Kereskedelmi jogi gyakorlat II.

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) KERESKEDELMI JOGI GYAKORLAT II. c. tantárgyból

tárgykód: AJKER252N8

Jogász osztatlan szak IV. évf. nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit docens, Dr. Harsányi Gyöngyi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jogi gyakorlat 1., AJKER252N7

Egyidejű felvétel: Kereskedelmi jog 2., AJKER271N8

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A gazdasági társaságok a gazdasági élet tipikus szereplői. A rájuk vonatkozó szabályok, a társasági jog általános része, továbbá az egyes társaságok joganyagának, a szervesen kapcsolódó cégjogi anyagi jognak az alapos ismerete egy képzett jogász számára elengedhetetlen követelmény.

A csőd-és felszámolási, a végelszámolási, kényszertörlési eljárások kapcsán célkitűzés e jogintézmények megértése, az eljárások folyamatának megismertetése és az összefüggések feltárása.

A tantárgy feladata annak biztosítása, hogy a hallgatók az előadáson elhangzott elméleti ismereteket jogeseteken, feladatokon, példákon keresztül gyakorolják, elmélyítve, pontosítva ismereteiket, továbbá elsajátítsák az elmélet gyakorlati átültetésének készségét.

A gyakorlati oktatás lehetővé teszi, hogy a hallgatók szóban is megnyilvánuljanak, közvetlen lehetőséget adva tudásuk kontrolljára, illetve a visszacsatolásra. A gyakorlatok arra is alkalmasak, hogy egy-egy jogesetet a hallgatók eljátszanak, bírósági tárgyalási szituációba helyezzenek, felváltva kipróbálva az egyes szerepköröket (bíróság, felperes, alperes), így más-más szempontból közelítve az adott jogi helyzetet.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

1) A gazdasági társaságok közös szabályai. A társaságokra vonatkozó szabályozás jellege.

A gazdasági társaság alapítása

Cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, tevékenységi kör meghatározása

 

2) Ügyvezetés

A gazdasági társaság képviselete, cégjegyzés joga, vezető tisztségviselők felelőssége.

3) A gazdasági társaság legfőbb szerve

 

4) Felügyelőbizottság, munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban

5)Állandókönyvvizsgáló

 

6) Kkt., Bt.

7) A korlátolt felelősségű társaság jellege és alapításának szabályai. Az üzletrészre vonatkozó szabályok

A mellékszolgáltatás, pótbefizetés, a társaság által teljesített kifizetések.

8) A Kft. szervezete.

9) A törzstőke felemelése, a törzstőke leszállítása.

10) Részvénytársaság általános rendelkezések. Részvénykönyv. Részvénytársaság alapítása.

A részvényes jogi helyzete.

Rt. szervezete: közgyűlés, igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló speciális szabályai.

11) Alaptőke felemelése és leszállítása.

12) Gazdasági társaság átalakulása és egyesülése.

13) A bíróságok hatásköre a gazdasági társaságok törvényes működésével kapcsolatban. Törvényességi felügyelet, társasági határozatok bírósági felülvizsgálata. A tag kizárása. Kisebbségvédelem.

14) Gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése. Végelszámolás, kényszertörlési eljárás.

15) Csődeljárás.

16) Felszámolási eljárás (fogalom, alanyok, eljárás megindítása, eljárás menete, felszámolás befejezése)

 

Gyakorlati foglalkozások:

Dr. Barta Judit

401.

hétfő

8-10-ig

A/6.203.

Dr. Harsányi Gyöngyi

402.

hétfő

8-10-ig

A/1. 307.

Dr. Barta Judit

403.

hétfő

10-12-ig

A/6. 203.

Dr. Harsányi Gyöngyi

404.

hétfő

10-12-ig

A/1. 307.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni. Aki kettőnél több alkalommal hiányzott, annak az aláírást pótolnia kell. Nem kaphat aláírást az, aki a gyakorlatok több mint feléről hiányzott.

 

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.

A hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak 12. héten március 26.-án (hétfő) és 17. héten április 23.-án (hétfő). Az egyes számonkérések anyaga az addig elhangzott előadások témakörei. A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek., 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.

A gyakorlat értékelése ötfokozatú (1-2-3-4-5) gyakorlati jeggyel történik. A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok eredménye, a gyakorlati foglalkozásokon tanúsított aktivitás, és eredményesség, az esetleges külön szorgalmi feladatok vállalása és megoldása alapján kerül meghatározásra. A sikertelenül megírt zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi időszak utolsó hetében történik.

Az elégtelen gyakorlati jegy javítása, a vizsgaidőszak első három hetében, a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban, írásban történik.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A gyakorlati jegy megszerzéséhez a félév során a 2 zárthelyi dolgozat megírása kötelező, külön-külön legalább 60%-os eredménnyel, a minimális elégséges érdemjegyhez.

 

5. Kötelező tananyag

  1. Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné dr. Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016.
  1. Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012.

 

6. Ajánlott tananyag

  1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
  2. Ujváriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. Patrocínium Kiadó, Budapest, 2017.
  1. Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.
  1. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

 

7. Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. január 31.

 

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza