Környezetjog - nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Környezetjog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU271N7

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU271N6 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy az agrárjogból megszerzett ismeretekre épül. Bemutatja a környezetjog kialakulását, elméleti kérdéseit, a minden környezeti elemre kiterjedő integratív környezetjog jogi szabályozását, így a hatásvizsgálat, felülvizsgálat, az auditálás, és termékminősítés témaköreit. A környezetvédelem szektoriális szabályai közül részletesen foglalkozunk a földvédelem, vízvédelem, levegővédelem, hulladékgazdálkodás, valamint a természetvédelem legfontosabb jogi kérdéseivel. A tárgy oktatása során külön kérdéskörként foglalkozunk az agrár-környezetvédelem, így a növényvédelem, az állategészségügy, a növényfajták állami elismerése, a vetőmag gazdálkodás, a takarmánygazdálkodás és az állattenyésztés védelmi és gazdálkodási kérdéseivel.   

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadás ideje és helye: Csütörtök 14-16-ig – XVIII. ea.

 

2017. IX. 14.

Környezetjog tárgya, rendszere, forrásai, fejlődése

2017. IX. 21.

A környezeti szabályozás módszertana, alapelvei

2017. IX. 28.

A környezeti hatásvizsgálatok rendszere, A hatásvizsgálat, Környezetvédelmi felülvizsgálat, Egységes környezethasználati engedély, környezeti állapotvizsgálat

2017. X. 5.

Természetvédelem

2017. X. 12.

A környezetvédelmi nemzetközi, közösségi és alkotmányjogi kérdései I.

2017. X. 19.

A környezetvédelmi nemzetközi, közösségi és alkotmányjogi kérdései II.

2017. X. 26.

Állatvédelem, állatjólét, géntechnológia

2017. XI. 2. – rektori szünet

2017. XI. 9.

Az energiajogról általában

2017. XI. 16.

Energiajog szektoriális szabályozása

2017. XI. 23.

A környezetjogi felelősség kérdései

Földvédelem

2017. XI. 30.

Hulladékgazdálkodás

2017. XII. 7.

Vízvédelem

2017. XII. 14.

Levegővédelem

Társadalmi részvétel és az ügyész szerepe a környezetvédelemben

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét. A látogatás mulasztását a tanszék három alkalommal ellenőrzi. A két alkalommal mulasztó hallgató aláírását a tanszék megtagadja.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni Kiadó, Miskolc, 2008.

Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Nancy K. Kubesek, Gary S. Silverman: Environmental Law, 2014.

 

6.    Ajánlott irodalom

       Bándi Gyula: Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest, 2011.

Fodor László: Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.

Brian Jack: Agriculture and EU Environmental Law, 2009., TJ International Ltd., Padstow, Cornwall

Csák Csilla: A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

Szilágyi János Ede: Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013.

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

 

                                                                                                   Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza