Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Évfolyamdolgozati témák

ÉVFOLYAMDOLGOZATI TÉMÁK KERESKEDELMI JOGBÓL

Jogász szak

 

  1. Az évfolyamdolgozat a késõbbi szakdolgozattal a rész-egész viszonyában áll, amennyiben a hallgató ugyanazt a témát folytatja.
  2. Az évfolyamdolgozat minimális terjedelme 1 ív (cca 20 gépelt oldal, azaz 40.000 betűhely, 1,5-es sortáv, 12-es betűnagyság), a szakdolgozat célzott terjedelme 2,5 ív (50 oldal, 1,5-es sortáv);
  3. A dolgozat értékelése 1-5-ig terjedő osztályzattal történik.
  4. 4.    Egyféle témából a Neptun rendszerben megadott létszámban lehet jelentkezni ! Egy oktató max. 10 hallgatónak lehet a konzulense ;
  5. Az évfolyamdolgozati témát a tanszék minden páratlan szemeszterben hirdeti meg a Neptun rendszerben. Az évfolyamdolgozat leadásának határideje a felvételt követő páros szemeszter vizsgaidőszakának kezdete. Az évfolyamdolgozatot az érintett intézet adminisztrációján kell leadni. A dolgozat leadási határidejének meghosszabbítására lehetőség nincs.

 

5 fő nappali és 5 fő levelezős hallgató létszámra van meghirdetve a jelentkezés

 

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens

AJKERÉD04N5

AJKERÉD04L5

 

-          A kötelmi jog általános szabályai és a biztosítási szerződés összefüggései

-          Fogyasztók tájékoztatása a biztosítási szerződések körében

-          Általános szerződési feltételek használata a biztosítási szerződések körében

-          Kötelező jótállás az újonnan épült lakások esetében

-          Bankügyletek hitelbiztosítékai

-          Bankgarancia elmélete és gyakorlata

-          Tervezési szerződés, mint speciális vállalkozás. A tervek szerzői jogi védelme.

-          Vadásztársaságok, mint egyesületek működése, céljából adódó specialitása

-          Közhasznú szervezetek, különös tekintettel az alapítványokra

-          Vadásztársaságok felelősségének kérdései, különös tekintettel a vadütközéses esetekre

-          Az egyesületek fizetésképtelenségének és megszűnésének kérdései (sportegyesületek, vadászegyesületek, biztosító egyesületek)

-          Felmondás, elállás általános és speciális szabályai

-          A késedelem általános és speciális (egye szerződések esetében érvényesülő) szabályai

-          Köztestületek, mint polgári jogi jogalanyok

 

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus

AJKERÉD06N5

AJKERÉD06L5

 

  1. A kis és középvállalkozások szabályozási tendenciái
  2. A bérleti jogviszony egyes formáinak megjelenése a magyar jogrendszerben
  3. A lakásbérlet és a helyiségbérlet szabályozásának változásai
  4. A letét szabályozásának irányai

Szakdolgozati témák

Kereskedelmi jogi Tanszék

 

Választható szakdolgozati témák

 

A szakdolgozat leadásakor a magyar nyelvű dolgozat címe alatt fel kell tüntetni az angol nyelvű címet is!

 

Jogász szakon

 

5 fő nappali -5 fő levelező

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens – AJKERSZD36N, AJKERSZD36L

-          A felszámoló jogalanyisága, jogállása, felelőssége

-          Az egyesületek fizetésképtelenségének, jogutód nélküli megszűnésének gyakorlati kérdései (sportegyesületek, biztosítási egyesületek, vadásztársaságok)

-          A vezető tisztségviselők felelősségének kérdései, wrongful traeding felelősség

-          A végelszámolás egyes kérdései és bírói gyakorlata

-          Tagkizárás a társasági jogban

-          Hitelezővédelem a társasági jogban

-          A házasság felbontása és a társasági tagság összefüggései

-          Nonprofit gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek

-          Öröklési kérdések a társasági jogban

-          Közhasznú szervezetek, különös tekintettel az alapítványokra

-          Fuvarozási szerződés sajátosságai (vasúti, légi, közúti árufuvarozás)

-          A biztosító mentesülésének esetei elméletben és gyakorlatban

-          A biztosítási szerződés létrehozása és megszűnése

-          A regresszjog és törvényi engedményi jog a biztosítási szerződésekben

-          Az életbiztosítás az elméletben és a gyakorlatban

-          A kölcsönszerződés felmondása és az előteljesítés problémája

-          Hitelviszony az egyes polgári jogi jogviszonyokban (kölcsön, faktoring, bankgarancia, stb.)

-          Bankgarancia elmélete és gyakorlata

-          A bankkártyával összefüggésben okozott károkért fennálló felelősség

-          A tervezési szerződés jogkérdései

-          Az építészeti terv, mint szerzői jogi alkotás védelme, és ennek ütközése egyes jogszabályokkal

-          Szavatossági kérdések az építési beruházások körében

-          Vadásztársaságok létrehozása, szervezete, működése, a tagsági jogviszony

-          Vadásztársaságok, vadászok felelősségének kérdései a bírói gyakorlat tükrében

-          Szerződéskötés közbeszerzési eljárásban

 

 

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens – AJKERSZD38N, AJKERSZD38L

I. Társasági jog

A gazdasági társaságok képviseletének aktuális kérdései

A gazdasági társaságok létesítésének társasági jogi és cégjogi szabályai

Az üzletrész és a részvény átruházásának jogi mechanizmusa

A gazdasági társaságok tőke felemelési szabályai, a tőkerszerzés lehetséges módjai

Kockázati előtársaságok

Szabadon választható téma: a társasági jog általános és különös részének bármely területe

 

II. Egyes kereskedelmi szerződések

Közraktári szerződés

Befektetési szerződés

Értékpapír kölcsön szerződés

A bizományi szerződés és  a befektetési szerződés kapcsolódási pontjai és elhatárolási problémái

Szabadon választható téma: bármilyen polgári jogi és kereskedelmi szerződés

 

III. Értékpapírjog

A pénzpapírok jogi szabályozásának és gazdasági szerepének elemzése

A befektetési jegy és a tőkejegy elhatárolási problémái

Tájékoztatási kötelezettség az értékpapír kibocsátás és a tőkepiaci szerződések körében

A váltó szerepe a jelenlegi magyar gazdaságban

Az értékpapírok tőzsdei bevezetésének magyar és uniós szabályai

Bennfentes kereskedelem a magyar és az uniós szabályozás tükrében

Befektetési alapok szabályozásának és működési mechanizmusának vetületei a magyar és az uniós normarendszerben

Szabadon választható téma: az értékpapírok és a tőkepiaci ügyletek bármely témaköréből

 

 

 

 

Kereskedelmi jogi Tanszék

 

Választható szakdolgozati témák

 

FŐISKOLAI  SZAKON

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

 

10 FŐVEL

 

 

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens

– AJKERSZDF26N (nappali), AJKERSZDF26 (lev.)

A gt-k alapításának ismérvei a cégjogi szabályok tükrében

A képviseleti jogi szabályozása a Társasági törvényben

A cégbíróság feladatköre a cégnyilvántartás vezetése körében

A létesítő okirat érvénytelenségének problémái a polgári jog és a társasági jog tükrében

A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása

 

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens – AJKERSZDF29N (nappali) AJKERSZDF29 (lev.)

Társasági jogviszony megszüntetésének jogi problémái a közkereseti- és a betéti társaságok esetében

Képviseleti és cégjegyzési jog a betéti- és közkereseti társaságok esetén

A házassági vagyonjog társasági jogi vonatkozásai

A betéti- és közkereseti társaságok szervezete és működésének egyes kérdései

 

 

 

 

Kereskedelmi jogi Tanszék

Választható szakdolgozati témák

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI SZAK

 

nappali - levelező

 

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens

AJKERSZDM02N (nappali); AJKERSZDM02 (levelező)

–         Az önkéntes öngondoskodás helye és szerepe a nyugdíjrendszerben

–         A magánnyugdíjpénztár szolgáltatásai

–         Biztosítók nyugdíjbiztosítási termékei, a magánbiztosítási jogviszony

–         A nyugdíjelőtakarékossági számla (állami ösztönzés)

 

 

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens

AJKERSZDM03N (nappali); AJKERSZDM03 (levelező)

–         A gazdasági társaságok alapításának anyagi és eljárási szabályai

–         A vezető tisztségviselők képviseleti és felelősségi szabályai a társasági törvényben

–         Részvény és részvényesi jogok a hatályos társasági törvényben

–         A társaságalapítás érvénytelensége és a kapcsolódó cégbírósági eljárások

 

 

 

Vissza