Középkori perjog Werbőczy Tripartitumában

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Középkori perjog Werbőczy Tripartitumában tantárgyból

Tárgykód: AJJOTSV08ISZN, AJJOTSV08MTN

Jogász szak nappali tagozat, 2013/2014-es tanév második félév

Tárgyelem: szabadon választott

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja:

 

A speciális kollégium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a magyar jog fejlődéstörténetének egyik legjelentősebb állomásával, a magyar középkort jellemző, de a gyakorlatban a későbbi korokra is kiható perjoggal, valamint készséget szerezzenek – Werbőczy Tripartitumán keresztül – a korabeli forrásokban történő eligazodás terén.

 

 1. 2.        A tantárgy tematikus leírása:

 

 1. 1.      2014. 02. 18  A félévi teendők megbeszélése
 2. 2.      2014. 02. 25 Werbőczy és kora I.
 3. 3.      Werbőczy és kora II.
 4. 4.      2014. 03. 04   A középkori perjog forrásai
 5. 5.      2014. 03. 11 A Tripartium szerkezete I.
 6. 6.      A Tripartium szerkezete II.
 7. 7.      A peres eljárások (eljárási rendszerek) történeti fejlődése a XVI. századig
 8. 8.      2014. 03.  18  A törvénykezés szervei a középkori Magyarországon
 9. 9.      2014. 03. 25 Perbeli személyek Werbőczy Hármaskönyvében
 10. 10.  A peres eljárások folyamata a Tripartitum tükrében
 11. 11.  2014  04. 01 A per szakaszai
 12. 12.  2014. 04. 08 Bizonyítási eszközök
 13. 13.  2014. 04. 15.Perorvoslatok
 14. 14.  2014. 05. 06 A végrehajtás a Hármaskönyvben
 15. 15.  2014. 05. 13 Összegzés

 

3.    Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel

 

4.    A vizsgára bocsájtás feltétele:

A tantárgy teljesítése írásbeli beszámolóval történik, amelyen három fokozatú minősítést lehet elérni: „nem felelt meg”, „megfelelt”, „kiválóan megfelelt

A beszámoló minősítéséről a hallgatók a Neptun-renszeren keresztül értesülhetnek.

Az írásbeli beszámoló anyaga megegyezik a konzultáció témaköreivel.

 

 

5.    Kötelező tananyag

 1. 1.      Stephanus Werbőczy: Corpus juris Hungarici, decretum generale inclyti regni Hungarici Partiumque Eidem Annexarum In Duos Tomos Distinctum. Tomus Primus, Continens Opus Tripartitum Juris Conseetudinarii ejusdem Regni: Tomus primus. Wien, 1517.
 2. 2.      Stipta István: A magyar bírósági rendszer története. Debrecen University Press. Debrecen, 2000.
 3. 3.      Bónis György-Degré Alajos- Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története, Budapest, 1961,
 4. 4.      Kállay István: Az úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. században, Budapest, 1985.

 

6.    Ajánlott irodalom

 

 1. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány és jogtörténet. Osiris kiadó, Budapest, 2000.
 2. Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az árpád- és vegyesházi királyok alatt. Budapest, 1899.
 3. Timon Ákos: Magyar alkotmány és jogtörténet. Budapest, 1918.
 4. Hajnik Imre: Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban, Budapest, 1886.
 1. 5.      Gernot Kocher: Zeichen und Symbole des Rechts eine historische Ikonographie. Graz, 1992. (Open Library)

 

7. Egyéb tudnivalók: Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében - felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját. Az oktatói fogadóóra: A/6-os épület 223-es szoba. Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba. Tel: 0646/565-186. e-mail: joghodos@uni-miskolc.h

 

 

Miskolc, 2014. február 10.

 

                                                                                  Dr. Petrasovszky Anna

                                                                                              tárgyfelelős

 

 

 

Vissza