Közigazgatási jog 1.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI131IÜN2

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: AJALK131IÜN1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/ hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a közigazgatás és a közigazgatási jog főbb elméleti kérdéseivel, a közigazgatás szervezetére vonatkozó joganyaggal, valamint a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közigazgatási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

1.    Az igazgatás

2.    A közigazgatás fogalma

3.    A közigazgatási jog alapfogalmai

4.    A közigazgatás személyzete

5.    A közigazgatási szerv I.

6.    A közigazgatási szerv II.

7.    A közigazgatás szervezeti rendszere

8.    A közigazgatás központi szervei I.

9.    A közigazgatás központi szervei II.

10.  A közigazgatás területi szervei

11.  A közigazgatás helyi szervei I.

12.  A közigazgatás helyi szervei II.

13.  A közigazgatási anyagi jog egyes területei.

14.  Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatásban

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban történik.

 

5.         Kötelező tananyag

1.      A közigazgatási jog alapjai (megjelenés alatt)

2.      Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015. A tananyag az alább megjelölt fejezeteket foglalja magában:

1. - 3. fejezet - kivéve: 2.1. alfejezet

5. – 10. fejezet

  1. Kreditbeszámítással rendelkező hallgatóknak az alábbi tankönyvi fejezetek kellenek:
  • 3.3. alfejezet
  • 8.-9. fejezet

 4.      Kötelező jogszabályok: Alaptörvény vonatkozó rendelkezései (pl.: Kormány), a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról, 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat

5.      Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

6.         Ajánlott irodalom

  1. Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.
  2. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.
  3. Torma András: A közigazgatási szervek közötti kapcsolatrendszer, különös tekintettel az irányításra és a felügyeletre Magyar Közigazgatás 2004. évi 8. szám
  4. White,Jay D. and Guy B. Adams. Research in public administration: reflections on theory and practice.1994.
  5. Haroon A. Khan. Introduction to Public Administration. University Press of America, 2008 p. 

 

Egyéb tudnivalók (felmentési kérelmek elbírálása):

A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2018. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza