Kereskedelmi jog I. diplomás levelező (kereskedelmi szerződések, értékpapírjog)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Kereskedelmi jog I. c. tantárgyból

tárgykód: AJKER231D3

Jogász osztatlan szak II. évf. diplomás levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:   Dr. Barta Judit e. docens

                               Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens

                               Ujváriné dr. Antal Edit c. egy. docens

Előtanulmányi kötelezettség:          Római jog 2. – AJROM273D2 (ai)

                                                       Római jog 3. – AJROM276D2 (ai) vagy

                                                       Civilisztikai római jog alapjai – AJROM275D2 (ai)

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium(gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A hallgatók a Polgári Jog. c. tárgy keretében megismerték a szerződések közös szabályait. Ezekre az alapokra építve ismerkednek meg a kereskedelmi szerződések egyedi jellemzőivel, melyek többnyire a szerződés létrehozásához kapcsolódnak (ÁSZF használata, távollévők közötti szerződéskötés, versenyeztetés, ezen belül közbeszerzés, pályáztatás, értékpapírkibocsátás, forgalmazás, organizációs szerződések létrehozása, stb.) Vannak olyan specialitások, melyek a szerződés teljesítéséhez kapcsolhatók, mint a fizetési módozatok.

Ezt követően kerülnek bemutatásra a leggyakrabban előforduló, a kodifikációs hagyományokra épülő klasszikus kereskedelmi szerződések: bizomány, közvetítői ügylet, szállítmányozás, biztosítás, vállalkozás, helyiségbérlet, illetve a gazdasági élet fejlődésének hatására kialakult és kodifikált szerződéstípusok: faktoring, franchising, lízing, fizetési számlaszerződések, fizetési megbízás, betét- és takarékbetét-szerződés, bankkártya-szerződés, közraktári szerződés).

E szabályok ismerete elengedhetetlen a gyakorló jogászi munkához (nem csak a magánjog, de a gazdasági, pénzügyi jog, sőt a büntetőjog egyes területein is), ezért az ismeretek részletekbe menő elsajátítása a kitűzött cél.

A Kereskedelmi Jog I. c. tárgy kiterjed továbbá az értékpapírjog területére, ezen belül az alapfogalmakra, az értékpapír kibocsátásra és az egyes értékpapírtípusokra (csekk, váltó, kötvény, részvény, kincstárjegy, jelzáloglevél, közraktári jegy, befektetési jegy), a befektetési szerződésre vonatkozó normák megismertetésére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

2016. X. 28. (péntek) – 14.10-17.30-ig – XIX. ea. – 4 óra

Előadást tartja: Dr. Harsányi Gyöngyi

1. Értékpapírjog alapfogalmak

2. Egyes értékpapírok

3. Befektetési ügyletek

4. Jogbérleti szerződés

5. Helyiségbérleti szerződés

 

2016. XI. 12. (szombat) – 12.20-15.40-ig – XIX. ea. – 4 óra

Előadást tarja: Dr. Barta Judit

6. Kereskedelmi jog, kereskedelmi szerződés jellemzői.

Szerződéskötés a gazdasági életben: versenyeztetési eljárás, közbeszerzés, koncessziós pályázat, ÁSZF, elektronikus úton történő szerződéskötés.

7. Fizetési módok.

8. Vállalkozási típusú szerződések: általános szabályok, tervezési szerződés, kivitelezési szerződés, kutatási szerződés.

9. Hitel- és számlaszerződések: betétszerződés, takarékbetét-szerződés, fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés, bankkártya-szerződés.

 

2016. XII. 3. (szombat) – 12.20-15.40-ig – XIX. ea. – 4 óra

Előadást tartja: Ujváriné dr. Antal Edit

10. Biztosítás

11. Közvetítői szerződés.

12. Bizományi szerződés.

13. Szállítmányozási szerződés.

14. Pénzügyi lízingszerződés.

15. Faktoringszerződés.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Aláírás feltétele az előadásokon való, előírt jelenlét.

Az előadáson való jelenlét katalógus formájában kerül ellenőrzésre.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az oktató rendszeresen ellenőriz. Legalább 1 előadáson a jelenlét kötelező. Amennyiben a hallgató legalább 1 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után. Az aláírás pótlására a tanszék külön időpontot biztosít.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

 

A vizsga anyagát képezik a megjelölt kötelező írásbeli tananyag, az előadások során feldolgozott anyagrészek és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok!

A félévben tanultakon túlmenően része a Ptk. Kötelmi jog. A szerződés általános szabályai (különösen a szerződés megkötése, létrejötte, versenyeztetés, teljesítés, megszüntetése, megerősítése, szerződésszegés, engedményezés, jogátruházás) és a Különös részből a speciális szerződések alapjául szolgáló harmad éven tanult szerződéstípusok (adásvétel, megbízás, dologbérlet, fuvarozás, letéti szerződés) anyagrészének beható ismerete.

A vizsgák során a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed!

A szóbeli vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

A vizsga reggel 8 órakor kezdődik, a vizsgázó hallgatók kötelesek az alkalomhoz illő ruházatban megjelenni. A vizsgázók beosztása aznap reggel történik a tanszék oktatói által.

 

5.    Kötelező tananyag

 

1. Szerk.: Majoros Tünde: Barta Judit-Fazakas Zoltán-Harsányi Göngyi-Miskolci Bodnár Péter-Szuchy Róbert-Ujváriné Antal Edit: Kereskedelmi Szerződések alapvető szabályai Patrocínium Kiadó, Budapest, 2015.

2. Harsányi Gyöngyi: A magyar értékpapírjog alapjai Novotni Kiadó, Miskolc 2010.

 

6.         Ajánlott irodalom

1. Barta Judit: A vállalkozási szerződés általános szabályai. A tervezési szerződés. A kivitelezési szerződés. A kutatási szerződés. Szerk.: Osztovits András A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja III. kötet, VI. Könyv Kötelmi Jog I.-III. rész OPTEN Kiadó, Budapest, 2014. 584-640.

 

2. Barta Judit: A tervezési szerződés „három az egyben szabályozása”, különös tekintettel az új Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. Szerk.: Sáry Pál Sectio Juridica et Politica Tomus XXXII. Kiadja: Miskolc University Press 2014. 341-353.

 

3. Ujváriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. Kiadó: Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014.

 

4. Harsányi Gyöngyi: Az értékpapír

In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) IV. kötet Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014. 327-352.

 

5. Harsányi Gyöngyi: Használati kötelmek. A bérleti szerződés.

In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) III. kötet Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014. 813-837.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 29.

 

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

 

Vissza