Kereskedelmi jog I. levelező (kereskedelmi szerződések, értékpapírjog)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Kereskedelmi jog I. c. tantárgyból

tárgykód: AJKER251L7

Jogász osztatlan szak IV. évf. levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:     Dr. Barta Judit e. docens

                                   Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens

                                   Ujváriné dr. Antal Edit c. e. docens

Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jog IV. AJPJT279L6 (ai.),

                                                   Polgári jog V. AJPJT272L6 (ai.)

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium(gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A hallgatók a Polgári Jog. c. tárgy keretében megismerték a szerződések közös szabályait. Ezekre az alapokra építve ismerkednek meg a kereskedelmi szerződések egyedi jellemzőivel, melyek többnyire a szerződés létrehozásához kapcsolódnak (ÁSZF használata, távollévők közötti szerződéskötés, versenyeztetés, ezen belül közbeszerzés, pályáztatás, értékpapírkibocsátás, forgalmazás, organizációs szerződések létrehozása, stb.) Vannak olyan specialitások, melyek a szerződés teljesítéséhez kapcsolhatók, mint a fizetési módozatok.

Ezt követően kerülnek bemutatásra a leggyakrabban előforduló, a kodifikációs hagyományokra épülő klasszikus kereskedelmi szerződések: bizomány, közvetítői ügylet, szállítmányozás, biztosítás, vállalkozás, helyiségbérlet, illetve a gazdasági élet fejlődésének hatására kialakult és kodifikált szerződéstípusok: faktoring, franchising, lízing, fizetési számlaszerződések, fizetési megbízás, betét- és takarékbetét-szerződés, bankkártya-szerződés, közraktári szerződés).

E szabályok ismerete elengedhetetlen a gyakorló jogászi munkához (nem csak a magánjog, de a gazdasági, pénzügyi jog, sőt a büntetőjog egyes területein is), ezért az ismeretek részletekbe menő elsajátítása a kitűzött cél.

A Kereskedelmi Jog I. c. tárgy kiterjed továbbá az értékpapírjog területére, ezen belül az alapfogalmakra, az értékpapír kibocsátásra és az egyes értékpapírtípusokra (csekk, váltó, kötvény, részvény, kincstárjegy, jelzáloglevél, közraktári jegy, befektetési jegy), a befektetési szerződésre vonatkozó normák megismertetésére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

2017. X. 07. (szombat) 13.20-16.40-ig – XXI. ea. – 4 óra

Előadást tartja: Dr. Barta Judit

1. Kereskedelmi jog, kereskedelmi szerződés jellemzői.

Szerződéskötés a gazdasági életben: versenyeztetési eljárás, közbeszerzés, koncessziós pályázat, ÁSZF, elektronikus úton történő szerződéskötés.

                        2. Fizetési módok.

3. Vállalkozási típusú szerződések: általános szabályok, tervezési szerződés, kivitelezési szerződés, kutatási szerződés.

4. Hitel- és számlaszerződések: betétszerződés, takarékbetét-szerződés, fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés, bankkártya-szerződés.

 

2017. XI. 11. (szombat) 12.20-15.40-ig – XX. ea. – 4 óra

Előadást tarja: Ujváriné dr. Antal Edit (2) és Dr. Barta Judit (2)

5. Biztosítás

                        6. Közvetítői szerződés.

7. Bizományi szerződés.

8. Szállítmányozási szerződés.

9. Pénzügyi lízingszerződés.

10. Faktoringszerződés.

 

2017. XII. 02. (szombat) – 12.20-15.40-ig – XX. ea. – 4 óra

Előadást tartja: Dr. Harsányi Gyöngyi

11. Értékpapírjog alapfogalmak

12. Egyes értékpapírokI

13. Befektetési ügyletek

14. Jogbérleti szerződés

15. Helyiségbérleti szerződés

                       

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az oktató rendszeresen ellenőriz. Legalább 1 előadáson a jelenlét kötelező. Amennyiben a hallgató legalább 1 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után. Az aláírás pótlására a tanszék külön időpontot biztosít.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

 

A vizsga anyagát képezik a megjelölt kötelező írásbeli tananyag, az előadások során feldolgozott anyagrészek és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok!

A félévben tanultakon túlmenően része a Ptk. Kötelmi jog. A szerződés általános szabályai (különösen a szerződés megkötése, létrejötte, versenyeztetés, teljesítés, megszüntetése, megerősítése, szerződésszegés, engedményezés, jogátruházás) és a Különös részből a speciális szerződések alapjául szolgáló harmad éven tanult szerződéstípusok (adásvétel, megbízás, dologbérlet, fuvarozás, letéti szerződés) anyagrészének beható ismerete.

A vizsgák során a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed!

A szóbeli vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

A vizsga reggel 8 órakor kezdődik, a vizsgázó hallgatók kötelesek az alkalomhoz illő ruházatban megjelenni.

A vizsgázók beosztása aznap reggel történik a tanszék oktatói által.

 

5.    Kötelező tananyag

1. Barta Judit - Fazakas Zoltán - Harsányi Gyöngyi - Miskolczi Bodnár Péter - Szuchy Róbert - Ujváriné Antal Edit: Kereskedelmi szerződések alapvető szabályai Patrocinium Kiadó, Budapest, 2015.

 

2. Harsányi Gyöngyi: A magyar értékpapírjog alapjai megjelenés alatt (Új jegyzet lesz!)

 

6.         Ajánlott irodalom

1. Barta Judit: A vállalkozási szerződés általános szabályai. A tervezési szerződés. A kivitelezési szerződés. A kutatási szerződés. Szerk.: Osztovits András A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja III. kötet, VI. Könyv Kötelmi Jog I.-III. rész OPTEN Kiadó, Budapest, 2014. 584-640.

 

2. Barta Judit: A tervezési szerződés „három az egyben szabályozása”, különös tekintettel az új Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. Szerk.: Sáry Pál Sectio Juridica et Politica Tomus XXXII. Kiadja: Miskolc University Press 2014. 341-353.

 

3. Ujváriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. Kiadó: Patrocinium, Budapest, 2017.

 

4. Harsányi Gyöngyi: Az értékpapír

In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) IV. kötet Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014. 327-352.

 

5. Harsányi Gyöngyi: Használati kötelmek. A bérleti szerződés.

In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) III. kötet Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014. 813-837.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

 

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

 

Vissza