Kereskedelmi jog II. tételsor

KERESKEDELMI JOG II.

Tételsor

Társasági jog és megszűnési eljárások, csődjog

2018/2019.

 

„A”

 

1A/ A gazdasági társaságok közös szabályai (fogalom, formakényszer, tagok, jognyilatkozatok megtétele, alapelvek, nonprofit gazdasági társaság elhatárolása).

2A/ A gazdasági társaság alapítása (a létesítő okirat fajtái, tartalma, cégnév, tevékenységi kör, székhely, telephely, fióktelephely, vagyoni hozzájárulás, stb.).

3A/ Előtársaság, cégbejegyzés, létesítő okirat módosítása

4A/ Ügyvezetés (fogalma, vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése, kizáró, összeférhetetlenségi okok, megbízatás megszűnése)

5A/ A gazdasági társaság képviselete, cégjegyzés joga, vezető tisztségviselők felelőssége a Ptk. alapján, a cégvezető.

6A/ A gazdasági társaság legfőbb szerve feladata, hatásköre (elhatárolások vezető tisztségviselő, ügydöntő fb.), összehívás, határozatképesség, határozatok meghozatala.

7A/ Felügyelőbizottság

8A/ Állandókönyvvizsgáló

9A/ A közkereseti társaság fogalma, jellemzői és szervezete

10A/ A tagsági jogviszony megszűnése a közkereseti társaság esetében

11A/ A közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnése, a betéti társaság

12A/ A korlátolt felelősségű társaság fogalma, törzsbetét, üzletrész, a társaság jellemzői és alapításának szabályai

13A/ Az üzletrész-átruházás szabályozása

14A/ Az üzletrész öröklése, felosztása

15A/ Az üzletrész bevonása, az üzletrész értékesítése

16/ A mellékszolgáltatás, pótbefizetés, a társaság által teljesített kifizetések

17A/ A Kft. szervezete

18/A. Saját üzletrész – saját részvény

19A/ Részvénytársaság fogalma, működési formái, a részvénytársaság alapítása

20A/ A részvényes jogi helyzete, a részvénykönyv, a részvényesi minőség igazolása, a részvényes képviselete, a részvényes szervezeti jogai

21A/ A részvényes vagyoni jogai, valamint vagyoni többletjogai

22A/ A közgyűlés

23A/ Az igazgatóság/igazgatótanács és felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló speciális szabályai

„B”

 

1B/ Törvényességi felügyelet (külön lapon honlapra feltéve), társasági határozatok bírósági felülvizsgálata, választott bírósági kikötés

2B/ A tag kizárása

3B/ Kisebbségvédelem

4B/ Az egyszemélyes társaságokra (Rt., Kft.) vonatkozó külön szabályok

5B/ A törzstőke felemelése

6B/ A törzstőke leszállítása

7B/ Alaptőke felemelése (határozat, igazgatóság felhatalmazása alaptőkeemelésre, alaptőke-emelés új részvények forgalombahozatalával)

8B/ Alaptőke felemelése alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, alaptőke-emelés átváltoztatható kötvények részvénnyé alakításával

9B/ Alaptőke leszállítása

10B/ A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének esetei, a Kft. jogutód nélküli megszűnése, Rt. jogutód nélküli megszűnése. Tagok felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén. Felelősségátvitel.

11B/ Kényszertörlési eljárás (Ctv.). Vezető tisztségviselő eltiltása. (külön lapon honlapra feltéve)

12B/ Gazdasági társaság átalakulása és egyesülése

13B/ Végelszámolás fogalma, megindítása, végelszámoló személye, jogállása, feladatai (külön lapon honlapra feltéve)

14B/ Végelszámolás befejezése, egyszerűsített végelszámolás, végelszámolás-felszámolás kapcsolata, végelszámolás-kényszertörlés kapcsolata (külön lapra honlapra feltéve)

15B/ Csődeljárás fogalma, moratórium, egyezségi tárgyalás, csődeljárás eredménye (külön lapon honlapra feltéve)

16B/ A vagyonfelügyelő feladatai, jogállása (külön lapon honlapra feltéve)

17B/ A felszámolási eljárás megindítása (külön lapon honlapra feltéve)

18B/ A felszámolási eljárás lefolytatása, egyszerűsített felszámolási eljárás (külön lapon honlapra feltéve)

19B/ A felszámoló jogállása (külön lapon honlapra feltéve)

20B/ A felszámolási eljárás befejezési szakaszának szabályozása (külön lapon honlapra feltéve)

21B/ Csődegyezség és a felszámolási egyezség jellemzői (külön lapon honlapra feltéve)

22B/ Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelősségi rendszere, különös tekintettel avezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni felelősségére (külön lapon honlapra feltéve)

23B/ Érvénytelenség a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban (külön lapon honlapra feltéve)

 

Figyelem, az érintett tételekhez értelemszerűen kérdezzük a jogi személy általános szabályait.

Vissza