Tanszéki kutatások

Tanszéki kutatások 2011-12.

 

Dr. Barta Judit

 

2011. őszén zárult le a Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működése című, TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 számú projekt, melyben az Állam-és Jogtudományi Kar résztvevő oktatói között szerepelt.

A projektnek köszönhetően született meg az alábbi tanulmány:

Barta Judit: Iparjogvédelem által oltalmazott és oltalom alá nem tartozó egyes szellemi tulajdonjogok bitorlása elleni fellépés a versenyjog eszközével

In.: A szellemi tulajdon c. kötet, szerk.: Dr. Barzó Tímea

Kiadja: Bíbor Kiadó, Miskolc, 2011. 9-26. oldalak

 

A kutatási projekt eredményeként készült el „A szellemitulajdon-jog védelme” című, 2011. december 05-én megtartott előadás, melyben a Kart képviselve, a szellemitulajdon-jogok magyar jogi szabályozása és jogvédelmének magánjogi, közjogi, büntetőjogi területei lettek feltérképezve és bemutatva.

 

2011. július 03-10-ig Erasmus ösztöndíjjal Trierben az Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbezichungen in der EU (IAAEG) végzett kutatás és oktatás keretében, német nyelvű előadás tartása doktorhallgatóknak Prof. Prugberger Tamás egyetemi tanárral és Dr. Kenderes György egyetemi docenssel egyetemben. Előadás címe: Die Veränderungen des ungarischen Rentensystems (Das drei-Säulen System und das zwei- Säulen System), az előadás anyagából készült publikáció megjelenés alatt német nyelven.

 

A kutatás eredményeit is tartalmazó további publikációk:

 

Barta Judit: A magánnyugdíjpénztári rendszer helye és szerepe a magyar nyugdíjrendszerben In.: Miskolci Jogi Szemle VI. évf. 2011. különszám ME ÁJK. folyóirata 7-30 oldalak

 

Barta Judit: The Role And Function of the PAY-AS-YOU-EARN pension system int the hungarian pension system In.: European Integration Studies, Miskolc Iniversity Press, Volume 9., Number 1 (2011) 5-15 oldalak

 

 

 

 

Dr. Harsányi Gyöngyi

 

Doktori kutatást folytat a befektetési szolgáltatások kötelmi jogi kapcsolódási pontjainak, polgári jogi jegyeinek feltárása és elemzése, illetve mindezeknek a magyar szerződésrendszerbe történő beilleszthetősége témakörben. A PhD dolgozat tervezett címe: Befektetési szolgáltatások szabályozásának kötelmi jogi aspektusai és elhelyezkedése a magyar jogrendszerben.

 

A befektetési szektor jogi intézményei, beleértve a befektetési szolgáltatásokra irányuló szerződést is, alapvetően a kereskedelmi jog keretébe tartozik, mint az üzleti élet egyik alapvető kötelme. Különös tekintettel arra, hogy az új Polgári Törvénykönyv tervezete a kereskedelmi élet viszonyait tekinti elsődlegesnek és alapnak a polgári jogi jogviszonyok szabályozása terén, aktuális a befektetési kötelmek, mint kereskedelmi szerződések és a polgári jogi szerződések, ezen belül a megbízási, a bizományi és a letéti szerződések együtthatásának vizsgálata.

 

 

Ujváriné dr. Antal Edit

 

A „Restatement of European Insurance Contract Law” Project Group 1999-szeptemberében kezdte meg munkáját néhai Professzor Fritz Reichert-Facilides (innsbrucki egyetem professzora) vezetésével, majd kapcsolódott a szerződési jog egységesítésén dolgozó CoPECL hálózathoz. A Project Group 2009-ben hozta nyilvánosságra az általa kidolgozott „Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)”, azaz az európai biztosítási szerződések alapelveit, amely fontos lépés a biztosítási szerződési jog egységesítése terén.

E témakörben végzett kutatás eredményeként jelent meg az alábbi tanulmány:

Ujváriné dr. Antal Edit: A biztosítási szerződési jog változásai az európai jogfejlődés áramában

In. Európai Tükör XV. évfolyam 10. szám 2010. október 37-52.

 

A kutatás másik iránya a közvetítőkre vonatkozó jogi és gyakorlati kérdések. Az utóbbi években különösen aktuális a pénzügyi szolgáltatást közvetítők jogi helyzetének vizsgálata.

E témakörben az általa konzultált hallgatói tudományos dolgozat nemzetközi sikert ért el,

Polgári Attila V. évfolyamos hallgató a ”A pénzügyi szolgáltatást közvetítők jogi helyzete” tudományos diákköri dolgozatának angol nyelvű előadásával első helyezett lett a Bukarestben 2011. 04. 19-én megrendezésre került „CONSTANT 2011” konferencia polgári szekciójában.

 

 

 

 

 

 

 

Vissza