Közigazgatási Jog 2.

Vizsgakérdések

Közigazgatási Jog 2.

Jogász szakos hallgatók részére

2018/2019. tanév I. félév

 

 1. A közigazgatási cselekvések fő típusai
 2. A közigazgatási aktusok osztályozása
 3. A közigazgatási aktusok érvényességi kellékei
 4. A hibás közigazgatási aktus
 5. A közigazgatási eljárás fogalma, tagozódása, szabályozása
 6. A közigazgatási hatósági eljárás célja, alapelvei
 7. Az Ákr. hatálya
 8. Az Ákr. személyi hatálya
 9. Az ügyféli jogutódlás szabályai
 10.  Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya
 11. Eljárási képesség és képviselet
 12.  Az eljárási kötelezettség
 13. Az illetékesség fogalma
 14. A hatásköri és illetékességi vita, eljárás az illetékességi területen kívül
 15. Nyelvhasználat a hatósági eljárásban
 16. A kizárás
 17. A megkeresés és a kapcsolattartás szabályai
 18. Adatkezelés, az adatok zárt kezelése
 19. A kiskorú, a cselekvőképtelen és a fogyatékossággal élő személy eljárási védelme
 20. A támogató, betekintés az eljárás irataiba,
 21. A kérelem
 22. A sommás eljárás és a teljes eljárás
 23. A hiánypótlás és a kapcsolódó eljárás
 24. A kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése
 25. Az eljárás felfüggesztése és szüneteltetése
 26. Az ügyintézési határidő és a határidő számítása
 27. Igazolási kérelem
 28. A szakhatóság közreműködése
 29. Az idézés, értesítés eljárási cselekményről
 30. A tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú
 31. A szemle, a szakértő, a tolmács
 32. A tárgyalás, az egyezségi kísérlet
 33. A bizonyítékok ismertetése, az eljárás akadályozásának következményei, az eljárási cselekmények rögzítése
 34. A határozat és a végzés
 35. A hatóság döntéseinek véglegessége, az egyezség jóváhagyása, az azonnali végrehajthatóság
 36. A döntés közlése
 37. A döntés kijavítása és kiegészítése, a hatósági szerződés
 38. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás
 39. A hatósági ellenőrzés
 40. A hivatalbóli eljárás
 41. Az egyes hatósági intézkedések különös szabályai
 42. Jogorvoslat fogalma, rendszere
 43. Fellebbezés
 44. Bírósági felülvizsgálat
 45. A döntés módosítása és visszavonása, felügyeleti eljárás, Ügyészi fellépés.
 46.  Semmisség
 47. A végrehajtás fogalma, helye a közigazgatási hatósági eljárás rendszerében. A végrehajtás feltételrendszere A végrehajtás elrendelése és foganatosítása.
 48. A pénzügyi intézménynél vezetett összegre, valamint a kötelezett munkabérére foganatosított végrehajtás. Fizetési kedvezmény a pénzösszeg végrehajtása során
 49. Ingó és ingatlan-végrehajtás. Kielégítési sorrend a pénzfizetési kötelezettség végrehajtása során, a késedelmi pótlék
 50. Meghatározott cselekmény végrehajtása.
 51. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban. A végrehajtási jog elévülése.
 52. Eljárási költség

 

2018. szeptember

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza