A keresztény római császárok egyházpolitikája (levelező)

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A keresztény római császárok egyházpolitikája c. tantárgyból

 tárgykód: AJROMALT4L4

Jogász szak levelező tagozat

2017/18. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

Megismertetni a hallgatókkal a keresztény római császárok vallás- és egyházpolitikai céljait, ilyen irányú rendelkezéseit, az állam és az egyház viszonyának későcsászárkori változásait.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. A pogányság felszámolása. 2. A keresztény szellemiség és értékrend megszilárdítása. 3. A keresztény vallás védelme. 4. Az aposztázia szankcionálása. 5. A katolikus hit államvallássá nyilvánítása. 6. Az állam fellépése az eretnekekkel szemben. 7. Az egyház mentesítése a közterhek alól. 8. A kegyes célú végrendelkezés szabályai. 9. A püspökök hatósági jogköre. 10. Az egyház perjogi kiváltságai. 11. Az egyházi menedékjog szabályai. 12. A templomban való rabszolga-felszabadítás szabályai. 13. A zsidó vallás védelme, a zsidó vallási vezetők kiváltságai. 14. A zsidó bíróságok hatásköre. 15. A zsidók jogainak korlátozása

 

3. Aláírás feltétele

 

Az aláírás megszerzésének feltétele – a tárgy felvételén túl – az írásbeli beszámoló megírása (annak eredményétől függetlenül).

 

4. Számonkérés módja

 

A tanrendi órán (II. 17.) egy összefoglaló jellegű előadásra kerül sor. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban több időpontot kapnak a hallgatók a beszámoló megírására.

A megfelelt minősítés megszerzésének feltétele az írásbeli beszámolón elért 50 % feletti eredmény. A kiválóan megfelelt minősítés feltétele az írásbeli beszámolón elért 70 % feletti eredmény.

            A beszámoló alkalmával az oktató által kijelölt 2 esszé jellegű kérdésre kell választ adni az alábbi 10 kérdés közül (egy kérdésről kb. egy fél oldalt kell írni, pontos adatokat, neveket, évszámokat nem kell megtanulni):

 

  1. Milyen rendeletek születtek a pogányság ellen? (Sáry 14-24. old.)
  2. Milyen rendeletek születtek a keresztény szellemiség és értékrend megszilárdítása érdekében? (Sáry 25-42. old.)
  3. Milyen rendeletek születtek a keresztény vallás védelmében? (Sáry 43-58. old.)
  4. Hogyan vált a katolikus hit államvallássá? (Sáry 59-64. old.)
  5. Hogyan lépett fel az állam az eretnekekkel szemben? (Sáry 65-76. old.)
  6. Milyen közterhek alól mentesült az egyház? (Sáry 77-86. old.)
  7. Hogyan szabályozták az egyház öröklési képességét? (Sáry 88-92. old.)
  8. Mit tud a püspökök hatósági jogköréről és az egyház perjogi kiváltságairól? (Sáry 93-98. old.)
  9. Hogyan szabályozták az egyház menedékjogát? (Sáry 98-101. old.)
  10. Hogyan szabályozták a zsidók helyzetét? (Sáry 107-115. old.).

 

E kérdések tartalmilag Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom (Szent István Társulat, Budapest, 2009) című könyvének fejezeteihez igazodnak.

 

5. Kötelező tananyag

 

Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében. Budapest, 2009

Sáry Pál: Nagy Theodosius császár Cunctos populos kezdetű rendeletének elemzése. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 30 (2012), 147–160.

Sáry Pál: Iustinianus császár egyházpolitikája. Budapest, 2012

Lucio De Giovanni: Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti chiesa-stato. Napoli, 1985.

 

6. Ajánlott irodalom

 

Sáry Pál: Nagy Leo császár egyházpolitikai rendelkezései. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 28 (2010), 85–102.

Sáry Pál: Iustinianus egységtörekvései egyházügyi téren. Iustum Aequum Salutare 2010/4, 203–214.

Alföldi András: Keresztény császárok, pogány Róma. Máriabesnyő–Gödöllő, 2005

Jean Gaudemet: L’Église dans l’empire romain (IVe-Ve siècles). Paris, 1958.

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2018. január 30.

Római Jogi Tanszék

 

Vissza