Kutató központok

Jogi Tanácsadó Központ

 

(ÁJK SZMSZ 4/A. § )

 

(1) A Kar a szolgáltatási feladatainak ellátására, valamint az állami és gazdasági szervezetekkel való együttműködés szervezésére Jogi Tanácsadó Központot működtet.

(2) A jogi tanácsadó Központ célja különösen, hogy

a) biztosítsa a jogi oktatás és a joggyakorlat közötti szerves kapcsolatot;

b) segítse elő a Kar és a gazdasági élet közötti kapcsolat erősítését;

c) járuljon hozzá az oktatás és kutatás gyakorlati orientációjához;

d) teremtsen lehetőséget fiatal oktatóink számára a gyakorlati ismeretek és készségek megszerzéséhez;

e) tegye lehetővé a gyakorlati ismereteknek az oktatásban való hasznosítását.

 

(3) E célok elérése érdekében a Jogi Tanácsadó Központ feladata, hogy

a) biztosítson működési keretet és infrastruktúrát más gyakorlati (pl. jogi klinikai) tevékenységek számára, s a hallgatók bevonásához gyakorlati feladatok megoldásába;

b) nyújtson támogatást az oktatók joggyakorlatba való bevonásához és szakvizsgára való felkészüléséhez;

c) kínáljon lehetőséget a szükséges egyéni többletjövedelem Kar számára is előnyös megszerzéséhez;

d) tudjon megbízásokat fogadni és teljesíteni a gazdaság szférájából, építse ki az ehhez szükséges kapcsolatrendszert és törekedjen ilyen megbízások megszerzésére;

e) járuljon hozzá az intézményi és kari oktatási és kutatási projektek, pályázatok, fejlesztések forrásainak és feltételeinek megteremtéséhez.

 

(4) A Jogi Tanácsadó Központ ME Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Hivatalán belül elkülönített költségvetéssel működő szervezeti egység.

(5) A Jogi Tanácsadó Központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktatója látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki, és az e tevékenységgel kapcsolatos munkáltatói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával1.

1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 444/2009. számú határozatával, hatályba lépett 2009. december 17. napján

(6) Az elnök előterjesztésére a Kari Tanács az elnökével megegyező időre és módon titkárt választ.

(7) A Jogi Tanácsadó Központ az adminisztrációs feladatainak ellátásáról maga gondoskodik; működése első évére az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja biztosítja e feladatok ellátását.

(8) A Jogi Tanácsadó Központ működésének megkezdéséhez szükséges infrastruktúrát az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja kari forrásból bocsátja rendelkezésre. Egyebekben a Tanácsadó Központ munkatársainak díjazásához és a működéséi feltételeinek biztosításához szükséges forrásokat a Központ megbízásokból, pályázatokból, támogatásokból szerzi meg.

(9) A Jogi Tanácsadó Központ elnöke évente egyszer beszámol tevékenységéről és annak eredményeiről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt.


 

Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ

 

(ÁJK SZMSZ )/B. § )

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásának szervezésére Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központot működtet.

(2) A Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ feladata, hogy

a) a célterületét lefedő jog területeken szervezze a szociológiai, etikai, történeti és jogtudományi kérdések kutatását;

b) segítse elő célterülete több jogágat érintő viszonyainak komplex vizsgálatát új alapfogalmak, integrációt segítő jogintézmények kidolgozásával, új módszerek bevezetésével;

c) szervezzen, irányítson és támogasson olyan interdiszciplináris kutatási programokat, amelyek integrálják a fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokat más tudományterületek művelőiként szolgáló törekvéseket is.

 

(3) A Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ ME Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Hivatalán belül elkülönített költségvetéssel működő szervezeti egység.

(4) A Kutató Központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktatója látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki, és az e tevékenységgel kapcsolatos munkáltatói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával.2

(5) A megbízott vezető oktató a munkatársait a kutatási irányoknak megfelelően maga választja ki.

(6) A Kutató Központ munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(7) A Kutató Központ vezetője köteles évente egyszer beszámolni a Központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt a munkatervben meghatározott időpontban.

(8) A Kutató Központ adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatársa látja el.

 


 

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központ

 

(ÁJK SZMSZ 4/C. §)

 

 (1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásának szervezésére Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontot (AKIK) működtet.

(2) A Kutatóközpont feladata, hogy

a) a célterületét lefedő jogterületeken szervezze a szociológiai, pszichológiai, történeti, etikai és jogtudományi kérdések kutatását,

b) elősegítse az alternatív konfliktuskezelési és vitarendezési technikák és eljárások elterjesztését mind az oktatás, mind a gyakorlat területén,

c) támogassa a szociális, interperszonális és interkulturális kompetenciák és képességek fejlesztését,

d) szervezzen, irányítson és támogasson minden olyan interdiszciplináris kutatási programot, mely lehetővé teszi a tudományterületek közötti átjárhatóságot, illetve a határtudományok eredményeinek felhasználását,

e) működjön közre olyan új oktatási struktúrák és tematikák kidolgozásában, melyek lehetővé teszik a hazai és nemzetközi munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelést,

f) törekedjen azon transzverzális kompetenciák, motivációs és tanulási programok támogatására, melyek a fenntartható fejlődést és az aktív polgári szerepvállalást segítik elő,

g) mozdítsa elő a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és társadalmi csoportok érdekérvényesítő képességének és esélyegyenlőségének javítását,

h) közvetítse a hallgatók számára a kutatási területek elméleti ismereteit, a kognitív készségek és a személyiség fejlesztése mellett formálja a munkához kapcsolódó készségeket és attitűdöket.

(3) Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Dékáni Hivatalán belül elkülönített költségvetéssel működő szervezeti egység.

(4) A Kutatóközpont irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktató látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki és az e tevékenységgel kapcsolatos munkáltatói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával.

(5) A megbízott vezető oktató munkatársait a kutatási irányoknak megfelelően maga választja ki.

(6) A Kutatóközpont munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(7) A Kutatóközpont vezetője köteles évente egyszer beszámolni a Központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt, a munkatervben meghatározott időpontban.

(8) A Kutatóközpont adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatársa látja el.

 


 

 

Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutató Központ

 

(ÁJK SZMSZ 4/D. §)

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásának szervezésére Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutató Központot működtet.

(2) Az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutató Központ feladata, hogy

(a) a célterületet lefedő jog területén szervezze az Európai Unió büntetőjogi együttműködésének, az európai büntetőjog, az európai Unió pénzügyi érdekei védelmével, valamint a nemzetközi büntetőjog jogtudományi kérdéseinek kutatását;

(b) segítse elő célterülete több jogágát érintő viszonyainak komplex vizsgálatát új alapfogalmak, az európai bűnügyi integrációt és a nemzetközi büntetőjogot segítő jogintézmények kidolgozásával új módszerek bevezetésével;

(c) szervezzen, irányítson és támogasson olyan interdiszciplináris kutatási programokat, amelyek integrálják más tudományterületek eredményeit, törekvéseit is;

(d) a célterülethez kapcsolódó konferenciákat, workshopokat szervezzen, kiadványokat (konferencia kötetet, tanulmánykötetet) szerkesszen, kiadásra előkészítsen;

(4) A Kutató Központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktatója látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki, és az e tevékenységgel kapcsolatos munkáltatói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a Kari Tanács általi visszavonásával.

(5) A megbízott vezető oktató a munkatársait a kutatási irányoknak és az aktuális feladatoknak megfelelően maga választja ki. Külső munkatárs csak abban az esetben vonható be, amennyiben az Egyetem közalkalmazottainak kapacitása nem teszi lehetővé a (6) bekezdésben foglaltak szerint támogatott tevékenység ellátását, vagy ha az új alkalmazást a támogató írja elő.

(6) A Kutató Központ munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(7) A Kutató Központ vezetője köteles évente egyszer beszámolni a Központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt a munkatervben meghatározott időpontban.

(8) A Kutató Központ adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja által kijelölt munkatárs látja el.

 

 

Vissza