Közigazgatási Jog 2.

Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

                                    Államtudományi Intézet

                                Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vizsgakérdések

Közigazgatási Jog 2.

című tantárgyhoz

Jogász szak

2017/2018. tanév I. félév

 

 

 1. A közigazgatási cselekvések fő típusai
 2. A közigazgatási aktusok osztályozása
 3. A közigazgatási aktusok érvényességi kellékei
 4. A hibás közigazgatási aktus
 5. A közigazgatási eljárás fogalma, tagozódása, szabályozása
 6. A közigazgatási hatósági eljárás célja, alapelvei, nyelvhasználat
 7. Az Ákr. tárgyi és szervi hatálya
 8. Az Ákr. személyi hatálya
 9. Az Ákr. időbeli, területi hatálya, jogutódlás, adatvédelem
 10. Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya
 11. A joghatóság fogalma és szabályai, a hatáskör fogalma, csoportosítása
 12. Eljárási kötelezettség, a hatáskör elvonás tilalma, a hatáskör szabályozása
 13. A közigazgatási szerv hallgatása
 14. Az illetékesség fogalma és szabályai
 15. Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata, hatásköri és illetékességi vita, eljárás illetékességi területen kívül
 16. Belföldi és nemzetközi jogsegély
 17. Az eljárás megindítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése
 18. Az eljárás felfüggesztése, az ügyintézési határidő
 19. Kérelem, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés
 20. Képviselet, hatósági közvetítő
 21. Kizárás, szakhatóság közreműködése
 22. Idézés, értesítés, tényállás tisztázása
 23. Ügyfél nyilatkozata, irat
 24. Tanú, hatósági tanú, szemle
 25. Szakértő, tolmács, az eljárás akadályozásának következményei
 26. Tárgyalás, közmeghallgatás, egyezségi kísérlet
 27. Határidő-számítás, igazolás
 28. Iratbetekintés, bizonyítékok ismertetése
 29. A határozat és végzés
 30. Hatósági szerződés, a döntés közlése és nyilvános közzététele
 31. Hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány
 32. Hatósági nyilvántartás, hatósági ellenőrzés
 33. Jogorvoslat fogalma, rendszere
 34. Fellebbezés
 35. Bírósági felülvizsgálat
 36. Újrafelvételi eljárás, a döntés módosítása és visszavonása, felügyeleti eljárás
 37. A határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján. Ügyészi fellépés.
 38. Kijavítás, kicserélés, kiegészítés. Semmisség
 39. A végrehajtás fogalma, helye a közigazgatási hatósági eljárás rendszerében. A végrehajtás feltételrendszere
 40. A végrehajtás elrendelése és foganatosítása
 41. A pénzügyi intézménynél vezetett összegre, valamint a kötelezett munkabérére foganatosított végrehajtás. Fizetési kedvezmény a pénzösszeg végrehajtása során
 42. Ingó és ingatlan-végrehajtás. Kielégítési sorrend a pénzfizetési kötelezettség végrehajtása során, a késedelmi pótlék
 43. Meghatározott cselekmény végrehajtása.
 44. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban
 45. Eljárási költség

 

Miskolc, 2017. október

 

Közigazgatási Jogi tanszék

 

Vissza