Közigazgatási jog 1.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI131IÜN2

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

2016/2017. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: AJALK131IÜN1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/ hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a közigazgatás és a közigazgatási jog főbb elméleti kérdéseivel, a közigazgatás szervezetére vonatkozó joganyaggal, valamint a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közigazgatási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

  1. Az igazgatás
  2. A közigazgatás fogalma
  3. A közigazgatási jog alapfogalmai
  4. A közigazgatás személyzete
  5. A közigazgatási szerv, a közigazgatás szervezeti rendszere
  6. A közigazgatás központi szervei
  7. A közigazgatás területi és helyi szervei
  8. A közigazgatási anyagi jog egyes területei.

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban történik.

 

5.         Kötelező tananyag

 1. A közigazgatási jog alapjai (megjelenés alatt)
 2. Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015
 3. Kötelező jogszabályok: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat
 4. A tanszék által elektronikus formában közzétett tananyag
 5. Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

6.         Ajánlott irodalom

 1. Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.
 2. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.
 3. Torma András: A közigazgatási szervek közötti kapcsolatrendszer, különös tekintettel az irányításra és a felügyeletre Magyar Közigazgatás 2004. évi 8. szám
 4. White,Jay D. and Guy B. Adams. Research in public administration: reflections on theory and practice.1994.
 5. Haroon A. Khan. Introduction to Public Administration. University Press of America, 2008 p. 

 

Egyéb tudnivalók (felmentési kérelmek elbírálása):

A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

Miskolc, 2017. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza