Kereskedelmi Jog II. levelező (társasági jog, csődjog)

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) KERESKEDELMI JOG II. c. tantárgyból

tárgykód: AJKER271L8

Jogász osztatlan szak IV. évf. levelező tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit docens, Dr. Harsányi Gyöngyi docens, Ujváriné dr. Antal Edit c. egy. docens

Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog 1., AJKER251L7

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A gazdasági társaságok a gazdasági élet tipikus szereplői. A rájuk vonatkozó szabályok, a társasági jog általános része, továbbá az egyes társaságok joganyagának, a szervesen kapcsolódó cégjogi anyagi jognak az alapos ismerete egy képzett jogász számára elengedhetetlen követelmény.

A csőd-és felszámolási, a végelszámolási, kényszertörlési eljárások kapcsán célkitűzés e jogintézmények megértése, az eljárások folyamatának megismertetése és az összefüggések feltárása.

A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, továbbá a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. II. 17. (szombat) 12.20-15.40-ig – XXXII. ea. – Dr. Harsányi Gyöngyi 4 óra

 1. A gazdasági társaságok közös szabályai. A társaságokra vonatkozó szabályozás jellege. A gazdasági társaság alapítása, előtársaság. Társasági szerződés módosítása.
 2. Cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, tevékenységi kör meghatározása.
 3. Ügyvezetés, legfőbb szerv.
 4. Részvénytársaság alapítása. A részvényes jogi helyzete.
 5. Rt. szervezete: közgyűlés, igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló speciális szabályai.
 6. Alaptőke felemelése és leszállítása.

 

2018. III. 10. (szombat) – 13.20-16.40-ig – XIX. ea. – Ujvári Andorné dr. - 4 óra

 1.  Felügyelőbizottság. Munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban
 2. Állandókönyvvizsgáló
 3. A bíróságok hatásköre a gazdasági társaságok törvényes működésével kapcsolatban. Törvényességi felügyelet, társasági határozatok bírósági felülvizsgálata. A tag kizárása. Kisebbségvédelem.
 4. Kkt. és Bt.
 5. Gazdasági társaság átalakulása és egyesülése. Társaságok jogutód nélküli megszűnése. Hitelezővédelem.

2018. III. 24. (szombat) 12.20-15.40-ig – XIX. ea. –Dr. Barta Judit – 4 óra

 1. A gazdasági társaságok képviselete.
 2. A vezető tisztségviselők felelőssége társasággal szemben, harmadik személyekkel szemben, hitelezőkkel szemben.
 3. Kft.
 4. Végelszámolás, kényszertörlés.
 5. Csődeljárás.
 6.  Felszámolási eljárás I. (fogalom, alanyok, eljárás megindítása, eljárás menete, felszámolás befejezése)
 7.  Felszámolási eljárás II. (Érvénytelenség a felszámolási eljárásban, a felszámoló jogállása)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadáson való jelenlét katalógus formájában kerül ellenőrzésre.

Aki legalább egy előadáson nem volt jelen, az a tanszék által kijelölt időpontban az előadások teljes anyagából, írásban beszámolni köteles, az aláírás megszerzéséért.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az előadás aláírásának megszerzése.

A vizsga anyagát képezik a hivatkozott jegyzetek, az előadások során feldolgozott anyag, és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A szóbeli vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

A kiírt vizsgán meg kell jelenni, csak az előző nap 12 óráig lehet módosítani.

A vizsgán minden hallgató köteles alkalomhoz illő ruházatban megjelenni!

A vizsga reggel 8 órakor kezdődik. A vizsgázók beosztása ekkor történik a tanszék oktatói által.

Vizsgára érkezni déli 12 óráig lehet.

A vizsga objektivitásának tanúsítása érdekében az utolsó előtti vizsgázó köteles végighallgatni az utolsó vizsgázó szereplését.

 

A nappali, levelezős, diplomás hallgatók valamennyi vizsganapra külön-külön keretlétszámot kapnak.

 

A vizsgák során a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed!

 

5. Kötelező tananyag

 1. Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné dr. Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016.
 1. Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012.

 

6. Ajánlott tananyag

 1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
 2. Ujváriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2017.
 1. Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.
 1. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. február 8.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék                                                                                        


Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza