Közigazgatási jogi gyakorlat 1.

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév

Közigazgatási jog gyakorlat 1.

Tantárgy neve:

Közigazgatási jog gyakorlat 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI132IÜN2

Levelező: AJKOI143IÜ2

Tárgyfelelős intézet: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Dr. Turkovics István, dr. Szabó Balázs

Javasolt félév: 2. félév - tavaszi

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

Nappali: 1 óra/hét

Levelező: 2 óra/félév

Számonkérés módja:

Gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy az elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók alapvető készségeket szerezzenek a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásához. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók jogesetmegoldó- és team készségének elmélyítésére is. A gyakorlati foglalkozások célja egyrészt, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T8

képesség: K1

attitűd: A2, A6, A8

autonómia és felelősség: F3, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

1.     Az igazgatás

2.     A közigazgatás kialakulása, fogalma, feladatai

3.     A közigazgatási jog alapfogalmai

4.     A közigazgatás-tudomány

5.     A közigazgatási szerv és a közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek I.

6.     A közigazgatási szerv és a közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek II.

7.     A közigazgatás személyzete

8.     A közigazgatás szervezeti rendszere I.

9.     A közigazgatás szervezeti rendszere II.

10.   A közigazgatás központi szervei I.

11.   A közigazgatás központi szervei II.

12.   A közigazgatás területi-helyi szervei I.

13.   A közigazgatás területi-helyi szervei II.

14.       Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatásban

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A Hallgatói Követelményrendszer 50. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján A „amennyiben a hallgató gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja”. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, azokért – maximális teljesítmény esetén - 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További pontokat, összesen 25 pontot szerezhetnek előadások, prezentációk tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint 25 pontot a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

Levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A gyakorlaton a hallgatók feladatlapot írnak meg, amelyeknek értékelése során legfeljebb 15 pontot szerezhetnek. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 7 pontig

Elégséges: 8 – 9 pontig

Közepes: 10 – 11 pontig

Jó: 12 – 13 pontig

Jeles: 14 – 15 pontig

 

A tantárgy keretében az óra témájához kapcsolódó esettanulmányokat, jogeseteket oldanak meg a hallgatók. Az esettanulmány, jogeset megoldása során csoportmunkában, szerepjátékokban kell részt venniük. A hallgatók a témához kapcsolódó kiselőadásokat tartanak a gyakorlatok során.

Kötelező irodalom:

  1. Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015.
  2. Woodrow Wilson: The study of administration. Political Science Quarterely, 1887. évi 6. szám

 

Kötelező jogszabályok:

Alaptörvény vonatkozó rendelkezései (pl.: Kormány), a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról, 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat

 

Ajánlott irodalom:

  1. Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.
  2. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.
  3. Otto Mayer: Deutsches Verantwaltungsrechts. München – Leipzig 1924.

 

Miskolc-Egyetemváros, 2019. február 04.

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza