Kereskedelmi jog II. tételsor

KERESKEDELMI JOG II.

Tételsor

Társasági jog és megszűnési eljárások, csődjog

2015/2016.

 

A

 

1A/ A gazdasági társaságok közös szabályai (fogalom, formakényszer, tagok, jognyilatkozatok megtétele, alapelvek, nonprofit gazdasági társaság elhatárolása).

2A/ A gazdasági társaság alapítása (létesítő okirat formája, tartalma, cégnév, tevékenységi kör, székhely, telephely, fióktelephely, stb., diszpozitivitás, vagyoni hozzájárulás).

3A/ Előtársaság, cégbejegyzés, létesítő okirat módosítása

4A/ Ügyvezetés (fogalma, vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése, kizáró, összeférhetetlenségi okok, megbízatás megszűnése)

5A/ A gazdasági társaság képviselete, cégjegyzés joga, vezető tisztségviselők felelőssége, cégvezető.

6A/ A gazdasági társaság legfőbb szerve

7A/ Felügyelőbizottság

8A/ Állandókönyvvizsgáló

9A/ A közkereseti társaság jellemzői és szervezete

10A/ A tagsági jogviszony megszűnése a közkereseti társaság esetében

11A/ A közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnése, a betéti társaság

12A/ A korlátolt felelősségű társaság jellege és alapításának szabályai

13A/ Az üzletrész és átruházása

14A/ Az üzletrész öröklése, felosztása, a saját üzletrész

15A/ Az üzletrész bevonása, az üzletrész értékesítése

16A/ A mellékszolgáltatás, pótbefizetés, a társaság által teljesített kifizetések

17A/ A Kft. szervezete

18A/ Részvénytársaság általános rendelkezések, részvénykönyv, részvénytársaság alapítása

19A/ A részvényes jogi helyzete, szervezeti jogok

20A/ A részvényes vagyoni és egyéb jogai és kötelezettségei

21A/ A közgyűlés

22A/ Az igazgatóság/igazgatótanács és felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló speciális szabályai

 

B.

 

1B/ Törvényességi felügyelet, társasági határozatok bírósági felülvizsgálata, választott bírósági kikötés

2B/ A tag kizárása

3B/ Kisebbségvédelem

4B/ Az egyszemélyes társaságokra (Rt., Kft.) vonatkozó külön szabályok

5B/ A törzstőke felemelése

6B/ A törzstőke leszállítása

7B/ Alaptőke felemelése (határozat, igazgatóság felhatalmazása alaptőkeemelésre, alaptőke-emelés új részvények forgalombahozatalával)

8B/ Alaptőke felemelése alaptőkén felüli vagyon terhére és dolgozói részvény forgalomba hozatalával

9B/ Alaptőke-emelés átváltoztatható kötvények részvénnyé alakításával

10B/ Alaptőke leszállítása

11B/ A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, Kft. jogutód nélküli megszűnése, Részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése

12B/ Kényszertörlési eljárás, vagyonrendezés (Ctv.).

13B/ Gazdasági társaság átalakulása és egyesülése

14B/ Végelszámolás (Ctv.)

15B/ Csődeljárás menete (Cstv.)

16B/ A vagyonfelügyelő jogállása (Cstv.)

17B/ A felszámolási eljárás megindítása (Cstv.)

18B/ A felszámolási eljárás lefolytatása, egyszerűsített felszámolási eljárás (Cstv.)

19B/ A felszámoló jogállása (Cstv.)

20B/ A felszámolási eljárás befejezési szakaszának szabályozása (Cstv.)

21B/ Csődegyezség és a felszámolási egyezség jellemzői (Cstv.)

 

Figyelem, az érintett tételekhez értelemszerűen kérdezzük a jogi személy általános szabályait.

 

2016. január 28.

Vissza