Közigazgatási jog 1.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév

Közigazgatási jog 1.

Tantárgy neve:

Közigazgatási jog 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI131IÜN2

Levelező: AJKOI142IÜ2

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Dr. Turkovics István adjunktus, dr. Szabó Balázs, dr. Cseh Gergely

Javasolt félév: 2. félév - tavaszi

Előfeltétel:

Alkotmányjog

(AJALK131IÜN1, AJALK142IÜ1)

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 12 óra/félév

Számonkérés módja:

Kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a közigazgatás és a közigazgatási jog főbb elméleti kérdéseivel, a közigazgatás szervezetére vonatkozó joganyaggal, valamint a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közigazgatási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T8

képesség: K1

attitűd: A2, A6, A8

autonómia és felelősség: F3, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

1.     Az igazgatás

2.     A közigazgatás fogalma

3.     A közigazgatási jog alapfogalmai I.

4.     A közigazgatási jog alapfogalmai II.

5.     A közigazgatás személyzete

6.     A közigazgatási szerv I.

7.     A közigazgatási szerv II.

8.     A közigazgatás szervezeti rendszere

9.     A közigazgatás központi szervei I.

10.   A közigazgatás központi szervei II.

11.   A közigazgatás területi szervei

12.   A közigazgatás helyi szervei I.

13.   A közigazgatás helyi szervei II.

14.       Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatásban

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A kollokviumot szóban kell teljesíteni.

A kollokviumi vizsga értékelése a következőképpen történik:

Elégtelen (1) 0 – 50 %

Elégséges (2) 51 – 63 %

Közepes (3) 64 – 77 %

Jó (4) 78 – 89 %

Jeles (5) 90 – 100 %

 

A Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015. című tananyagból az alább megjelölt fejezeteket kell kollokviumra elsajátítani:

   1. - 3. fejezet - kivéve: 2.1. alfejezet

   5. – 10. fejezet

 

Kreditbeszámítással rendelkező hallgatóknak az alábbi tankönyvi fejezetek kellenek:

•3.3. alfejezet

•8.-9. fejezet

 

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés.

Kötelező irodalom:

  1. Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015. A tananyag az alább megjelölt fejezeteket foglalja magában:

3. fejezet - kivéve: 2.1. alfejezet

5. – 10. fejezet

  1. Woodrow Wilson: The study of administration. Political Science Quarterely, 1887. évi 6. szám

 

Kötelező jogszabályok:

Alaptörvény vonatkozó rendelkezései (pl.: Kormány), a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról, 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat

 

Ajánlott irodalom:

  1. Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.
  2. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.
  3. Otto Mayer: Deutsches Verantwaltungsrechts. München – Leipzig 1924.

 

Miskolc-Egyetemváros, 2019. február 04.

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza