Kereskedelmi Jog II. nappali (társasági jog, csődjog)

 

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) KERESKEDELMI JOG II. c. tantárgyból

tárgykód: AJKER271N8

Jogász osztatlan szak IV. évf. nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit egy. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit egy. docens

                                   Ujváriné dr. Antal Edit c. egy. docens

                                   Dr. Harsányi Gyöngyi egy. docens

Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog 1. - AJKER251N7

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A gazdasági társaságok a gazdasági élet tipikus szereplői. A rájuk vonatkozó szabályok (a társaságok általános szabályai, a Bt.-re, Kkt.-re, Kft.-re, Rt.-re vonatkozó rendelkezések) alapos ismerete egy képzett jogász számára elengedhetetlen követelmény, az ismeretek részletekbe menő elsajátíttatása ezért alapvető célkitűzés.

A társasági jog témakörhöz szorosan kapcsolódik a társaságok megszűnése jogutóddal avagy jogutód nélkül, ez utóbbi körben a megszűnésre vezető eljárások, mint végelszámolás, kényszertörlés és felszámolás. A jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatban merül fel a vagyonrendezési eljárás, mely a megszűnt társaság után utóbb fellelt vagyon jogi helyzetét hivatott rendezni. A tárgy kiterjed a csőd és felszámolás funkciójának, a főbb anyagi, és a szükséges mértékig, eljárásjogi szabályok megismertetésére. A jogutóddal történő megszűnés, az átalakulás szabályanyagának ismertetése is a tárgy feladata.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje, helye: Szerda 8-10-ig, XIX. ea.

 

2018. II. 14.

1) A gazdasági társaságok közös szabályai. A társaságokra vonatkozó szabályozás jellege.

A gazdasági társaság alapítása, előtársaság. Társasági szerződés módosítása.

Cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, tevékenységi kör meghatározása.

Dr. Harsányi Gyöngyi

II. 21.

2) Ügyvezetés

A gazdasági társaság képviselete, cégjegyzés joga, vezető tisztségviselők felelőssége.

3) A gazdasági társaság legfőbb szerve

Dr. Barta Judit

II. 28.

4) Felügyelőbizottság

Munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban

5)Állandókönyvvizsgáló.

6) Kkt., Bt.

Ujváriné dr. Antal Edit

III. 7.

7) A korlátolt felelősségű társaság jellege és alapításának szabályai. Az üzletrészre vonatkozó szabályok

A mellékszolgáltatás, pótbefizetés, a társaság által teljesített kifizetések.

Dr. Harsányi Gyöngyi

III. 14.

8) A Kft. szervezete.

9) A törzstőke felemelése, a törzstőke leszállítása.

Dr. Harsányi Gyöngyi

III. 21.

10) Részvénytársaság alapítása.

11) A részvényes jogi helyzete.

12) Rt. szervezete: közgyűlés, igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló speciális szabályai.

Dr. Harsányi Gyöngyi

III. 28.

13) Alaptőke felemelése és leszállítása.

Dr. Harsányi Gyöngyi

IV. 4.

Dékáni szünet

IV. 11.

14) A bíróságok hatásköre a gazdasági társaságok törvényes működésével kapcsolatban. Törvényességi felügyelet, társasági határozatok bírósági felülvizsgálata. A tag kizárása. Kisebbségvédelem.

15) Gazdasági társaság átalakulása és egyesülése.

Ujváriné dr. Antal Edit

IV. 18.

16) Gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése. Hitelezővédelem. Végelszámolás, kényszertörlési eljárás.

Dr. Barta Judit

IV. 25.

17) Csődeljárás.

Vendégelőadó

V. 2.

18) Felszámolási eljárás I. (fogalom, alanyok, eljárás megindítása, eljárás menete, felszámolás befejezése)

Dr. Barta Judit

V. 9.

19) Felszámolási eljárás II. (Érvénytelenség a felszámolási eljárásban, a felszámoló jogállása)

Dr. Barta Judit

Aláíráspótlás

 

3.    Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Aláírás feltétele az előadásokon való, előírt jelenlét.

Az előadáson való jelenlét katalógus formájában kerül ellenőrzésre.

Aki az előadásokon tartott katalógusról kettőnél több alkalommal hiányzott, az az utolsó előadáson az előadások teljes anyagából, írásban beszámolni köteles, az aláírás megszerzéséért.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei:

Az előadás aláírásának megszerzése.

A vizsga anyagát képezik a hivatkozott jegyzetek, az előadások során feldolgozott anyag, és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A szóbeli vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

A kiírt vizsgán meg kell jelenni, csak az előző nap 12 óráig lehet módosítani.

 

A vizsgán minden hallgató köteles alkalomhoz illő ruházatban megjelenni!

 

A vizsga reggel 8 órakor kezdődik. A vizsgázók beosztása ekkor történik a tanszék oktatói által.

Vizsgára érkezni déli 12 óráig lehet.

A vizsga objektivitásának tanúsítása érdekében az utolsó előtti vizsgázó köteles végighallgatni az utolsó vizsgázó szereplését.

 

A nappali, levelezős, diplomás hallgatók valamennyi vizsganapra külön-külön keretlétszámot kapnak.

 

A vizsgák során a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed!

 

5. Kötelező tananyag

  1. Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné dr. Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016.
  1. Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012.

 

6. Ajánlott tananyag

  1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
  2. Ujváriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. Patrocínium Kiadó, Budapest, 2017.
  3. Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.
  4. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

 

7. Egyéb tudnivalók:

 

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. január 30.

Dr. Barta Judit tszv. egy doc.
Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Vissza