Közigazgatási jogi gyakorlat 1.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jogi gyakorlat 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI132IÜN2 

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: AJKOI131IÜN2

Óraszám: 1 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy az elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók alapvető készségeket szerezzenek a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásához. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1.  A tananyag bemutatása, faladatok és követelmények ismertetése

2.  Az igazgatás

3.  A közigazgatás kialakulása, fogalma

4.  A közigazgatás feladatai I.

5.  A közigazgatás feladatai II.

6.  A közigazgatási jog alapfogalmai I.

7. A közigazgatási jog alapfogalmai II.,

8.  A közigazgatási szerv, a közigazgatási feladatot ellátó egyéb szervek I.

9.  A közigazgatási szerv, a közigazgatási feladatot ellátó egyéb szervek II.

10.  A közigazgatás személyzete

11.  A közigazgatás szervezeti rendszere

12. A közigazgatás központi szervei

13.  A közigazgatás területi és helyi szervei I.

14. A közigazgatás területi és helyi szervei II.

15.  A közigazgatási anyagi jog egyes területei I.

 

3.         A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá a leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A gyakorlati foglalkozások célja egyrészt, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével. A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A Hallgatói Követelményrendszer 50. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján A „amennyiben a hallgató gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja”. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, azokért – maximális teljesítmény esetén - 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További pontokat, összesen 25 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint 25 pontot a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

     

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig 

  

4.    Kötelező tananyag

-    A Közigazgatási jog 1. c. tárgy kötelező tananyaga

-   A tanszék által elektronikus formában közzétett tananyag (ha van ilyen).

-    Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

5.    Ajánlott irodalom

-    A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.

-    Torma András: A közigazgatási szervek közötti kapcsolatrendszer, különös tekintettel az irányításra és a felügyeletre Magyar Közigazgatás 2004. évi 8. szám

-    White,Jay D. and Guy B. Adams. Research in public administration: reflections on theory and practice.1994.

-    Haroon A. Khan. Introduction to Public Administration. University Press of America,2008 p. 

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2018. február

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza