Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Évfolyamdolgozati témák

ÉVFOLYAMDOLGOZATI TÉMÁK KERESKEDELMI JOGBÓL

Jogász szak

2013/2014. tanév

 

  1. Az évfolyamdolgozat a késõbbi szakdolgozattal a rész-egész viszonyában áll, amennyiben a hallgató ugyanazt a témát folytatja.
  2. Az évfolyamdolgozat minimális terjedelme 1 ív (cca 20 gépelt oldal, azaz 40.000 betűhely, 1,5-es sortáv, 12-es betűnagyság), a szakdolgozat célzott terjedelme 2,5 ív (50 oldal, 1,5-es sortáv);
  3. A dolgozat értékelése 1-5-ig terjedő osztályzattal történik.
  4. 4.    Egyféle témából a Neptun rendszerben megadott létszámban lehet jelentkezni ! Egy oktató max. 10 hallgatónak lehet a konzulense ;
  5. Az évfolyamdolgozati témát a tanszék minden páratlan szemeszterben hirdeti meg a Neptun rendszerben. Az évfolyamdolgozat leadásának határideje a felvételt követő páros szemeszter vizsgaidőszakának kezdete. Az évfolyamdolgozatot az érintett intézet adminisztrációján kell leadni. A dolgozat leadási határidejének meghosszabbítására lehetőség nincs.

 

5 fő nappali és 5 fő levelezős hallgató létszámra van meghirdetve a jelentkezés

 

 

Dr. Miskolczi-Bodnár Péter egyetemi tanár

 

AJKERÉD03N5

AJKERÉD03L5

 

A faktoring jogi és gyakorlati vonatkozásai

Fogyasztók tájékoztatása

 

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens

 

AJKERÉD04N5

AJKERÉD04L5

 

-          A kötelmi jog általános szabályai és a biztosítási szerződés összefüggései

-          Fogyasztók tájékoztatása a biztosítási szerződések körében

-          Általános szerződési feltételek használata a biztosítási szerződések körében

-          Kötelező jótállás az újonnan épült lakások esetében

-          Bankügyletek hitelbiztosítékai

-          Bankgarancia elmélete és gyakorlata

-          Tervezési szerződés, mint speciális vállalkozás. A tervek szerzői jogi védelme.

-          Vadásztársaságok, mint egyesületek működése, céljából adódó specialitása

-          Közhasznú szervezetek, különös tekintettel az alapítványokra

-          Vadásztársaságok felelősségének kérdései, különös tekintettel a vadütközéses esetekre

-          Az egyesületek fizetésképtelenségének és megszűnésének kérdései (sportegyesületek, vadászegyesületek, biztosító egyesületek)

-          Felmondás, elállás általános és speciális szabályai

-          A késedelem általános és speciális (egye szerződések esetében érvényesülő) szabályai

-          Köztestületek, mint polgári jogi jogalanyok

 

Ujvári Andorné dr. egyetemi adjunktus

 

AJKERÉD05N5

AJKERÉD05L5

 

I. Társasági jog

1)         A gazdasági társaságok szabályozásánál megjelenő felelősség illeszkedése a polgári jog rendszerébe  - alapítók, gazdasági társaság, vezető tisztségviselők és egyéb személyek felelőssége

2)         Fedezetelvonó szerződések problematikája a társasági jogban

3)         Közös tulajdon a társasági jogviszonyokban. Házastársi közös tulajdon és a társaságalapítás sajátosságai

4)         Nemo plus iuris elvének érvényesülése a társasági jogban a vagyoni hozzájárulással összefüggésben

5)         Jogutódlás a társasági jogviszonyokban - különös tekintettel a természetes személy tag halála esetén beálló öröklési jogi helyzetre

6)         Átalakulás mint a társaságalapítás sajátos formája

7)         A jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok sajátos jogviszonyai (polgári jogi társaság, közkereseti és betéti társaság)

8)         Érvénytelenség-hatálytalanság a társasági jogban

II. Kereskedelmi szerződések általános szabályai

1.)Kereskedelmi közvetítők a nemzetközi és a magyar szabályozás tükrében

2.)        Általános szerződési feltételek alkalmazásának sajátosságai a kereskedelmi szerződéseknél

3.)        Elektronikus kereskedelem nemzetközi (EU) és hazai szabályozása

4.)        Elektronikus aláírás sajátosságai és annak hatása a szerződési jogra általában

5.)        Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szerződés sajátosságai -  illeszkedése a magyar szerződési jog rendszerébe

III. Egyes kereskedelmi szerződések

1.)        Biztosítási jogviszony sajátosságai a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános szabályaihoz képest.

2.)        Általános szerződési feltételek alkalmazásának hatása a felek jogi helyzetére a biztosítási jogviszonyban Biztosítási szerződések megkötésének sajátosságai - figyelemmel az elektronikus aláírás megjelenésére

3.)        Fogyasztóvédelem érvényesülése a biztosítási jogban.

4.)        Biztosításközvetítők jogviszonyainak sajátosságai

5.)        A felelősségbiztosítás új irányai

-           társasági jogviszonyokban megjelenő felelősség és azok biztosíthatósága

-           fogyasztóvédelem és biztosítás

-           elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltató felelősségének biztosítása

-           biztosításközvetítők felelőssége és azok biztosíthatósága

6.)        Általános szerződési feltételek alkalmazása bankügyletek területén.

7.)        Új típusú szerződések: franchising

8.)        Új típusú szerződések: faktoring

9.)        Speciális vállalkozási szerződések és azok gyakorlata

10.)      Közbeszerezések az építésberuházási szerződések körében

IV. Fogyasztóvédelem

1.)        Az elektronikus kereskedés hatása a klasszikus polgári jogi jogintézmények érvényesülésére - szavatosság, jótállás

2.)        Fogyasztóvédelem a pénzügyi szolgáltatások terén

3.)        Fogyasztói szerződések sajátosságai

4.)        Egyes fogyasztói szerződések

5.)        Fogyasztóvédelem a tisztességtelen kikötésekkel szemben

6.)        Termékfelelősség

 

V. Szabadon választható téma: a kereskedelmi jog tantárgy területéhez tartozó bármely téma

 

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus

 

AJKERÉD06N5

AJKERÉD06L5

 

  1. A kis és középvállalkozások szabályozási tendenciái
  2. A bérleti jogviszony egyes formáinak megjelenése a magyar jogrendszerben
  3. A lakásbérlet és a helyiségbérlet szabályozásának változásai
  4. A letét szabályozásának irányai

 

 

Szakdolgozati témák

Kereskedelmi jogi Tanszék

 

Választható szakdolgozati témák 2013/2014. tanév

 

A szakdolgozat leadásakor a magyar nyelvű dolgozat címe alatt fel kell tüntetni az angol nyelvű címet is!

 

Jogász szakon

 

5 fő nappali -5 fő levelező

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens – AJKERSZD36N, AJKERSZD36L

-          A felszámoló jogalanyisága, jogállása, felelőssége

-          Az egyesületek fizetésképtelenségének, jogutód nélküli megszűnésének gyakorlati kérdései (sportegyesületek, biztosítási egyesületek, vadásztársaságok)

-          A vezető tisztségviselők felelősségének kérdései, wrongful traeding felelősség

-          A végelszámolás egyes kérdései és bírói gyakorlata

-          Tagkizárás a társasági jogban

-          Hitelezővédelem a társasági jogban

-          A házasság felbontása és a társasági tagság összefüggései

-          Nonprofit gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek

-          Öröklési kérdések a társasági jogban

-          Közhasznú szervezetek, különös tekintettel az alapítványokra

-          Fuvarozási szerződés sajátosságai (vasúti, légi, közúti árufuvarozás)

-          A biztosító mentesülésének esetei elméletben és gyakorlatban

-          A biztosítási szerződés létrehozása és megszűnése

-          A regresszjog és törvényi engedményi jog a biztosítási szerződésekben

-          Az életbiztosítás az elméletben és a gyakorlatban

-          A kölcsönszerződés felmondása és az előteljesítés problémája

-          Hitelviszony az egyes polgári jogi jogviszonyokban (kölcsön, faktoring, bankgarancia, stb.)

-          Bankgarancia elmélete és gyakorlata

-          A bankkártyával összefüggésben okozott károkért fennálló felelősség

-          A tervezési szerződés jogkérdései

-          Az építészeti terv, mint szerzői jogi alkotás védelme, és ennek ütközése egyes jogszabályokkal

-          Szavatossági kérdések az építési beruházások körében

-          Vadásztársaságok létrehozása, szervezete, működése, a tagsági jogviszony

-          Vadásztársaságok, vadászok felelősségének kérdései a bírói gyakorlat tükrében

-          Szerződéskötés közbeszerzési eljárásban

 

 

Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár – AJKERSZD37N, AJKERSZD37L

A fogyasztók megtévesztése

Reklámjog

Fogyasztóvédelem a versenykorlátozások jogában (kartell, GEF,  összefonódás)

Fogyasztói döntések tisztességtelen beofolyásolásának versenyjogi szabályai

Szabadon választható téma kereskedelmi jogból

 

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus – AJKERSZD38N, AJKERSZD38L

I. Társasági jog

A gazdasági társaságok képviseletének aktuális kérdései

A gazdasági társaságok létesítésének társasági jogi és cégjogi szabályai

Az üzletrész és a részvény átruházásának jogi mechanizmusa

A gazdasági társaságok tőke felemelési szabályai, a tőkerszerzés lehetséges módjai

Kockázati előtársaságok

Szabadon választható téma: a társasági jog általános és különös részének bármely területe

 

II. Egyes kereskedelmi szerződések

Közraktári szerződés

Befektetési szerződés

Értékpapír kölcsön szerződés

A bizományi szerződés és  a befektetési szerződés kapcsolódási pontjai és elhatárolási problémái

Szabadon választható téma: bármilyen polgári jogi és kereskedelmi szerződés

 

III. Értékpapírjog

A pénzpapírok jogi szabályozásának és gazdasági szerepének elemzése

A befektetési jegy és a tőkejegy elhatárolási problémái

Tájékoztatási kötelezettség az értékpapír kibocsátás és a tőkepiaci szerződések körében

A váltó szerepe a jelenlegi magyar gazdaságban

Az értékpapírok tőzsdei bevezetésének magyar és uniós szabályai

Bennfentes kereskedelem a magyar és az uniós szabályozás tükrében

Befektetési alapok szabályozásának és működési mechanizmusának vetületei a magyar és az uniós normarendszerben

Szabadon választható téma: az értékpapírok és a tőkepiaci ügyletek bármely témaköréből

 

 

Dr. Kovács István egyetemi adjunktus – AJKERSZD40N, AJKERSZD40L

A kft. jogi szabályozása

Speciális gazdasági társaságok (vegyesvállalat, vámszabadterületi társaság, off-shore cégek, koncessziós társaság)

A haszonbérlettel rokon szerződéstípusok (lízing, koncesszió)

A csődjog egyes kérdései

A kartellek szabályozása és joggyakorlata

Szabadon választható téma

 

Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus – AJKERSZD39N, AJKERSZD39L

I. Társasági jog

1)         A gazdasági társaságok szabályozásánál megjelenő felelősség illeszkedése a polgári jog rendszerébe  - alapítók, gazdasági társaság, vezető tisztségviselők és egyéb személyek felelőssége

2)         Fedezetelvonó szerződések problematikája a társasági jogban

3)         Közös tulajdon a társasági jogviszonyokban. Házastársi közös tulajdon és a társaságalapítás sajátosságai

4)         Nemo plus iuris elvének érvényesülése a társasági jogban a vagyoni hozzájárulással összefüggésben

5)         Jogutódlás a társasági jogviszonyokban - különös tekintettel a természetes személy tag halála esetén beálló öröklési jogi helyzetre

6)         Átalakulás mint a társaságalapítás sajátos formája

7)         A jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok sajátos jogviszonyai (polgári jogi társaság, közkereseti és betéti társaság)

8)         Érvénytelenség-hatálytalanság a társasági jogban

II. Kereskedelmi szerződések általános szabályai

1.)Kereskedelmi közvetítők a nemzetközi és a magyar szabályozás tükrében

2.)        Általános szerződési feltételek alkalmazásának sajátosságai a kereskedelmi szerződéseknél

3.)        Elektronikus kereskedelem nemzetközi (EU) és hazai szabályozása

4.)        Elektronikus aláírás sajátosságai és annak hatása a szerződési jogra általában

5.)        Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szerződés sajátosságai -  illeszkedése a magyar szerződési jog rendszerébe

III. Egyes kereskedelmi szerződések

1.)        Biztosítási jogviszony sajátosságai a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános szabályaihoz képest.

2.)        Általános szerződési feltételek alkalmazásának hatása a felek jogi helyzetére a biztosítási jogviszonyban Biztosítási szerződések megkötésének sajátosságai - figyelemmel az elektronikus aláírás megjelenésére

3.)        Fogyasztóvédelem érvényesülése a biztosítási jogban.

4.)        Biztosításközvetítők jogviszonyainak sajátosságai

5.)        A felelősségbiztosítás új irányai

-           társasági jogviszonyokban megjelenő felelősség és azok biztosíthatósága

-           fogyasztóvédelem és biztosítás

-           elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltató felelősségének biztosítása

-           biztosításközvetítők felelőssége és azok biztosíthatósága

6.)        Általános szerződési feltételek alkalmazása bankügyletek területén.

7.)        Új típusú szerződések: franchising

8.)        Új típusú szerződések: faktoring

9.)        Speciális vállalkozási szerződések és azok gyakorlata

10.)      Közbeszerezések az építésberuházási szerződések körében

IV. Fogyasztóvédelem

1.)        Az elektronikus kereskedés hatása a klasszikus polgári jogi jogintézmények érvényesülésére - szavatosság, jótállás

2.)        Fogyasztóvédelem a pénzügyi szolgáltatások terén

3.)        Fogyasztói szerződések sajátosságai

4.)        Egyes fogyasztói szerződések

5.)        Fogyasztóvédelem a tisztességtelen kikötésekkel szemben

6.)        Termékfelelősség

 

V. Szabadon választható téma: a kereskedelmi jog tantárgy területéhez tartozó bármely téma

 

 

Kereskedelmi jogi Tanszék

 

Választható szakdolgozati témák

 

FŐISKOLAI  SZAKON

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

 

10 FŐVEL

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens – AJKERSZDF29

Társasági jogviszony megszüntetésének jogi problémái a közkereseti- és a betéti társaságok esetében

Képviseleti és cégjegyzési jog a betéti- és közkereseti társaságok esetén

A házassági vagyonjog társasági jogi vonatkozásai

A betéti- és közkereseti társaságok szervezete és működésének egyes kérdései

 

Dr. Kovács István egyetemi adjunktus – AJKERSZDF28

A kft. alapítása és működése

A kft. szervezeti kérdései

A törzstőke változásai

Az egyszemélyes társaságok

A kft. és tagjai közötti jogviszonyok

 

Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár – AJKERSZDF25

A társaságok vezető tisztségviselőinek jogállása

Kis- és közepes vállalkozások a társasági jogban

Egyszemélyes társaságok

A részvényes és a menedzsment kapcsolata

Az alaptőke felemelése és leszállítása

 

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus – AJKERSZDF26

A gt-k alapításának ismérvei a cégjogi szabályok tükrében

A képviseleti jogi szabályozása a Társasági törvényben

A cégbíróság feladatköre a cégnyilvántartás vezetése körében

A létesítő okirat érvénytelenségének problémái a polgári jog és a társasági jog tükrében

A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása

 

Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus – AJKERSZDF27

Átalakulás, mint a társaságalapítás sajátos formája

A társasági jogviszony szankciós megszüntetésének (kizárás) szabályai és gyakorlati problémái

A könyvvizsgálói tevékenység, mint a társaságok működésének törvényes garanciája

Kisebbségi jogok elméleti és gyakorlati jelentősége

A társaság által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai és gyakorlati problémái

A közös vállalat

A társaságok megszűnésével kapcsolatos általános kérdések

A jogi személyiséggel nem rendelkező gt-k sajátos jogviszonya (kkt, bt.)

 

 

Kereskedelmi jogi Tanszék

Választható szakdolgozati témák

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI SZAK

 

nappali - levelező

 

Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus

AJKERSZDM01N (nappali); AJKERSZDM01 (levelező)

–         Átalakulás, mint a társaságalapítás sajátos formája

–         A társasági jogviszony szankciós megszüntetésének (kizárás) szabályai és gyakorlati problémái

–         A könyvvizsgálói tevékenység, mint a társaságok működésének törvényes garanciája

–         Kisebbségi jogok elméleti és gyakorlati jelentősége

–         A társaság által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai és gyakorlati problémái

–         A közös vállalat

–         A társaságok megszűnésével kapcsolatos általános kérdések

–         A jogi személyiséggel nem rendelkező gt-k sajátos jogviszonya (kkt, bt.)

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens

AJKERSZDM02N (nappali); AJKERSZDM02 (levelező)

–         Az önkéntes öngondoskodás helye és szerepe a nyugdíjrendszerben

–         A magánnyugdíjpénztár szolgáltatásai

–         Biztosítók nyugdíjbiztosítási termékei, a magánbiztosítási jogviszony

–         A nyugdíjelőtakarékossági számla (állami ösztönzés)

 

 

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus

AJKERSZDM03N (nappali); AJKERSZDM03 (levelező)

–         A gazdasági társaságok alapításának anyagi és eljárási szabályai

–         A vezető tisztségviselők képviseleti és felelősségi szabályai a társasági törvényben

–         Részvény és részvényesi jogok a hatályos társasági törvényben

–         A társaságalapítás érvénytelensége és a kapcsolódó cégbírósági eljárások

 

 

Vissza