, feladatokon, példákon keresztül gyakorolják, elmélyítve, pontosítva ismereteiket, továbbá elsajátítsák az elmélet gyakorlati átültetésének készségét.
A gyakorlati oktatás lehetővé teszi, hogy a hallgatók szóban is megnyilvánuljanak, közvetlen lehetőséget adva tudásuk kontrolljára, illetve a visszacsatolásra. A gyakorlatok arra is alkalmasak, hogy egy-egy jogesetet a hallgatók eljátszanak, bírósági tárgyalási szituációba helyezzenek, felváltva kipróbálva az egyes szerepköröket (bíróság, felperes, alperes), így más-más szempontból közelítve az adott jogi helyzetet.

2. A tantárgy tematikus leírása

1) A gazdasági társaságok közös szabályai. A társaságokra vonatkozó szabályozás jellege.
A gazdasági társaság alapítása
Cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, tevékenységi kör meghatározása

2) Ügyvezetés
A gazdasági társaság képviselete, cégjegyzés joga, vezető tisztségviselők felelőssége.
3) A gazdasági társaság legfőbb szerve

4) Felügyelőbizottság, munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban
5) Állandó könyvvizsgáló

6) Kkt., Bt.
7) A korlátolt felelősségű társaság jellege és alapításának szabályai. Az üzletrészre vonatkozó szabályok
A mellékszolgáltatás, pótbefizetés, a társaság által teljesített kifizetések.
8) A Kft. szervezete.
9) A törzstőke felemelése, a törzstőke leszállítása.
10) Részvénytársaság általános rendelkezések. Részvénykönyv. Részvénytársaság alapítása.
A részvényes jogi helyzete.
Rt. szervezete: közgyűlés, igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló speciális szabályai.

11) Alaptőke felemelése és leszállítása.

12) Gazdasági társaság átalakulása és egyesülése.
13) A bíróságok hatásköre a gazdasági társaságok törvényes működésével kapcsolatban. Törvényességi felügyelet, társasági határozatok bírósági felülvizsgálata. A tag kizárása. Kisebbségvédelem.

14) Gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése. Végelszámolás, vagyonrendezési eljárás, kényszertörlési eljárás.

15) Csődeljárás.

16) Felszámolási eljárás I. (fogalom, alanyok, eljárás megindítása, eljárás menete, felszámolás befejezése)


Gyakorlati foglalkozások:
Dr. Barta Judit 401. hétfő 8-10-ig A/1. 309.
Dr. Harsányi Gyöngyi 402. hétfő 8-10-ig A/1. 308.
Dr. Barta Judit 403. hétfő 10-12-ig A/1. 309.
Dr. Harsányi Gyöngyi 404. hétfő 10-12-ig A/1. 308.

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.
Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.
A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.
A hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak 12. héten március 21.-én (hétfő) és 17. héten április 25.-én (hétfő). Az egyes számonkérések anyaga az addig elhangzott előadások témakörei. A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek., 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.
A gyakorlat értékelése ötfokozatú (1-2-3-4-5) gyakorlati jeggyel történik. A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok eredménye, a gyakorlati foglalkozásokon tanúsított aktivitás, és eredményesség, az esetleges külön szorgalmi feladatok vállalása és megoldása alapján kerül meghatározásra. A sikertelenül megírt zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi időszak utolsó hetében történik.
Az elégtelen gyakorlati jegy javítása, a vizsgaidőszak első három hetében, a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban, írásban történik.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei
A gyakorlati jegy megszerzéséhez a félév során a 2 zárthelyi dolgozat megírása kötelező, külön-külön legalább 60%-os eredménnyel, a minimális elégséges érdemjegyhez.
Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való jelenlét, legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni.

5. Kötelező tananyag
1. Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései: egyetemi tankönyv.
Miskolc, 2012 Novotni Alapítvány

2. Társasági jogi jegyzet írás alatt.

6. Ajánlott tananyag
-

7. Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. január 28.
Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza