Kereskedelmi Jog II. diplomás levelező (társasági jog, csődjog)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) KERESKEDELMI JOG II. c. tantárgyból

tárgykód: AJKER271D4

Jogász osztatlan szak II. évf. diplomás levelező tagozat

2015/2016. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit docens, Dr. Harsányi Gyöngyi adjunktus, Ujváriné dr. Antal Edit c. egy. docens

Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog 1., AJKER231D3

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A gazdasági társaságok a gazdasági élet tipikus szereplői. A rájuk vonatkozó szabályok, a társasági jog általános része, továbbá az egyes társaságok joganyagának, a szervesen kapcsolódó cégjogi anyagi jognak az alapos ismerete egy képzett jogász számára elengedhetetlen követelmény.

A csőd-és felszámolási, a végelszámolási, kényszertörlési eljárások kapcsán célkitűzés e jogintézmények megértése, az eljárások folyamatának megismertetése és az összefüggések feltárása.

A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, továbbá a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. 04. 09. (szombat) – 8.30-11.50-ig – XXXII. ea. – Dr. Harsányi Gyöngyi 4 óra

 1. A gazdasági társaságok közös szabályai. A társaságokra vonatkozó szabályozás jellege. A gazdasági társaság alapítása, előtársaság. Társasági szerződés módosítása.
 2. Cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, tevékenységi kör meghatározása.
 3. Részvénytársaság alapítása. A részvényes jogi helyzete.
 4. Rt. szervezete: közgyűlés, igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló speciális szabályai.
 5. Alaptőke felemelése és leszállítása.

 

2016. 04. 16. (szombat) 8.30-11.50-ig – XXXII. ea. – Ujvári Andorné dr. - 4 óra

 1.  Felügyelőbizottság. Munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban
 2. Állandókönyvvizsgáló
 3. A bíróságok hatásköre a gazdasági társaságok törvényes működésével kapcsolatban. Törvényességi felügyelet, társasági határozatok bírósági felülvizsgálata. A tag kizárása. Kisebbségvédelem.
 4. Kkt. és Bt.
 5. Gazdasági társaság átalakulása és egyesülése.

2016. 04. 23. (szombat) – 8.30-11.50-ig – XX. ea. –Dr. Barta Judit – 4 óra

 1. Kft.
 2. Társaságok jogutód nélküli megszűnése. Hitelezővédelem. Végelszámolás, vagyonrendezési eljárás, kényszertörlés.
 3. Csődeljárás.
 4.  Felszámolási eljárás I. (fogalom, alanyok, eljárás megindítása, eljárás menete, felszámolás befejezése)
 5.  Felszámolási eljárás II. (Érvénytelenség a felszámolási eljárásban, a felszámoló jogállása)

2016. 04. 29. (péntek) – 13-14-ig – XVIII. ea. – aláírás pótlás

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadáson való jelenlét katalógus formájában kerül ellenőrzésre.

Aki legalább egy előadáson nem volt jelen, az a tanszék által kijelölt időpontban az előadások teljes anyagából, írásban beszámolni köteles, az aláírás megszerzéséért.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az előadás aláírásának megszerzése.

A vizsga anyagát képezik a hivatkozott jegyzetek, az előadások során feldolgozott anyag, és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

 

A szóbeli vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

A kiírt vizsgán meg kell jelenni, csak az előző nap 12 óráig lehet módosítani.

A vizsgán minden hallgató köteles alkalomhoz illő ruházatban megjelenni!

 

A vizsga reggel 8 órakor kezdődik. A vizsgázók beosztása ekkor történik a tanszék oktatói által.

Vizsgára érkezni déli 12 óráig lehet.

A vizsga objektivitásának tanúsítása érdekében az utolsó előtti vizsgázó köteles végighallgatni az utolsó vizsgázó szereplését.

 

A nappali, levelezős, diplomás hallgatók valamennyi vizsganapra külön-külön keretlétszámot kapnak.

 

A vizsgák során a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed!

 

5. Kötelező tananyag

1. Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései: egyetemi tankönyv. Miskolc, 2012. Novotni Alapítvány

2. Társasági jogi jegyzet írás alatt.

 

 1. 6.      Ajánlott tananyag

1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.

2. Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.

3. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

4. Ujváriné Antal Edit: Gondolati szikrák a tulajdonátruházás (átruházás) sajátosságairól a társaság alapításához kapcsolódóan. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XII. A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. (szerk. és lektorálták: Erik Stenpien-Miskolczi Bodnár Péter) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2015.

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. február 5.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

                                                                                                  Dr. Barta Judit

                                                                               intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza